MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đề mục chính :: lần hạt mân côi
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Lời Cầu Nguyện Mân Côi Trong Nhà Tiệc Ly # 2
Thứ Bảy, Ngày 30 tháng 5-2015

LỜI CẦU NGUYỆN MÂN CÔI TRONG NHÀ TIỆC LY #2

Nguồn: Tài liệu từ Medjugorje

LẦN HẠT MẦU NHIỆM NĂM SỰ VUI

Thứ nhất: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà Chịu Thai.

Đức Mẹ Maria là một trinh nữ tại Nazareth đã được Chúa chọn và sử dụng vì linh hồn Mẹ đã chuẩn bị và sẵn sàng để làm theo Thánh Ý Chúa. Chúng ta hãy xin ơn thánh thiện để cũng biết sẵn sàng chuẩn bị cho Chúa Giêsu.

Kinh Lạy Cha.

“13 Như thế, Chúa sẽ cho anh em được bền tâm vững chí, được trở nên thánh thiện, không có gì đáng chê trách, trước nhan Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Đức Giê-su, Chúa chúng ta, quang lâm cùng với các thánh của Người.” (1 Thexa 3:13)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

"18 Nhưng anh em hãy lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết Đức Giê-su Ki-tô là Chúa và là Đấng Cứu Độ chúng ta. Xin kính dâng Người vinh quang, bây giờ và cho đến muôn đời. A-men.” (2 Phero 3:18)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

"14 Anh em phải cố ăn ở hoà thuận với mọi người, phải gắng trở nên thánh thiện; vì không có sự thánh thiện, thì không ai sẽ được thấy Chúa.” (Do Thái 12:14)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

"44 Thật vậy, Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của các ngươi; các ngươi phải nên thánh và phải thánh thiện, vì Ta là Đấng Thánh; các ngươi đừng làm cho chính mình ra ô uế vì mọi loài vật nhỏ bò trên đất.”(Lêvi 11:44)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

"6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.” (Mat 5:6)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

Xướng: "21 Đức Giê-su trả lời: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em tin và không chút nghi nan, thì chẳng những anh em làm được điều Thầy vừa làm cho cây vả, mà hơn nữa, anh em có bảo núi này: "Dời chỗ đi, nhào xuống biển! ", thì sự việc sẽ xảy ra như thế. 22 Tất cả những gì anh em lấy lòng tin mà xin khi cầu nguyện, thì anh em sẽ được." (Mat 21:21-22)

Chung:  Chúng ta hãy tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi.

Kinh Sáng Danh.

Đọc chung:  Lạy Chúa Giêsu xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục và xin đem hết thẩy các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến Lòng Chúa Thương Xót hơn.

Xướng: Lạy Mẹ Maria, Đấng chẳng hề mắc tội tổ tông.

Chung: Xin cầu cho chúng con là những kẻ trông cậy nơi Mẹ!

Chung: Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến qua lời cầu bầu mạnh thế của Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria là vị Hôn Thê tinh tuyền của Ngài. Amen.

Hát bài Ave Maria.

Đọc: Ôi Lạy Chúa Thánh Thiện và Tối Cao, chúng con ngợi khen và cảm tạ Chúa mỗi giây phút mà Chúa ban cho chúng con!

THỨ HAI: ĐỨC BÀ ĐI VIẾNG BÀ THÁNH ISAVE.

Chúng ta hãy bắt chước gương của Đức Mẹ Maria. Dù Mẹ biết mình là Mẹ của Đấng Thiên Sai nhưng Mẹ vẫn khiêm nhường mà phục vụ người khác. Chúng ta hãy cầu xin cho được lòng khiêm nhường và yêu thương người khác.

Kinh Lạy Cha.

“2 Phúc thay kẻ lưu tâm đến người nghèo khổ: trong ngày hoạn nạn, sẽ được CHÚA cứu nguy. 4 Người chăm nom khi liệt giường liệt chiếu, lúc bệnh hoạn, Người chữa cho lành.” (Thánh Vịnh 41:2,4)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

"7. Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau,
vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa.” (1 Gioan 4:7)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

"5 Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta.” (Roma 5:5)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

"9 Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.” (Gioan 15:9)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

"34 Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Gioan 13:34)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

Xướng: "21 Đức Giê-su trả lời: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em tin và không chút nghi nan, thì chẳng những anh em làm được điều Thầy vừa làm cho cây vả, mà hơn nữa, anh em có bảo núi này: "Dời chỗ đi, nhào xuống biển! ", thì sự việc sẽ xảy ra như thế. 22 Tất cả những gì anh em lấy lòng tin mà xin khi cầu nguyện, thì anh em sẽ được." (Mt 21:21-22)

Chung: Chúng ta hãy tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi.

Kinh Sáng Danh.

Đọc chung:  Lạy Chúa Giêsu xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục và xin đem hết thẩy các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến Lòng Chúa Thương Xót hơn.

Xướng: Lạy Mẹ Maria, Đấng chẳng hề mắc tội tổ tông.

Chung: Xin cầu cho chúng con là những kẻ trông cậy nơi Mẹ!

Chung; Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến qua lời cầu bầu mạnh thế của Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria là vị Hôn Thê tinh tuyền của Ngài. Amen.

Hát bài Ave Maria.

Đọc: Ôi Lạy Chúa Thánh Thiện và Tối Cao, chúng con ngợi khen và cảm tạ Chúa mỗi giây phút mà Chúa ban cho chúng con!

THỨ BA: ĐỨC BÀ SINH CHÚA GIÊSU NƠI HANG ĐÁ

Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa đã giáng sinh trong sự nghèo khó. Giờ đây, Chúa đang trị vì trong vinh quang. Tất cả những sự giàu có của hai thế giới: Thiên Đàng và trần gian đều thuộc về Ngài. Ngài mong muốn chia sẻ cho chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện và cảm tạ Chúa về cuộc sống mà Chúa đã ban tặng cho chúng ta.

Kinh Lạy Cha.

"10 Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.” (Gioan 10:10)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

"9 Quả thật, anh em biết Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, đã có lòng quảng đại như thế nào: Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có.” (2 Corinto 8:9)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

"38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy." (Luca 6:38)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

"13 Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc CHÚA ban trong cõi đất dành cho kẻ sống.” (TV 27:13)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

"4 Hãy lấy CHÚA làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng.” (TV 37:4)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

Xướng: "21 Đức Giê-su trả lời: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em tin và không chút nghi nan, thì chẳng những anh em làm được điều Thầy vừa làm cho cây vả, mà hơn nữa, anh em có bảo núi này: "Dời chỗ đi, nhào xuống biển! ", thì sự việc sẽ xảy ra như thế. 22 Tất cả những gì anh em lấy lòng tin mà xin khi cầu nguyện, thì anh em sẽ được." (Mat 21:21-22)

Chung:  Chúng ta hãy tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi.

Kinh Sáng Danh.

Đọc chung:  Lạy Chúa Giêsu xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục và xin đem hết thẩy các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến Lòng Chúa Thương Xót hơn.

Xướng: Lạy Mẹ Maria, Đấng chẳng hề mắc tội tổ tông.

Chung: Xin cầu cho chúng con là những kẻ trông cậy nơi Mẹ!

Chung: Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến qua lời cầu bầu mạnh thế của Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria là vị Hôn Thê tinh tuyền của Ngài. Amen.

Hát bài Ave Maria.

Đọc: Ôi Lạy Chúa Thánh Thiện và Tối Cao, chúng con ngợi khen và cảm tạ Chúa mỗi giây phút mà Chúa ban cho chúng con.

THỨ TƯ: ĐỨC BÀ DÂNG ĐỨC CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH

Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh để thánh hiến cho Đức Chúa Cha. Chúng ta cũng đã được thánh hiến. Hai ông bà đã trung thành và vâng theo lề luật. Vậy chúng ta hãy cầu nguyện để trung thành và vâng theo luật Thiên Chúa.

Kinh Lạy Cha.

"11 Trước kia, có vài người trong anh em đã là như thế. Nhưng anh em đã được tẩy rửa, được thánh hoá, được nên công chính nhờ danh Chúa Giê-su Ki-tô và nhờ Thần Khí của Thiên Chúa chúng ta!” (1 Cor 6:11)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

"11 Chào đời con được dâng cho Chúa,
được Ngài là Chúa tự sơ sinh.” (TV 22:11)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

"5 Rằng: "Hãy triệu tập cho Ta những người trung hiếu,
những người đã giao ước với Ta bằng hy lễ." (TV 50:5)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

"23 Nhưng điều Ta truyền cho chúng là: Hãy nghe tiếng Ta thì Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi, và các ngươi sẽ là dân của Ta. Hãy bước theo mọi đường lối Ta truyền dạy, để các ngươi được hạnh phúc.” (Jeremiah 7:23)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

"9 Hãy nghiệm xem CHÚA tốt lành biết mấy:
hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người!” (TV 34:9)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

Xướng: 21 Đức Giê-su trả lời: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em tin và không chút nghi nan, thì chẳng những anh em làm được điều Thầy vừa làm cho cây vả, mà hơn nữa, anh em có bảo núi này: "Dời chỗ đi, nhào xuống biển! ", thì sự việc sẽ xảy ra như thế. 22 Tất cả những gì anh em lấy lòng tin mà xin khi cầu nguyện, thì anh em sẽ được." (Mt 21:21-22)

Chung: Chúng ta hãy tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi.

Kinh Sáng Danh.

Đọc chung: Lạy Chúa Giêsu xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục và xin đem hết thẩy các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến Lòng Chúa Thương Xót hơn.

Xướng: Lạy Mẹ Maria, Đấng chẳng hề mắc tội tổ tông.

Chung: Xin cầu cho chúng con là những kẻ trông cậy nơi Mẹ!

Chung: Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến qua lời cầu bầu mạnh thế của Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria là vị Hôn Thê tinh tuyền của Ngài. Amen.

Hát bài Ave Maria.

Đọc: Ôi Lạy Chúa Thánh Thiện và Tối Cao, chúng con ngợi khen và cảm tạ Chúa mỗi giây phút mà Chúa ban cho chúng con.

THỨ NĂM: ĐỨC BÀ TÌM THẤY ĐỨC CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH.

Chúa Giêsu bị lạc. Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse đã tìm kiếm Ngài trong ba ngày. Chúng ta cũng đã có lần mất đi. Chúa Giêsu đã tìm kiếm chúng ta. Bây giờ chúng ta không còn lạc lối nữa mà được Chúa Giêsu cứu chuộc. Vậy chúng ta hãy cảm tạ Ngài đã cứu chuộc chúng ta.

Kinh Lạy Cha.

"36 Lạy Chúa, Ngài ban ơn cứu độ làm khiên mộc chở che con, Ngài đưa tay uy quyền nâng đỡ, săn sóc ân cần giúp con lớn mạnh." (TV 18:36)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

"23 CHÚA cứu mạng các người tôi tớ,
ai ẩn thân bên Chúa không bị phạt bao giờ.” (TV 34:23)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

"1 Này, không phải ĐỨC CHÚA ngắn tay không thể cứu,
cũng chẳng phải Người nặng tai không nghe được,“  (Isaia 59:1)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

"25 Do đó, Người có thể đem ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ Người mà tiến lại gần Thiên Chúa. Thật vậy, Người hằng sống để chuyển cầu cho họ.” (Do Thái 7:25)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

“11 Vả lại, chính nhờ ân sủng Chúa Giê-su mà chúng ta tin mình được cứu độ, cùng một cách như họ." (CVTĐ 15:11)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

Xướng: 21 Đức Giê-su trả lời: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em tin và không chút nghi nan, thì chẳng những anh em làm được điều Thầy vừa làm cho cây vả, mà hơn nữa, anh em có bảo núi này: "Dời chỗ đi, nhào xuống biển! ", thì sự việc sẽ xảy ra như thế. 22 Tất cả những gì anh em lấy lòng tin mà xin khi cầu nguyện, thì anh em sẽ được." (Mt 21:21-22)

Chung: Chúng ta hãy tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi.

Kinh Sáng Danh.

Đọc chung: Lạy Chúa Giêsu xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục và xin đem hết thẩy các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến Lòng Chúa Thương Xót hơn.

Xướng: Lạy Mẹ Maria, Đấng chẳng hề mắc tội tổ tông.

Chung: Xin cầu cho chúng con là những kẻ trông cậy nơi Mẹ!

Chung: Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến qua lời cầu bầu mạnh thế của Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria là vị Hôn Thê tinh tuyền của Ngài. Amen.

Hát bài Ave Maria.

Đọc: Ôi Lạy Chúa Thánh Thiện và Tối Cao, chúng con ngợi khen và cảm tạ Chúa mỗi giây phút mà Chúa ban cho chúng con.

(Hết 5 Sự Vui, sẽ có 5 Sự Thương và 5 Sự Mừng.)

Kim Hà
30/5/2015

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chiến Dịch Cầu Nguyện 13 Triệu Chuỗi Mân Côi Hàng Ngày Cho Thế Giới Hòa Bình (7/18/2016)
Tràng Chuỗi Mân Côi Là Khí Giới Mạnh Nhất! (5/18/2016)
Suy Niệm Năm Sự Vui, Năm Sự Sáng, Năm Sự Thương Và Năm Sự Mừng (4/5/2016)
Cầu Nguyện Chuỗi Mân Côi Cứu Nước Việt Nam (2/27/2016)
Hai Câu Chuyện Về Tràng Hạt Mân Côi (12/6/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Lời Cầu Nguyện Mân Côi Trong Nhà Tiệc Ly # 4 (5/30/2015)
Lời Cầu Nguyện Mân Côi Trong Nhà Tiệc Ly # 3 (5/30/2015)
Lời Cầu Nguyện Mân Côi Trong Nhà Tiệc Ly #1 (5/30/2015)
Tin/Bài khác
Chữ Tình Và Chữ Tiền (3/15/2015)
“noel Không Có Chúa” (12/26/2014)
Cách Lần Hạt Mân Côi, Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ (9/30/2014)
Cách Tập Trung Cầu Nguyện (7/30/2014)
Do Thái Giáo (6/27/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768