MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Người Nữ Trung Gian
Chủ Nhật, Ngày 2 tháng 2-2020

NGƯI N TRUNG GIAN

Lm. Đaminh M. Nguyn P. Long, CSsR

Hôm nay, mùng 2 tháng 2, chúng ta đang cùng vi Giáo Hi long trng c hành L Đc M Dâng Con Vào Đn Th. Thánh Kinh nói rt rõ rng Tr Giêsu đã đưc chính bàn tay ca Đc M và Thánh C Giuse đưa vào Đn Th đ dâng hiến cho Thiên Chúa, như đã đưc ghi chép trong lut Môisen. Qua biến c này, ta nhn thy s trung gian cn thiết ca M Maria trong kế đ cuc chuc ca Thiên Chúa, bi khi Chúa Giêsu t thế gii ca TC mà xung vi con ngưi, Ngài phi cn đến s trung gian cng tác ca M Maria; và hôm nay, khi cn đưc dâng hiến tr li cho TC, thì con ngưi Giêsu y cũng mt ln na cn đến bàn tay ca ngưi M mình. T đó, ta xác tín hơn v vai trò thiết yếu ca Đc M không th thiếu đưc trong cuc đi ca Chúa Giêsu, cũng như cuc đi ca mi ngưi chúng ta.

Thế nên, Giáo Hi mun dành L này đ cu nguyn đc bit cho ơn gi, nht là ơn gi tn hiến. Nhưng không phi chơn gi tn hiến mi cn đến s tr giúp và bàn tay ca M Maria, mà hu như ơn gi nào cũng vy. Tt c chúng ta dù mun dù không thì cũng đã tr nên con cái ca Đc M; mà đã là con, thì chc chn ta phi cn đến s hin din ca mt ngưi M. Ngưi M y không ai khác chính là M Maria. Vì thế, cho phép chúng tôi hôm nay đưc suy gm và chia s đôi điu v vai trò và ch đng rt quan trng ca M Maria trong c hai ơn gi rt quý báu, đó là: ơn gi tn hiến và đi sng gia đình.

Vi tt c nim xác tín, tôi dám khng đnh rng: ai không yêu mến M Maria, ngưi y không th bn đ trong ơn gi. Ngưc li, ai nhn Maria làm M mình, ngưi y s vưt qua đưc tt c gian nguy.

đây, tôi không h có ý đ cao và nâng M Maria lên ngang hàng vi Thiên Chúa, vì mi s vn đến t Thiên Chúa qua Đc Giêsu Kitô, nhưng ch mun nhn mnh v “chiu kích Maria” không th thiếu đưc trong đi sng ca mt ơn gi, nht là ơn gi tn hiến.

Đc Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thưng gi Maria là “M ca ơn gi”, vì hơn ai hết, M là ngưi đã thc s sng mt cách trn vn ơn gi ca mình. M thu hiu và M cm thông. Đc C Giáo Hoàng qu là “con yêu ca M Maria”. Có l nhiu ngưi chúng ta phi đng ý mt đim là s dĩ ngưi đã thành công trong mi vic mình làm và sng như mt chng nhân hy vng là vì ngưi đã đt tt c trong bàn tay yêu thương ca Đc Trinh N Maria . Khu hiu ca ngài cũng đ cho ta thy lòng yêu mến thiết tha dành cho M: “Totus Tuus” (Tt c cho M). Trong các văn kin viết gi cho hàng giáo sĩ, tu sĩ, không mt ln nào mà ngưi không mi gi h hãy đt lòng tin tưng và phó thác ơn gi trong bàn tay du hin ca ngưi M Thiên Quc.

Hơn ai hết, M là ngưi biết cm thông vi nhng đn đau nhc nhi trong đi ta, vì chính M cũng đã tng tri qua giai đon y. T ngày M nhn ra ơn gi ca mình vi vai trò làm M Đng Cu Thế, có giây phút nào mà M không phi ưu tư, lo lng, bun phin, đau kh? Ai nào hiu đưc ni lòng đau đn ca mt ngưi M luôn âm thm “ghi nh và suy nim mi điu trong lòng”? Ơn gi ca M là nhng chui ngày vác thp giá cùng Con bưc lên đi Can-vê. Ri khi Con v tri, M li tiếp tc lng lo cho nhng bày con thơ di s st vì chưa có Thn Khí ban tng. Li trăn chi ca Chúa Giêsu trên thp giá chng khác gì nhng li van xin cùng M rng: “M ơi, như M đã trung thành lo cho Con thế nào, thì xin M cũng hãy tiếp tc lo lng cho nhng ngưi con mi ca M đây”. Và trong tiếng thu thào nói cùng Gioan, tôi nghe như th Ngài nói: “Con ơi, đây là M ca con. Hãy đưa M v nhà và bám ly M trên hành trình theo Cha, vì M đã sng và biết thế nào là nhng khó khăn trên đưng theo Cha”. Thánh Kinh nói rt rõ rng k t giây phút y, môn đ đã đem M “v nhà mình”. Nh có M hin din trong đi, các tông đ đã cm thy mt s i an v v và hăng say trên bưc đưng chng nhân. M đã tr nên N Vương các Thánh Tông Đ và là M Ơn Gi ca mi chúng ta.

Nhng ai trung thành chy đến khn cu cùng M, h s đưc bn tâm vng chí. Cho dù th thách gian nguy có xy đến, h vn cm thy bình an, vì M là nơi nương náu ca h. Nếu ngưi m trn gian còn biết luôn lo lng và ao ưc mi s tt lành cho con mình, thì hung chi ngưi M Thiên Quc. M thu hiu mi ưc mun, cm nghĩ, và tâm tư sâu thm nht ca ta. Trưc khi ta ng li xin, M đã biết ri. Thiết tưng, M ch trông mong nơi ta mt điu duy nht, đó là tâm hn ci m luôn biết chy đến vi M và “cho phép” M hành đng trong cuc đi ta. S rng m và tình thân yêu y phi đưc c th hóa bng nhng hành đng ta dành cho M. đây, tôi mun nói đến vic ln chui Mân Côi, là kho tàng châu báu ca mi ân sng M ban. Chui Mân Côi là biu tưng cho mi tình liên h gia ta và M. Bao lâu ta còn trung thành nm ly xâu chui, thì by lâu ta còn bám ly tay M. Và bao lâu ta còn bám ly tay M, thì by lâu ta còn đưc M gìn gi ch che.

Nhng gì ta chia s v ơn gi tn hiến cũng rt đúng khi áp dng vào các ơn gi khác, cách riêng ơn gi hôn nhân gia đình. Đi sng gia đình không th thiếu bóng M hin đưc. V chng không th trung thành vi nhau, con cái không th tr nên nhng ngưi con ngoan, nếu ta không mi M vào trong gia đình đ ni kết tình thân gia v chng, và gia cha m con cái vi nhau. Vì thế, vic đc kinh chung và ln chui Mân Côi trong gia đình là điu ti cn thiết, không th thiếu đưc. Nó đóng mt vai trò hết sc quan trng mà ta không th hng h và coi nh đưc. Ch mt vài li kinh chung đơn sơ gia cha m và con cái vi nhau cũng đ làm cho ngưi M Thiên Quc chnh lòng thương và ra tay cu giúp. Tht đáng tiếc và bun thay cho nhiu đôi bn tr ngày nay khi thy h không còn tin tưng vào giá tr tuyt vi ca Kinh Mân Côi. Hình nh rt đp khi ta thy nhng đôi tân hôn trong ngày l cưi cùng nhau tay trong tay tiến đến ngai tòa M và dâng cho M cuc sng gia đình tương lai. Nhưng liu trong thc tế và vi thi gian, chúng ta còn tha thiết đ thc s mi và “đem M v nhà mình” không? Hay đó ch là mt nghi thc chiếu l đ ging như mi ngưi khác? Điu y, ch có Chúa và riêng bn biết.

Tuy nhiên, ta biết đưc mt thc ti trong cuc sng là rt nhiu gia đình đã và đang đ v. Ti sao? Có nhiu lý do. Nhưng nếu nhìn thng và đi sâu vào vn đ, có l căn nguyên vn là thiếu s hin din ca Chúa và ca M. Đôi bn tân hôn ti Cana đã đưc M can thip và ra tay cu giúp vì h đã mi M cùng đến vi gia đình. Nh có M mà h cũng có đưc Chúa Giêsu. Phn ln cha m và v chng gp khó khăn, vn nn, đ v, trong gia đình là vì đã coi thưng và b đc kinh k chung trong gia đình thi gian khá lâu. L dĩ nhiên là gia đình và ơn gi nào cũng có nhng khó khăn, th thách riêng ca nó. Nhưng nếu có M trong đi, thì có l vn đ không đến ni trm trng như xy ra trong thc tế. Như vy, câu hi ta t đt ra cho chính mình là: nếu không mi M vào trong cuc sng, thì ta đã mi ai vào? Hay nói cách khác, ai đã chiếm ch trong gia đình và trong trái tim ta đến ni ta không còn “ch” đ cho M bưc vào?

Nếu phi k tên hết các “thn ngoi bang” đang “cư ng” trong cuc sng và trong gia đình chúng ta thì có l chng bao gi hết. Hơn na, ch chính chúng ta mi biết rõ ai hoc cái gì đang xâm chiếm tâm hn và gia đình mình. Phi chăng là s nghi k, gièm pha? Hay là s di trá, bt trung? Hoc là nhng đam mê xác tht, hình nh đi try mà ta không dt b đưc? Rt có th. Nhiu v chng đã thành tht chia s rng h đã mưn nhng phim nh xu v nhà coi đ như mt cách giúp gii quyết vn đ. Nhưng thc cht thì h càng b sa ly và đ v hơn. Ngày nay, nhng phim và hình nh xu đang là mt thách đ rt ln cho nhiu gia đình. S tai hi ca nó không ai có th lưng đưc. Hnh phúc ca bao nhiêu gia đình đã b phá hy ch vì có s hin din ca nhng “thn ngoi bang” này. Chc chn Chúa và M s không có ch đng nếu ta không xua đui chúng ra khi cuc đi và gia đình mình. Thiên Chúa không th trà trn vi nhng th ngoi bang y. Ánh sáng và bóng ti không th đng hin hu. Nếu mun có Chúa hin din và cùng đng hành, hãy tiu tr nhng cái thế gian không cn thiết, và hãy tha thiết mi M vào trong nhà mình. Có M, mi s s đưc gii quyết, mi vn nn s đưc cu nguy.

Thánh Anphong đã nói: “Con Đc Bà là con nhà thiên quc, con Đc M là con Nưc Thiên Đàng”! Vi tt c nim xác tín, chúng ta hãy cùng nhau chy đến vi Đc Trinh N Maria, và nh chính bàn tay du hin ca M đ dâng đi sng và s mng ca chúng ta cho Thiên Chúa.

Ly M, như xưa chính M đã dâng Ngưi Con yêu quí trong Đn Th cho Chúa Cha như thế nào, thì ngày nay xin M cũng giúp cho đi con đưc tr nên ca l đp lòng Chúa Cha như vy. Amen.

 

setstats
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768