MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cách Lần Chuỗi: Chuỗi Kinh Kính Máu Châu Báu Chúa
Chủ Nhật, Ngày 9 tháng 8-2015

Cách lần chuỗi: CHUỖI KINH KÍNH MÁU CHÂU BÁU CHÚA

(Ngày 15 tháng 3 nãm 1997)

Hỡi con, hãy nhận lấy chuỗi kinh này và loan truyền cho thế giới. Hãy khuyến khích mọi người luôn cầu nguyện với chuỗi kinh này và đền tạ không ngừng cho tất cả tội lỗi xúc phạm đến Máu Châu Báu Ta. Hãy làm những xâu chuỗi này và dùng chúng để cầu nguyện. Ta sẽ dùng chuỗi kinh này để làm những phép lạ lớn lao.” (Ngày 15 tháng 3 nãm 1997)
KINH NGUYỆN MỞ ÐẦU
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Thánh ca (Tất cả những lời kinh và thánh ca đều do Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và các thánh dạy cho thị nhân Barnabas)
Máu Cực Thánh Châu Báu Ðức Giêsu Kitô
Máu Cực Thánh Châu Báu Ðức Giêsu Kitô
Máu Cực Thánh Châu Báu Ðức Giêsu Kitô
Máu Thánh Châu Báu Ðức Giêsu Kitô
Máu Cực Thánh Cứu Ðộ trần gian.
Kinh Cầu Chúa Thánh Thần
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến đổ đầy tâm hồn của người tín hữu Chúa và đốt lửa yêu mến của Ngài trong lòng chúng con. Xin ban Thần Khí của Ngài để chúng con được ơn tái tạo. Và Người sẽ đổi mới bộ mặt trái đất.                                                                                                                       
X: Chúng ta hãy cầu nguyện.
Lạy Chúa, Ðấng soi dẫn tâm hồn các tín hữu bằng ngọn lửa Chúa Thánh Thần, xin ban cho chúng con cùng một Thần Khí để chúng con thực sự khôn ngoan và mãi mãi hân hoan trong sự ủi an của Ngài, nhờ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con.  Amen.
Kinh Tin Kính… (trên Thánh Giá)
(Cúi đầu)
Lạy Máu Châu Báu đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan, Nhà Tạm của sự Hiểu Biết thiêng liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời d ưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi.  Amen.
X: Ôi Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin chữa lành những Vết Thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.
Kinh Lạy Cha… 3 Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…
(Cúi đầu)
Lạy Máu Châu Báu đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan, Nhà Tạm của sự Hiểu Biết thiêng liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời d ưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi.  Amen.
Mầu Nhiệm thứ nhất
SỰ ÐÓNG ÐINH VÀO TAY HỮU CHÚA GIÊSU
(Suy gẫm)
Lạy Chúa, cậy nhờ Vết Thương Cực Thánh nơi Tay Hữu Chúa và sự đau đớn do đinh đóng thâu qua Tay Hữu Ngài, xin cho Máu Châu Báu tuôn ra từ nơi đó cứu các tội nhân trên toàn thế giới và hoán cải nhiều linh hồn.  Amen.
X: Ôi Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin chữa lành những Vết Thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.
Kinh Lạy Cha…  Kinh Kính Mừng… (trên cùng một hạt màu trắng)
X: Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin cứu chúng con và toàn thế giới. (12 lần)
Kinh Sáng Danh…   
(Cúi đầu)
Lạy Máu Châu Báu đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nõi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan, Nhà Tạm của sự Hiểu Biết thiêng liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi.  Amen.
Mầu Nhiệm thứ hai
SỰ ÐÓNG ÐINH VÀO TAY TẢ CHÚA GIÊSU
(Suy gẫm)
Lạy Chúa, cậy nhờ Vết Thương Cực Thánh nơi Tay Tả Chúa và sự đau đớn do đinh đóng thâu qua Tay Tả Ngài, xin cho Máu Châu Báu tuôn ra từ nơi đó cứu các linh hồn nơi luyện ngục và bảo vệ những người hấp hối khỏi sự tấn công của ma quỷ. Amen.
X: Ôi Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin chữa lành những Vết Thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.
Kinh Lạy Cha…  Kinh Kính Mừng… (trên cùng một hạt màu trắng)
X: Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin cứu chúng con và toàn thế giới. (12 lần)
Kinh Sáng Danh…
(Cúi đầu)
Lạy Máu Châu Báu ðổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nõi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan, Nhà Tạm của sự Hiểu Biết thiêng liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi.   Amen.
Mầu Nhiệm thứ ba
SỰ ÐÓNG ÐINH VÀO CHÂN HỮU CHÚA GIÊSU
(Suy gẫm)
Lạy Chúa, cậy nhờ Vết Thương Cực Thánh nơi Chân Hữu Chúa và sự đau đớn do đinh đóng thâu qua Chân Hữu Ngài, xin cho Máu Châu báu tuôn ra từ nơi ðó bảo vệ nền tảng Giáo Hội khỏi những âm mưu của bọn thù nghịch và kẻ dữ.  Amen.
X: Ôi Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin chữa lành những Vết Thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.
Kinh Lạy Cha…  Kinh Kính Mừng… (trên cùng một hạt màu trắng)
X: Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin cứu chúng con và toàn thế giới. (12 lần)
Kinh sáng danh…
(Cúi đầu)
Lạy Máu Châu Báu đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan, Nhà Tạm của sự Hiểu Biết thiêng liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi.  Amen.
Mầu Nhiệm thứ bốn
SỰ ÐÓNG ÐINH VÀO CHÂN TẢ CHÚA GIÊSU
(Suy gẫm)
Lạy Chúa, cậy nhờ Vết Thương Cực Thánh nơi Chân Tả Chúa và sự đau đớn do đinh đóng thâu qua Chân Tả Ngài, xin cho Máu Châu Báu tuôn ra từ nõi đó bảo vệ chúng con trên mọi nẻo đường khỏi những âm mưu và tấn công của ma quỷ và bè lũ của chúng.  Amen.
X: Ôi Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin chữa lành những Vết Thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.
Kinh Lạy Cha…  Kinh Kính Mừng… (trên cùng một hạt màu trắng)
X: Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin cứu chúng con và toàn thế giới. (12 lần)
Kinh Sáng Danh…   
(Cúi đầu)
Lạy Máu Châu Báu đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan, Nhà Tạm của sự Hiểu Biết thiêng liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi.  Amen.
Mầu Nhiệm thứ nãm
SỰ ÐÂM THÂU VÀO CẠNH SƯỜN CHÚA GIÊSU
(Suy gẫm)
Lạy Chúa, cậy nhờ Vết Thương Cực Thánh nơi Cạnh Sườn Chúa và sự đau đớn do cây lao đâm thâu Cạnh Sườn Ngài, xin cho Máu Châu Báu và Nước tuôn ra từ nơi đó chữa lành bệnh nhân, cho kẻ chết sống lại, xóa đi những khó khãn hiện tại của chúng con và hướng dẫn chúng con đường về với Chúa ðể được vinh quang muôn ðời.  Amen.
X: Ôi Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin chữa lành những Vết Thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.
Kinh Lạy Cha…  Kinh Kính Mừng… (trên cùng một hạt màu trắng)
X: Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin cứu chúng con và toàn thế giới. (12 lần)
Kinh Sáng Danh…    
(Cúi đầu)
Lạy Máu Châu Báu đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan, Nhà Tạm của sự Hiểu Biết thiêng liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi.  Amen.
X: Ôi Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin chữa lành những Vết Thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu. (3 lần)
Kinh Lạy Nữ Vương…
Chúng ta hãy cầu nguyện:
Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô, chúng con tôn vinh, thờ lạy và sùng kính Ngài vì giao ước vĩnh cửu Ngài đã lập ra để mang bình an cho nhân loại. Xin chữa lành những Vết Thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu. Xin an ủi Chúa Cha Quyền Nãng trên Ngai Tòa và tẩy sạch tội lỗi của toàn thế giới. Ôi Máu Châu Báu Chúa, xin cho mọi người sùng kính Ngài. Xin thương xót chúng con.  Amen.
Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu
- Xin thương xót chúng con
Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Ðức Bà Maria
- Cầu cho chúng con
Lạy ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Ðức Bà Maria       
- Cầu cho chúng con
Thánh Phêrô và Phaolô
-Cầu cho chúng con
Thánh Gioan dưới chân Thánh Giá
-Cầu cho chúng con
Thánh Maria Ma-đa-lê-na,
-Cầu cho chúng con
Tất cả chiến sĩ cầu nguyện và các Ðấng chuyển cầu trên trời
-Cầu cho chúng con
Tất cả các Thánh trên trời,
-Cầu cho chúng con
Tất cả Triều Thần Thiên Quốc,
-Cầu cho chúng con
Ðạo Binh Ðức Mẹ,
-Cầu cho chúng con
“Hỡi các con, chuỗi Kinh Kính Máu Châu Báu của Con Mẹ hàm chứa trọn vẹn việc sùng kính cuộc Khổ Nạn của Con Mẹ.” (Ðức Trinh Nữ Maria ngày 29 thánh 1 năm 1997)
Hết

Máu Thánh Chúa Giêsu    1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13

Sùng Kính Máu Cực Cháu Báu Chúa Giêsu    1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13,   

Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu; Bài Học 2    0,    1,    2,    3,    4,    5,   

Kính Máu Châu Báu Chúa và cảm nghiệm   1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13,    14,    15,    16,    17,   

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Mẹ Tuyết (8/15/2018)
Nhờ Mẹ (8/15/2018)
Hướng Về La Vang (8/12/2015)
Tình Mẫu Tử Bao La (8/11/2015)
Mông Triệu 2015 (8/10/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Ăn Theo Với Mẹ, Lm Jos Tạ Duy Tuyền (8/15/2019)
Trinh Nữ Maria Là Thọ Tạo Vô Song! (8/9/2015)
Dấu Hiệu Của Thời Đại (8/9/2015)
Tin/Bài khác
Đức Maria, Mẫu Gương Ba Đức Đối Thần (8/15/2019)
Lời Kinh Thiên Sứ (8/15/2019)
Tháng 8: Kính Mẫu Tâm Vô Nhiễm (8/15/2019)
Đức Mẹ Mông Triệu (8/15/2019)
Mẹ Về Trời (8/15/2019)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768