MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: sách online :: __thư viện sách online (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Toàn Bộ Sách Tân Ước
Thứ Năm, Ngày 11 tháng 9-2008
[Để tải xuống (Download) xin vui lòng làm như sau:]

1) Nếu dùng FileFox: ấn vào nút phải của chuột (Mouse) và chọn "Save Link As"
2) Nếu dùng Internet Explorer (IE): Ấn vào nút trái của chuột (Mouse) và chọn "Save"


Phúc Âm Thánh Máccô, chương:...1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16
Phần Đọc Phúc Âm Thánh Mác-cô: Chương 1- Chương 16

Phúc Âm Thánh Mátthêu, chương:...1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 20... 21... 22... 23... 24... 25... 26... 27... 28
Phần Đọc Phúc Âm Thánh Mát-thêu: Chương 1- Chương 28

Phúc Âm Thánh Luca, chương:...1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 20... 21... 22... 23... 24
Phần Đọc Phúc Âm Thánh Lu-ca: Chương 1- Chương 24

Phúc Âm Thánh Gioan, chương:...1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 20... 21
Phần Đọc Phúc Âm Thánh Gio-an: Chương 1- Chương 21

Sách Tông Đồ Công Vụ, chương:...1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 20... 21... 22... 23... 24... 25... 26... 27... 28
Phần Đọc Sách Tông Đồ Công Vụ: Chương 1- Chương 28

Thư Rôma, chương:...1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 21
Phần Đọc Thư Rôma: Chương 1- Chương 16

Sách Corintô_1, chương:...1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16
Phần Đọc Thư Côrintô 1: Chương 1- Chương 16

Sách Corintô_2, chương:...1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13
Phần Đọc Thư Côrintô 2: Chương 1- Chương 13

Thư Galát, chương:...1... 2... 3... 4... 5... 6
Phần Đọc Thư Galát: Chương 1- Chương 6

Thư Ephêsô, chương:...1... 2... 3... 4... 5... 6
Phần Đọc Thư Êphêsô: Chương 1- Chương 6

Thư Philípphê, chương:...1... 2... 3... 4
Phần Đọc Thư Philípphê: Chương 1- Chương 4

Thư Côlôxê, chương:...1... 2... 3... 4
Phần Đọc Thư Thư Côlôxê: Chương 1- Chương 4

Thư Thêxalônica 1, chương:...1... 2... 3... 4… 5
Phần Đọc Thư Thêxalônica 1: Chương 1- Chương 5

Thư Thêxalônica 2, chương:...1... 2... 3...
Phần Đọc Thư Thêxalônica 2: Chương 1- Chương 3

Thư Thimôthê 1, chương:...1... 2... 3... 4… 5… 6
Phần Đọc Thư Timôthê 1: Chương 1- Chương 6

Thư Thimôthê 2, chương:...1... 2... 3... 4…
Phần Đọc Thư Timôthê 2: Chương 1- Chương 4

Thư Titô, chương:...1... 2... 3
Phần Đọc Thư Titô: Chương 1- Chương 3

Thư Philemon, chương:...1
Phần Đọc Thư Philêmon: Chương 1

Thư Do Thái, chương:...1... 2... 3… 4... 5… 6... 7… 8... 9… 10... 11… 12... 13
Phần Đọc Thư Dothái: Chương 1 - Chương 13

Thư Giacôbê, chương:...1... 2... 3... 4… 5
Phần Đọc Thư Giacôbê: Chương 1 - Chương 5

Thư Phêrô 1, chương:...1... 2... 3… 4... 5
Phần Đọc Thư Phêrô 1: Chương 1 - Chương 5

Thư Phêrô 2, chương:...1... 2... 3
Phần Đọc Thư Phêrô 2: Chương 1 - Chương 3

Thư Gioan 1, chương:...1... 2... 3… 4... 5
Phần Đọc Thư Gioan 1: Chương 1 - Chương 5

Thư Gioan 2, chương:...1
Phần Đọc Thư Gioan 2: Chương 1

Thư Gioan 3, chương:...1
Phần Đọc Thư Gioan 3: Chương 1

Thư Giuda, chương:...1
Phần Đọc Thư Giuđa: Chương 1

Sách Khải Huyền, chương:..1... 2… 3… 4… 5… 6… 7… 8… 9… 10… 11… 12… 13… 14… 15… 16… 17… 18… 19… 20… 21… 22
Phần Đọc Sách Khải Huyền: Chương 1 - Chương 22

(Hết) ---------------- “Linh Hồn Con Ngợi Khen Chúa” ---------------------
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Vượt Biên Đường Bộ Tìm Tự Do (9/25/2008)
Những Mẩu Bánh Vụn (9/24/2008)
Chim Hót Trong Lồng (9/24/2008)
Vinh Quang Đức Mẹ Maria (9/24/2008)
Bà Là Ai? (9/21/2008)
Tin/Bài khác
Tiếng Hát Lộ Đức (12/9/2010)
Toàn Bộ Sách Cựu Ước, Phần #1 (9/10/2008)
Toàn Bộ Sách Cựu Ước, Phần #2 (9/9/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768