MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài 9: Chuỗi Kinh Bảy Sự Vui Buồn Thánh Giuse
Thứ Sáu, Ngày 17 tháng 3-2017
Bài 9: Chuỗi Kinh Bảy Sự Vui Buồn Thánh Giuse
Ngắm Bảy Sự Vui Buồn Thánh Cả Giuse
(Nguyện vào mỗi Thứ Tư đầu tháng)

Cứ sau mỗi một màu nhiệm nguyện 1 Kinh Lạy Cha, rồi 10 kinh Kính Mừng Giuse và 1 kinh Sáng Danh.


Ngắm Thứ nhất: Lạy Thánh Cả Giuse, vì sự vui buồn lúc Đức Bà Đồng Trinh mang thai, xin hướng dẫn chúng con khi sống cũng như khi chết.

Nguyện 1 Lạy Cha..., 10 Kính Mừng Giuse..., 1 Kinh Sáng Danh...

Ngắm Thứ hai: Lạy Thánh Cả Giuse, vì sự vui buồn lúc Chúa Giêsu sinh ra , xin hướng dẫn chúng con khi sống cũng như khi chết.

Nguyện 1 Lạy Cha..., 10 Kính Mừng Giuse..., 1 Kinh Sáng Danh...

Ngắm Thứ ba: Lạy Thánh Giuse, vì sự vui buồn lúc Chúa Giêsu chịu phép cắt bì, xin hướng dẫn chúng con khi sống cũng như khi chết.

Nguyện 1 Lạy Cha..., 10 Kính Mừng Giuse..., 1 Kinh Sáng Danh...

Ngắm Thứ bốn: Lạy Thánh Cả Giuse, vì sự vui buồn lúc ông Simeon nói tiên tri, xin hướng dẫn chúng con khi sống cũng như khi chết.

Nguyện 1 Lạy Cha..., 10 Kính Mừng Giuse..., 1 Kinh Sáng Danh...

Ngắm Thứ năm: Lạy Thánh Cả Giuse, vì sự vui buồn lúc chạy nạn sang Aicập , xin hướng dẫn chúng con khi sống cũng như khi chết.

Nguyện 1 Lạy Cha..., 10 Kính Mừng Giuse..., 1 Kinh Sáng Danh...

Ngắm Thứ sáu: Lạy Thánh Cả Giuse, vì sự vui buồn lúc rời khỏi Aicập trở về, xin hướng dẫn chúng con khi sống cũng như khi chết.

Nguyện 1 Lạy Cha..., 10 Kính Mừng Giuse..., 1 Kinh Sáng Danh...

Ngắm Thứ bảy: Lạy Thánh Cả Giuse, vì sự vui buồn lúc thất lạc và tìm thấy Chúa Giêsu trong đền thánh, xin hướng dẫn chúng con khi sống cũng như khi chết.

Nguyện 1 Lạy Cha..., 10 Kính Mừng Giuse..., 1 Kinh Sáng Danh...

Sóng biển dịch theo báo "Michael Journal"
+++ ++++

Ngắm Bảy sự đau đớn và Vui Mừng Thánh Cả Giuse

(Bản Kinh Nguyện Địa phận Hà Nội)

1. Thánh Giuse thấy Đức Bà có thai

Ngắm Thứ1: khi ông Thánh Giuse thấy Đức Bà có thai, mà chẳng hiểu sự ấy làm sao, thì lấy làm đau đớn khốn cực lắm. Nhưng mà khi thánh Thiên thần hiện đến bảo cho Người biết Đức Bà có thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, và Con Đức Bà sinh ra là Chúa Cứu thế ra đời chuộc tội thiên hạ, thì Ông Thánh Giuse lấy làm yênủi vui mừng biết là dường nào.

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, một kinh Kính mừng, một kinh Sáng Danh, xin Ông Thánh Giuse vì đau đớn cùng sự vui mừng ấy, yên ủi chúng con trong mọi sự khốn khó đời này. Amen.

2. Thánh Giuse đem Chúa Giêsu vào hang đá

Ngắm Thứ 2:khi Đức Bà ở thành Belem đã đến ngày sinh mà ông thánh Giuse chẳng tìm được nhà trọ, phải đem Đức Bà vào hang đá, ở làm một với bò lừa, thì lấy làm buồn bã khốn cực lắm; nhưng mà khi Người nghe tiếng các thánh thiên thần bởi trời mà xuống hát mừng Chúa Cứu thế ra đời, thì vui mừng biết là dường nào.

Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh Lạy Cha, một kinh Kính mừng, một kinh Sáng danh, xin ông thánh Giuse vì sự đau đớn cùng sự vui mừng ấy, mà cầu bầu cho chúng con được chê bỏ của cải, cùng sự sang trọng thế gian và mến sự khó khăn cùng sự khiêm nhường. Amen.

3. Thánh Giuse thấy Chúa Giêsu chịu cắt bì

Ngắm Thứ 3:khi đức Chúa Giêsu chịu phép cắt bì, mà ông thánh Giuse thấy máu đức Chúa Giêsu chảy ra, thì thảm thiết thương xót đức Chúa Giêsu lắm lắm, nhưng mà khi Ngườiđặt tên Giêsu cho con trẻ, cùng suy tên ấy êm ái dịu dàng cực cao cực trọng, phép tắc vô cùng, thì lấy làm vui mừng là dường nào.

Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh Lạy Cha, một kinh Kính mừng, một kinh Sáng danh, xin ông thánh Giuse, vì sự đau đớn cùng sự vui mừng ấy, mà cho chúng con được lòng sốt sắng cung kính mà kêu tên cực trọng đức Chúa Giêsu khi sống và lúc sinh thì. Amen.

4. Thánh Giuse nghe ông Simeon nói tiên tri

Ngắm Thứ 4:khi ông thánh Giuse đem Đức Chúa Giêsu vào đền thờ, mà thấy ông thánh Simêong nói tiên tri những sự thương khó Đức Chúa Giêsu sẽ phải ngày sau, thì lấy làmđau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy; nhưng mà khi thấy ông thánh Simêong lại nói rằng: Có nhiều kẻ sẽ được rỗi linh hồn bởi công nghiệp Đức Chúa Giêsu mà ra thì Người lấy làm vui mừng kể chẳng xiết. Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh Lạy Cha, một kinh Kính mừng, một kinh Sáng danh, xin ông thánh Giuse vì sự đau đớn cùng sự vui mừng ấy, mà cầu bầu cho chúng con được rỗi linh hồn vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu . Amen.

5. Thánh Giuse đem Chúa Giêsu trốn qua Ai cập

Ngắm Thứ 5:khi ông thánh Giuse thấy Đức Chúa Giêsu là Chúa trời đất muôn vật, phải trốn đi khách đày trong nước Aicập, cùng chịu khó khăn thiếu thốn và khó nhọc vất vảliên, thì đau đớn thương xót Đức Chúa Giêsu lắm; nhưng mà Người hằng vốn vui vẻtươi tỉnh, vì hằng ở làm một cùng Đức Chúa Giêsu liên chẳng lìa ra khỏi Đức Chúa Giêsu bao giờ. Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh Lạy Cha, một kinh Kính mừng, một kinh Sáng danh, xin Ông thánh Giuse vì sự đau đớn cùng sự vui mừng ấy, cho chúng con được làm mọi việc chúng con vì Đức Chúa Giêsu và được giữ nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu liên. Amen.

6. Thánh Giuse đem Chúa Giêsu về Nagiaret

Ngắm Thứ 6:khi ông thánh Giuse đem Đức Chúa Giêsu ở nước Aicập về thành Nazaret mà nghe tin con vua Erode nối quyền cha mình mà trị nước Dothái, thì lấy làm đau đớn sợhãi lắm; nhưng mà khi thấy thánh thiên thần bảo mình đừng sợ hãi, một cứ đemĐức Chúa Giêsu cùng Đức Bà về, thì Người lấy làm vui mừng lắm, cùng vâng lời thánh thiên thần ngay. Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh Lạy Cha, một kinh Kính mừng, một kinh Sáng danh, xin Ông thánh Giuse vì sự đau đớn cùng sựvui mừng ấy, mà bầu cử cho chúng con khỏi giặc giã, ôn dịch, thần khí, được bằng yên cùng yên lòng yên trí mà giữ đạo thánh Đức Chúa Trời liên. Amen.

7. Thánh Giuse xa Chúa Giêsu 3 ngày

Ngắm Thứ 7:khi ông thánh Giuse lạc mất Đức Chúa Giêsu ba ngày, thì lo buồn đau đớn biết là dường nào; nhưng mà khỏi ba ngày, khi lại tìm thấy Đức Chúa Giêsu trong đền thờ, thì biết người vui mừng là chừng nào. Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh Lạy Cha, một kinh Kính mừng, một kinh Sáng danh, xin Ông thánh Giuse vì sự đau đớn cùng sự vui mừng ấy, mà bầu cử cho chúng con đừng có phạm tội trọng lạc mất Đức Chúa Giêsu bao giờ. Amen.

Chúng ta cùng cầu nguyện:

Lạy Thánh Cả Giuse, Bạn Đường chí Thánh của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Cha đã cùng Đức Maria hiệp công với Chúa Giêsu cứu chuộc muôn dân. Cha đã trải qua trăm ngàn nỗi gian truân để phục vụ Chúa Giêsu và gìn giữ Đức Maria, nhờ đó chúng con được hưởng Hồng Ân Cứu Chuộc. Suốt đời, Cha đã cùng Đức Maria chiêm niện cuộc tử nạn đẫm máu của Chúa Cứu Thế, nên Cha cùng Đức Maria triền miên đau đớn vì thương Chúa, vì thương chúng con tội lỗi bội bạc. Chúng con không biết lấy gì đền bồi, tạ ơn. Cậy trông lòng Chúa đầy xót thương, Lạy Thánh Cả Giuse và Đức Maria đầy khoan dung thay, chúng con sấp mình hiệp với Đất Trời, tạ ơn, ngợi khen, chúc tụng Thiên Chúa, Đức Mẹ và Lạy Thánh Cả Giuse muôn đời, Amen.

(Chọn một trong ba bản kinh "Kính Mừng Giuse". )

Kinh Kính Mừng Giuse - Hail Joseph (1)

(Kinh nguyện được mạc khải cho anh Edson Glauber de Souza Coutinho, Brazil)

Kính mừng Giuse, Con vua Đavíd, làđấng công chính và thanh sạch, Đấng Khôn Ngoan ở cùng Cha; Cha có phúc lạ hơn mọi người nam, và Giêsu, con lòng bà Maria, bạn trung tín cha, gồm phúc lạ. Thánh Giuse, cha nuôi kính yêu và là đấng bảo hộ Chúa Giêsu Kitô cùng Hội Thánh, cầu cho chúng con là kẻ có tội, và xin cho chúng con được ơn khôn ngoan thần thiêng của Chúa, bây giờ và trong giờ lâm tử. Amen.


KINH KÍNH MỪNG THÁNH GIUSE - Hail Joseph (2)

(J.B. Phạm Minh Mẫn. Archiepiscopus S.G. Civ.Saigon. die 27.1.2000)


Kính mừng Giuse, đầy ơn Chúa,
Đấng Cứu Thế được Ngài âu yếm dưỡng nuôi,
và tận tình chăm nom săn sóc.
Ngài thật diễm phúc hơn hết mọi người nam,
và Giêsu Con Chí Thánh của bạn thanh khiết Ngài thật diễm phúc.

Thánh Giuse, Cha nuôi Con Thiên Chúa,
xin cầu cho chúng con trong những lo âu hồn xác hiện nay,
và xin thương phù giúp chúng con trong giờ lâm tử. Amen.

Imprim potesti
J.B Trần Đức Huyên
Cens.Deputatus
Imprimatur

(Sóng biển tạm dịch bản kinh này sang Tiếng Anh)

Hail Joseph, full of the grace of God, the Savior was your adopted love whom you care for with a tender heart.
Blessed are you among men. And blessed is Jesus - Son of the Highest, the fruit of the Virgin Mary, Your Wife.
Holy Joseph, foster father of the Son of God, pray for our worries in body and soul, and intercede for us at the hour of our death. Amen.

Kính Mừng Giuse – Hail Joseph (3)

(Phóng tác theo kinh “Kính Mừng Maria”)


Kính mừng Giuse, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng cha. Cha có phúc lạ hơn mọi người nam, và Giêsu, Con lòng Bà Maria, Bạn Thanh Khiết Cha (hoặc "Con nuôi cha"), gồm phúc lạ. Thánh Giuse, Cha nuôi con Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chuỗi Hạt Mừng (3/22/2017)
Đấng Đầy Ơn Phúc ! (3/21/2017)
Vai Trò Của Mẹ Maria Trong Sứ Vụ Cứu Chuộc (3/21/2017)
Hiền Hòa Và Thanh Bần (3/21/2017)
Những Lần Đức Mẹ Hiện Ra Tại Fatima (3/20/2017)
Tin/Bài cùng ngày
Ngôn Ngữ Thầm Lặng (3/17/2017)
Tin/Bài khác
Lễ Truyền Tin, Tầm Quan Trọng Của Hai Tiếng Xin Vâng, Lm Anthony Trung Thành (3/25/2017)
Sống Với Những Ủi An Của Mẹ Maria, Gm Bùi Tuần (3/14/2017)
Thơ Một Chút Tàpao 2017 (3/14/2017)
Cn 3886: Biến Cố Hiện Ra Tại Fatima (3/12/2017)
Ơn Chữa Lành Ung Thư Nhờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (3/12/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768