MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tiểu mục ::
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Công Giáo
Thứ Bảy, Ngày 4 tháng 4-2015

                                         CÔNG GIÁO
Giáo Hội Công Giáo được sáng lập bởi Chúa Giêsu Kitô, năm 33, tại Giêrusalem.
Giáo Hội Lutheran được thiết lập bởi Martin Luther, năm 1520, tại Đức.
Giáo Hội Anh Giáo được thiết lập bởi Vua Henry đệ VIII, năm 1539, tại Anh quốc.
Giáo Hội Báp tit được thiết lập bởi John Smyth và Thomas Helsys, năm 1609, tại Amsterdam, thủ đô của Hà lan.
Giáo Hội Methodist (Giám lý) được thiết lập bởi John Welsley, năm 1729, tại Oxford, Anh quốc.
Giáo Hội Mormon được thiết lập bởi Joseph Smith, năm 1830, tại Hoakỳ
Chứng Nhân Giêhôva được thiết lập bởi Charles Russell, năm 1872, tại Pitsburg, tiểu bang Pennsylvania, Hoakỳ.
 
Công Giáo có nghiã là phổ quát, cho mọi người, cho mọi thời đại, hoàn vũ, toàn bộ. Công giáo tin mọi điều Chúa Giêsu dạy.
Các giáo phái là do họ tách ra từ Công Giáo, mà chúng ta gọi chung là “Tin lành”. Hầu hết các giáo phái cho phép ngừa thai, phá thai, ly dị, đồng tính kết hôn...; và họ thường thay đổi sự dạy dỗ.
Martin Luther dạy, lydị là chống lại Thánh Kinh, nhưng cho phép tín đồ được phép có hơn một vợ. 
Lutherans dạy, lydị thì ôkê, nhưng chỉ được phép cưới mỗi lần một vợ.
 
Lịch sử cho thấy những lạc thuyết cố gắng hủy diệt những gì Chúa Giêsu dạy, và chỉ có những người thừa kế Thánh Phêrô, chống lại lạc thuyết và gìn giữ Giáo Hội duy nhất, thánh thiện và tông truyền được trường tồn. 
------------   CATHOLIC  -----------
Catholic Church was founded in 33 by Jesus Christ in Jerusalem.
Lutheran Church was founded in 1520 by Martin Luther in Germany.
Angican Church was founded in 1539  by King Henry VIII in England.
Baptist Church was founded in 1609 by John Smyth and Thomas Helsys
in Amsterdam.
Methodist Church was founded in 1729  by John Welsley in Oxford England.
Mormon Church was founded in 1830 by Joseph Smith in the United States.
Jehova's Witnesses were founded in 1872 by Charles Russell in Pitsburg, Pennsylvania.
 
"We call ourselves Catholics because Catholic means universal, over
all the world and for all time.  Catholics has a second meaning, it also means total. As Catholics we believe in everything Jesus said,
did and taught. Most Protestants believe in birth control, abortion, divorce and homosexual marriages. And they change their teachings over time. Martin Luther taught that divorce was against the Bible but told people they were allowed to have more than one wife. Lutherans today teach that divorce is OK but you can only have one wife at a time.  
 
History has shown that over and over again herisies has risen up which tried to destroy somewhat Jesus taught us and often it was only successors of Peter who fought against these heresies and saves the Church."
The List of Popes:  Danh sách Giáo Hoàng
1. St. Peter (32-67)
2. St. Linus (67-76)
3. St. Anacletus (Cletus) (76-88)
4. St. Clement I (88-97)
5. St. Evaristus (97-105)
6. St. Alexander I (105-115)
7. St. Sixtus I (115-125) -- also called Xystus I
8. St. Telesphorus (125-136)
9. St. Hyginus (136-140)
10. St. Pius I (140-155)
11. St. Anicetus (155-166)
12. St. Soter (166-175)
13. St. Eleutherius (175-189)
14. St. Victor I (189-199)
15. St. Zephyrinus (199-217)
16. St. Callistus I (217-22)
17. St. Urban I (222-30)
18. St. Pontain (230-35)
19. St. Anterus (235-36)
20. St. Fabian (236-50)
21. St. Cornelius (251-53)
22. St. Lucius I (253-54)
23. St. Stephen I (254-257)
24. St. Sixtus II (257-258)
25. St. Dionysius (260-268)
26. St. Felix I (269-274)
27. St. Eutychian (275-283)
28. St. Caius (283-296) -- also called Gaius
29. St. Marcellinus (296-304)
30. St. Marcellus I (308-309)
31. St. Eusebius (309 or 310)
32. St. Miltiades (311-14)
33. St. Sylvester I (314-35)
34. St. Marcus (336)
35. St. Julius I (337-52)
36. Liberius (352-66)
37. St. Damasus I (366-83)
38. St. Siricius (384-99)
39. St. Anastasius I (399-401)
40. St. Innocent I (401-17)
41. St. Zosimus (417-18)
42. St. Boniface I (418-22)
43. St. Celestine I (422-32)
44. St. Sixtus III (432-40)
45. St. Leo I (the Great) (440-61)
46. St. Hilarius (461-68)
47. St. Simplicius (468-83)
48. St. Felix III (II) (483-92)
49. St. Gelasius I (492-96)
50. Anastasius II (496-98)
51. St. Symmachus (498-514)
52. St. Hormisdas (514-23)
53. St. John I (523-26)
54. St. Felix IV (III) (526-30)
55. Boniface II (530-32)
56. John II (533-35)
57. St. Agapetus I (535-36) -- also called Agapitus I
58. St. Silverius (536-37)
59. Vigilius (537-55)
60. Pelagius I (556-61)
61. John III (561-74)
62. Benedict I (575-79)
63. Pelagius II (579-90)
64. St. Gregory I (the Great) (590-604)
65. Sabinian (604-606)
66. Boniface III (607)
67. St. Boniface IV (608-15)
68. St. Deusdedit (Adeodatus I) (615-18)
69. Boniface V (619-25)
70. Honorius I (625-38)
71. Severinus (640)
72. John IV (640-42)
73. Theodore I (642-49)
74. St. Martin I (649-55)
75. St. Eugene I (655-57)
76. St. Vitalian (657-72)
77. Adeodatus (II) (672-76)
78. Donus (676-78)
79. St. Agatho (678-81)
80. St. Leo II (682-83)
81. St. Benedict II (684-85)
82. John V (685-86)
83. Conon (686-87)
84. St. Sergius I (687-701)
85. John VI (701-05)
86. John VII (705-07)
87. Sisinnius (708)
88. Constantine (708-15)
89. St. Gregory II (715-31)
90. St. Gregory III (731-41)
91. St. Zachary (741-52)
92. Stephen II (752)
93. Stephen III (752-57)
94. St. Paul I (757-67)
95. Stephen IV (767-72)
96. Adrian I (772-95)
97. St. Leo III (795-816)
98. Stephen V (816-17)
99. St. Paschal I (817-24)
100. Eugene II (824-27)
101. Valentine (827)
102. Gregory IV (827-44)
103. Sergius II (844-47)
104. St. Leo IV (847-55)
105. Benedict III (855-58)
106. St. Nicholas I (the Great) (858-67)
107. Adrian II (867-72)
108. John VIII (872-82)
109. Marinus I (882-84)
110. St. Adrian III (884-85)
111. Stephen VI (885-91)
112. Formosus (891-96)
113. Boniface VI (896)
114. Stephen VII (896-97)
115. Romanus (897)
116. Theodore II (897)
117. John IX (898-900)
118. Benedict IV (900-03)
119. Leo V (903)
120. Sergius III (904-11)
121. Anastasius III (911-13)
122. Lando (913-14)
123. John X (914-28)
124. Leo VI (928)
125. Stephen VIII (929-31)
126. John XI (931-35)
127. Leo VII (936-39)
128. Stephen IX (939-42)
129. Marinus II (942-46)
130. Agapetus II (946-55)
131. John XII (955-63)
132. Leo VIII (963-64)
133. Benedict V (964)
134. John XIII (965-72)
135. Benedict VI (973-74)
136. Benedict VII (974-83)
137. John XIV (983-84)
138. John XV (985-96)
139. Gregory V (996-99)
140. Sylvester II (999-1003)
141. John XVII (1003)
142. John XVIII (1003-09)
143. Sergius IV (1009-12)
144. Benedict VIII (1012-24)
145. John XIX (1024-32)
146. Benedict IX (1032-45)
147. Sylvester III (1045)
148. Benedict IX (1045)
149. Gregory VI (1045-46)
150. Clement II (1046-47)
151. Benedict IX (1047-48)
152. Damasus II (1048)
153. St. Leo IX (1049-54)
154. Victor II (1055-57)
155. Stephen X (1057-58)
156. Nicholas II (1058-61)
157. Alexander II (1061-73)
158. St. Gregory VII (1073-85)
159. Blessed Victor III (1086-87)
160. Blessed Urban II (1088-99)
161. Paschal II (1099-1118)
162. Gelasius II (1118-19)
163. Callistus II (1119-24)
164. Honorius II (1124-30)
165. Innocent II (1130-43)
166. Celestine II (1143-44)
167. Lucius II (1144-45)
168. Blessed Eugene III (1145-53)
169. Anastasius IV (1153-54)
170. Adrian IV (1154-59)
171. Alexander III (1159-81)
172. Lucius III (1181-85)
173. Urban III (1185-87)
174. Gregory VIII (1187)
175. Clement III (1187-91)
176. Celestine III (1191-98)
177. Innocent III (1198-1216)
178. Honorius III (1216-27)
179. Gregory IX (1227-41)
180. Celestine IV (1241)
181. Innocent IV (1243-54)
182. Alexander IV (1254-61)
183. Urban IV (1261-64)
184. Clement IV (1265-68)
185. Blessed Gregory X (1271-76)
186. Blessed Innocent V (1276)
187. Adrian V (1276)
188. John XXI (1276-77)
189. Nicholas III (1277-80)
190. Martin IV (1281-85)
191. Honorius IV (1285-87)
192. Nicholas IV (1288-92)
193. St. Celestine V (1294)
194. Boniface VIII (1294-1303)
195. Blessed Benedict XI (1303-04)
196. Clement V (1305-14)
197. John XXII (1316-34)
198. Benedict XII (1334-42)
199. Clement VI (1342-52)
200. Innocent VI (1352-62)
201. Blessed Urban V (1362-70)
202. Gregory XI (1370-78)
203. Urban VI (1378-89)
204. Boniface IX (1389-1404)
205. Innocent VII (1406-06)
206. Gregory XII (1406-15)
207. Martin V (1417-31)
208. Eugene IV (1431-47)
209. Nicholas V (1447-55)
210. Callistus III (1455-58)
211. Pius II (1458-64)
212. Paul II (1464-71)
213. Sixtus IV (1471-84)
214. Innocent VIII (1484-92)
215. Alexander VI (1492-1503)
216. Pius III (1503)
217. Julius II (1503-13)
218. Leo X (1513-21)
219. Adrian VI (1522-23)
220. Clement VII (1523-34)
221. Paul III (1534-49)
222. Julius III (1550-55)
223. Marcellus II (1555)
224. Paul IV (1555-59)
225. Pius IV (1559-65)
226. St. Pius V (1566-72)
227. Gregory XIII (1572-85)
228. Sixtus V (1585-90)
229. Urban VII (1590)
230. Gregory XIV (1590-91)
231. Innocent IX (1591)
232. Clement VIII (1592-1605)
233. Leo XI (1605)
234. Paul V (1605-21)
235. Gregory XV (1621-23)
236. Urban VIII (1623-44)
237. Innocent X (1644-55)
238. Alexander VII (1655-67)
239. Clement IX (1667-69)
240. Clement X (1670-76)
241. Blessed Innocent XI (1676-89)
242. Alexander VIII (1689-91)
243. Innocent XII (1691-1700)
244. Clement XI (1700-21)
245. Innocent XIII (1721-24)
246. Benedict XIII (1724-30)
247. Clement XII (1730-40)
248. Benedict XIV (1740-58)
249. Clement XIII (1758-69)
250. Clement XIV (1769-74)
251. Pius VI (1775-99)
252. Pius VII (1800-23)
253. Leo XII (1823-29)
254. Pius VIII (1829-30)
255. Gregory XVI (1831-46)
256. Blessed Pius IX (1846-78)
257. Leo XIII (1878-1903)
258. St. Pius X (1903-14)
259. Benedict XV (1914-22)
260. Pius XI (1922-39)
261. Pius XII (1939-58)
262. Blessed John XXIII (1958-63)
263. Paul VI (1963-78)
264. John Paul I (1978)
265. John Paul II (1978-2005)                                                                                    
266. Benedict XVI ( 2005- 2013)
267. Francis (2013-
 
NguyễnHyVọng,  sưu tầm
 
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Ơn Đại Xá Trong Tuần Thánh (3/24/2016)
Cn 3340-2: Tất Cả Mọi Sự Kiện Đều Theo Thánh Ý Chúa (1/11/2016)
Chương Trình Giờ Cầu Nguyện: Lòng Thương Xót Chúa & Mẹ Medjugorje (8/26/2015)
Cn 2890: Cần Hành Động Gấp Giúp Các Kitô Hữu Bị Bách Hại Bởi Isis (5/22/2015)
Giúp Bệnh Nhân Lãnh Ơn Đại Xá Giờ Lâm Tử (5/1/2015)
Tin/Bài khác
Ơn Sủng Khi Tham Dự Thánh Lễ (9/24/2014)
Tin Khẩn - Xin Chuyển Bức Thư Này Đến Các Nhóm Cầu Nguyện! (9/8/2014)
Triết Lý Sống Rất Đáng Để Mọi Người Suy Ngẫm (8/27/2014)
Khẩn Thiết!!! Xin Tất Cả Hãy Cầu Nguyện Cho Những Người Công Giáo Tại Iraq (8/14/2014)
Website Về Lòng Sùng Kính Mấu Cực Châu Báu Chủa Giêsu (7/23/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768