MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đề mục chính :: lần hạt mân côi
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Lời Cầu Nguyện Mân Côi Trong Nhà Tiệc Ly # 3
Thứ Bảy, Ngày 30 tháng 5-2015

LỜI CẦU NGUYỆN MÂN CÔI TRONG NHÀ TIỆC LY # 3

Nguồn: Tài liệu từ Medjugorje

LẦN HẠT MẦU NHIỆM NĂM SỰ THƯƠNG.

Thứ nhất: CHÚA GIÊSU LO BUỒN ĐỔ MỒ HÔI MÁU.

Khi Chúa Giêsu ở trong giây phút đen tối thì Ngài cầu nguyện. Ngài cô đơn. Các tông đồ ngủ say thay vì cùng cầu nguyện với Chúa như lời Ngài mời gọi. Vậy chúng ta hãy cầu nguyện chung để lời cầu nguyện của chúng ta được Thiên Chúa nhận lời.

Kinh Lạy Cha.

“38 Bấy giờ Người nói với các ông: "Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy." (Mat 26:38)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

“19 Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. 20 Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ." (Mat 18:19)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

“16 Anh em hãy thú tội với nhau và cầu nguyện cho nhau để được cứu thoát. Vì lời cầu xin tha thiết của người công chính rất có hiệu lực.” (GiaCôBê 5:16)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

“6 Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện.” (Phil 4:6)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

“12 vì Chúa để mắt nhìn người chính trực và lắng tai nghe tiếng họ kêu xin, nhưng Người ngoảnh mặt đi, không nhìn kẻ làm điều ác.” (1 Phêrô 3:12)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

Xướng: "21 Đức Giê-su trả lời: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em tin và không chút nghi nan, thì chẳng những anh em làm được điều Thầy vừa làm cho cây vả, mà hơn nữa, anh em có bảo núi này: "Dời chỗ đi, nhào xuống biển! ", thì sự việc sẽ xảy ra như thế. 22 Tất cả những gì anh em lấy lòng tin mà xin khi cầu nguyện, thì anh em sẽ được." (Mat 21:21-22)

Chung:  Chúng ta hãy tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi.

Kinh Sáng Danh.

Đọc chung:  Lạy Chúa Giêsu xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục và xin đem hết thẩy các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến Lòng Chúa Thương Xót hơn.

Xướng: Lạy Mẹ Maria, Đấng chẳng hề mắc tội tổ tông.

Chung: Xin cầu cho chúng con là những kẻ trông cậy nơi Mẹ!

Chung; Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến qua lời cầu bầu mạnh thế của Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria là vị Hôn Thê tinh tuyền của Ngài. Amen.

Hát bài Ave Maria.

Đọc: Ôi Lạy Chúa Thánh Thiện và Tối Cao, chúng con ngợi khen và cảm tạ Chúa mỗi giây phút mà Chúa ban cho chúng con!

THỨ HAI: CHÚA GIÊSU BỊ ĐANH  ĐÒN.

Khi quân dữ đánh đòn Chúa Giêsu thì Thân Xác Ngài bị đau đớn, có đầy thương tích và chảy máu. Chúng ta hay người thân của chúng ta có ai chịu đau đớn, thống khổ và chẩy máu không? Chúa Giêsu lo cho chúng ta. Vậy chúng ta hãy cầu nguyện để được Chúa Giêsu chữa lành.

Kinh Lạy Cha.

“24 Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì Người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành.” (1 Phêrô 2:24)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

“29 Giờ đây, lạy Chúa, xin để ý đến những lời ngăm đe của họ, và cho các tôi tớ Ngài đây được nói lời Ngài với tất cả sự mạnh dạn. 30 Xin giơ tay chữa lành, và thực hiện những dấu lạ điềm thiêng, nhân danh tôi tớ thánh của Ngài là Đức Giê-su." (TĐCV 4:29-30)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

“40 Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch."41 Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi! " (Mac 1:40-41)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

“15 Lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu người bệnh; người ấy được Chúa nâng dậy, và nếu người ấy đã phạm tội, thì sẽ được Chúa thứ tha.” (Giacôbê 5:15)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

“6 Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,
này hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên hàn.
Vì hy vọng của tôi bởi Người mà đến,
7 duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi,
là thành luỹ chở che: tôi chẳng hề nao núng.”(TV 62:6-7)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

Xướng: "21 Đức Giê-su trả lời: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em tin và không chút nghi nan, thì chẳng những anh em làm được điều Thầy vừa làm cho cây vả, mà hơn nữa, anh em có bảo núi này: "Dời chỗ đi, nhào xuống biển! ", thì sự việc sẽ xảy ra như thế. 22 Tất cả những gì anh em lấy lòng tin mà xin khi cầu nguyện, thì anh em sẽ được." (Mt 21:21-22)

Chung: Chúng ta hãy tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi.

Kinh Sáng Danh.

Đọc chung: Lạy Chúa Giêsu xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục và xin đem hết thẩy các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến Lòng Chúa Thương Xót hơn.

Xướng: Lạy Mẹ Maria, Đấng chẳng hề mắc tội tổ tông.

Chung: Xin cầu cho chúng con là những kẻ trông cậy nơi Mẹ!

Chung: Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến qua lời cầu bầu mạnh thế của Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria là vị Hôn Thê tinh tuyền của Ngài. Amen.

Hát bài Ave Maria.

Đọc: Ôi Lạy Chúa Thánh Thiện và Tối Cao, chúng con ngợi khen và cảm tạ Chúa mỗi giây phút mà Chúa ban cho chúng con.

THỨ BA: ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU ĐỘI MÃO GAI

Quân dữ không hề biết rằng khi chúng đặt mão gai trên đầu Chúa Giêsu thì chúng đã tôn vinh Ngài làm Vua nơi trần gian cũng như Vua trên Thiên Đàng. Ngài có đầy quyền năng trên hoàn vũ. Chúng ta hãy cầu nguyện để quyền năng của Chúa Giêsu vượt lên tất cả sự dữ trong cuộc sống chúng ta.

Kinh Lạy Cha.

“15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.” (Gioan 17:15)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

“5 Ai là kẻ thắng được thế gian, nếu không phải là người tin rằng Đức Giê-su là Con Thiên Chúa?” (1 Gioan 5:5)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

“5 Tôi đã tìm kiếm CHÚA, và Người đáp lại, giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng.” (TV 34:5)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

“19 Thật vậy, ai ai cũng biết rằng anh em vâng phục Thiên Chúa; bởi thế tôi lấy làm vui vì anh em. Nhưng tôi muốn cho anh em khôn ngoan làm điều tốt, trong sạch không làm điều xấu.20 Thiên Chúa là nguồn bình an, chẳng bao lâu nữa sẽ đè bẹp Xa-tan, bắt nó phải ở dưới chân anh em. Nguyện xin Đức Giê-su, Chúa chúng ta, ban ân sủng cho anh em.” (Roma 16:19-20)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

“7 Anh em hãy phục tùng Thiên Chúa. Hãy chống lại ma quỷ; chúng sẽ chạy xa anh em.” (Giacôbê 4:7)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

Xướng: "21 Đức Giê-su trả lời: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em tin và không chút nghi nan, thì chẳng những anh em làm được điều Thầy vừa làm cho cây vả, mà hơn nữa, anh em có bảo núi này: "Dời chỗ đi, nhào xuống biển! ", thì sự việc sẽ xảy ra như thế. 22 Tất cả những gì anh em lấy lòng tin mà xin khi cầu nguyện, thì anh em sẽ được." (Mat 21:21-22)

Chung: Chúng ta hãy tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi.

Kinh Sáng Danh.

Đọc chung: Lạy Chúa Giêsu xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục và xin đem hết thẩy các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến Lòng Chúa Thương Xót hơn.

Xướng: Lạy Mẹ Maria, Đấng chẳng hề mắc tội tổ tông.

Chung: Xin cầu cho chúng con là những kẻ trông cậy nơi Mẹ!

Chung: Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến qua lời cầu bầu mạnh thế của Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria là vị Hôn Thê tinh tuyền của Ngài. Amen.

Hát bài Ave Maria.

Đọc: Ôi Lạy Chúa Thánh Thiện và Tối Cao, chúng con ngợi khen và cảm tạ Chúa mỗi giây phút mà Chúa ban cho chúng con!

THỨ TƯ: CHÚA GIÊSU VÁC CÂY THÁNH GIÁ

Chúa Giêsu phán: “Hãy vác thánh giá mà đi theo Ta.” Thánh giá là biểu tượng của sự chết. Với Chúa Giêsu thì đó là sự chết cho người mà Ngài yêu thương. Vậy chúng ta hãy bắt chước Chúa Giêsu và cầu nguyện để cái tôi của mình chết đi, và để mình chết đi vì tình yêu cho người khác.

Kinh Lạy Cha.

“7 Ai ngay chính được Người trợ lực, Người thành khiên thuẫn cho kẻ sống thanh liêm, 8 giữ gìn đường nẻo người chính trực, bảo vệ lối đi kẻ tín trung.”(Châm Ngôn 2:7-8)

"Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

“4 Lạy CHÚA, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết,
lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con.” (TV 25:4)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

“6 Đức Giê-su đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.” (Gioan 14:6)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

“14 Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.” (Gioan 7:14)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

“43 Hôm sau, Đức Giê-su quyết định đi tới miền Ga-li-lê. Người gặp ông Phi-líp-phê và nói: "Anh hãy theo tôi."  (Gioan 1:43)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

Xướng: 21 Đức Giê-su trả lời: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em tin và không chút nghi nan, thì chẳng những anh em làm được điều Thầy vừa làm cho cây vả, mà hơn nữa, anh em có bảo núi này: "Dời chỗ đi, nhào xuống biển! ", thì sự việc sẽ xảy ra như thế. 22 Tất cả những gì anh em lấy lòng tin mà xin khi cầu nguyện, thì anh em sẽ được." (Mt 21:21-22)

Chung: Chúng ta hãy tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi.

Kinh Sáng Danh.

Đọc chung: Lạy Chúa Giêsu xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục và xin đem hết thẩy các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến Lòng Chúa Thương Xót hơn.

Xướng: Lạy Mẹ Maria, Đấng chẳng hề mắc tội tổ tông.

Chung: Xin cầu cho chúng con là những kẻ trông cậy nơi Mẹ!

Chung: Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến qua lời cầu bầu mạnh thế của Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria là vị Hôn Thê tinh tuyền của Ngài. Amen.

Hát bài Ave Maria.

Đọc: Ôi Lạy Chúa Thánh Thiện và Tối Cao, chúng con ngợi khen và cảm tạ Chúa mỗi giây phút mà Chúa ban cho chúng con!

THỨ NĂM: CHÚA GIÊSU CHỊU CHẾT TRÊN CÂY THÁNH GIÁ

Chúa Giêsu đã hy sinh chịu chết trên cây thánh giá để tội lỗi của chúng ta được Chúa Cha tha thứ. Chúa Giêsu đã tha tội cho người trộm lành. Ngài tha thứ cho những kẻ dữ đã hành hạ và đóng đinh Ngài. Vậy chúng ta hãy cầu nguyện để có một trái tim biết tha thứ.

Kinh Lạy Cha.

“23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh,24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.” (Mat 5:23-24)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

“21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? "22 Đức Giê-su đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy." (Mt 18:21-22)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

“31 Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thoá mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác.32 Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Ki-tô.” (Ephêso 4:31-32)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

“25 Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng tha lỗi cho anh em. (26 Nhưng nếu anh em không tha thứ, thì Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng sẽ không tha lỗi cho anh em)." (Mac 11:25-26)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

“12 Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.” (TV 51:12)

Kính Mừng 2 Kinh.

Xướng: 21 Đức Giê-su trả lời: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em tin và không chút nghi nan, thì chẳng những anh em làm được điều Thầy vừa làm cho cây vả, mà hơn nữa, anh em có bảo núi này: "Dời chỗ đi, nhào xuống biển! ", thì sự việc sẽ xảy ra như thế. 22 Tất cả những gì anh em lấy lòng tin mà xin khi cầu nguyện, thì anh em sẽ được." (Mt 21:21-22)

Chung chúng ta hãy tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi.

Kinh Sáng Danh.

Đọc chung: Lạy Chúa Giêsu xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục và xin đem hết thẩy các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến Lòng Chúa Thương Xót hơn.

Xướng: Lạy Mẹ Maria, Đấng chẳng hề mắc tội tổ tông.

Chung: Xin cầu cho chúng con là những kẻ trông cậy nơi Mẹ!

Chung: Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến qua lời cầu bầu mạnh thế của Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria là vị Hôn Thê tinh tuyền của Ngài. Amen.

Hát bài Ave Maria.

Đọc: Ôi Lạy Chúa Thánh Thiện và Tối Cao, chúng con ngợi khen và cảm tạ Chúa mỗi giây phút mà Chúa ban cho chúng con.

(Hết 5 Sự Thương, Sẽ có 5 Sự Mừng)

Kim Hà
30/5/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chiến Dịch Cầu Nguyện 13 Triệu Chuỗi Mân Côi Hàng Ngày Cho Thế Giới Hòa Bình (7/18/2016)
Tràng Chuỗi Mân Côi Là Khí Giới Mạnh Nhất! (5/18/2016)
Suy Niệm Năm Sự Vui, Năm Sự Sáng, Năm Sự Thương Và Năm Sự Mừng (4/5/2016)
Cầu Nguyện Chuỗi Mân Côi Cứu Nước Việt Nam (2/27/2016)
Hai Câu Chuyện Về Tràng Hạt Mân Côi (12/6/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Lời Cầu Nguyện Mân Côi Trong Nhà Tiệc Ly # 4 (5/30/2015)
Lời Cầu Nguyện Mân Côi Trong Nhà Tiệc Ly # 2 (5/30/2015)
Lời Cầu Nguyện Mân Côi Trong Nhà Tiệc Ly #1 (5/30/2015)
Tin/Bài khác
Chữ Tình Và Chữ Tiền (3/15/2015)
“noel Không Có Chúa” (12/26/2014)
Cách Lần Hạt Mân Côi, Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ (9/30/2014)
Cách Tập Trung Cầu Nguyện (7/30/2014)
Do Thái Giáo (6/27/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768