MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tài liệu về đức mẹ :: mẹ fatima
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Fatima Tiếng Việt Và English
Chủ Nhật, Ngày 30 tháng 4-2017

Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Fatima tiếng Việt và English

29 Tháng Tư 20177:39 CH(Xem: 39)

fatima1Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Fatima Nhân Dịp 100 năm Mẹ Hiện Ra 
http://www.praymorenovenas.com/novena-our-lady-fatima/

Ngày 1

Lạy Rất Thánh Trinh Nữ Maria, Mẹ đã đến Fatima để tỏ lộ cho ba trẻ mục đồng biết về những ơn lành khi chúng con cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi. Xin Mẹ linh hứng cho chúng con có một tình yêu chân thành cho việc sùng kính này, để rồi giống như ba trẻ mục đồng, chúng con biết đó không phải là một công tác nặng nề mà là một lời cầu nguyện ban sự sống. Xin Mẹ giúp để những lời cầu nguyện và suy niệm về các Mầu Nhiệm cứu độ sẽ đưa chúng con đến gần hơn với Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ.

Giống như các trẻ tại Fatima, chúng con muốn đem lời Chúa đến cho những người khác. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sức mạnh để vượt thắng những nghi ngờ để rồi chúng con có thể là những người truyền bá Phúc Âm. Chúng con biết rằng Chúa Giêsu sống trong trái tim chúng con và chúng con rước Ngài trong Thánh Lễ.

Lạy Chúa Giêsu, các phép lạ, các tiên tri và các lời cầu nguyện mà Mẹ của Chúa đem đến cho chúng con tại Fatima đã làm cho thế giới kinh ngạc. Chúng con tin chắc Mẹ rất gần gũi Chúa. Chúng con cầu xin qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Fatima. Xin Chúa thương nghe lời và đáp lời cầu nguyện của chúng con.

Đặc biệt chúng con xin các ý chỉ này… (Nêu các ý chỉ của mình).

Sáng Danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lạy Đức Mẹ Fatima, cầu cho chúng con!

Lạy Đức Mẹ Mân Côi, cầu cho chúng con!

Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria, cầu cho chúng con!  Amen.

Ngày 2

Lạy Rất Thánh Trinh Nữ Maria, Mẹ đã đến Fatima để tỏ lộ cho ba trẻ mục đồng biết về những ơn lành khi chúng con cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi. Xin Mẹ linh hứng cho chúng con có một tình yêu chân thành cho việc sùng kính này, để rồi giống như ba trẻ mục đồng, chúng con biết đó không phải là một công tác nặng nề mà là một lời cầu nguyện ban sự sống. Xin Mẹ giúp để những lời cầu nguyện và suy niệm về các Mầu Nhiệm cứu độ sẽ đưa chúng con đến gần hơn với Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ.

Lạy Đức Mẹ Fatima, chúng con cầu xin rằng chúng con có thể giống như Mẹ và theo gương lành của Mẹ.  Chúng con cầu nguyện cho những ai đang bị áp bức thì họ sẽ tìm được sự bình an. Chúng con cầu xin và tạ ơn Chúa về những ơn phúc mà chúng con được lãnh nhận.

Lạy Chúa Giêsu, các phép lạ, các tiên tri và các lời cầu nguyện mà Mẹ của Chúa đem đến cho chúng con tại Fatima đã làm cho thế giới kinh ngạc. Chúng con tin chắc Mẹ rất gần gũi Chúa. Chúng con cầu xin qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Fatima xin Chúa thương nghe lời và đáp lời cầu nguyện của chúng con.

Đặc biệt chúng con xin các ý chỉ này… (Nêu các ý chỉ của mình).

Sáng Danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lạy Đức Mẹ Fatima, cầu cho chúng con!

Lạy Đức Mẹ Mân Côi, cầu cho chúng con!

Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria, cầu cho chúng con!  Amen.

Ngày 3

Lạy Rất Thánh Trinh Nữ Maria, Mẹ đã đến Fatima để tỏ lộ cho ba trẻ mục đồng biết về những ơn lành khi chúng con cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi. Xin Mẹ linh hứng cho chúng con có một tình yêu chân thành cho việc sùng kính này, để rồi giống như ba trẻ mục đồng, chúng con biết đó không phải là một công tác nặng nề mà là một lời cầu nguyện ban sự sống. Xin Mẹ giúp để những lời cầu nguyện và suy niệm về các Mầu Nhiệm cứu độ sẽ đưa chúng con đến gần hơn với Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ.

Lạy Đức Mẹ Fatima, hôm nay chúng con cầu xin để nỗi thống khổ và bất công sẽ chấm dứt ở nhiều nơi trên thế giới.  Qua quyền năng của Thiên Chúa, Mẹ đã ban một phép lạ tại Fatima và làm cho mặt trời quay cho hàng ngàn người được chiêm ngưỡng. Xin Mẹ cầu bầu cho những ai đang đau khổ.  

Lạy Chúa Giêsu, các phép lạ, các tiên tri và các lời cầu nguyện mà Mẹ của Chúa đem đến cho chúng con tại Fatima đã làm cho thế giới kinh ngạc. Chúng con tin chắc Mẹ rất gần gũi Chúa. Chúng con cầu xin qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Fatima xin Chúa thương nghe lời và đáp lời cầu nguyện của chúng con.

Đặc biệt chúng con xin các ý chỉ này… (Nêu các ý chỉ của mình).

Sáng Danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lạy Đức Mẹ Fatima, cầu cho chúng con!

Lạy Đức Mẹ Mân Côi, cầu cho chúng con!

Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria, cầu cho chúng con!  Amen.

Ngày 4

Lạy Rất Thánh Trinh Nữ Maria, Mẹ đã đến Fatima để tỏ lộ cho ba trẻ mục đồng biết về những ơn lành khi chúng con cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi. Xin Mẹ linh hứng cho chúng con có một tình yêu chân thành cho việc sùng kính này, để rồi giống như ba trẻ mục đồng, chúng con biết đó không phải là một công tác nặng nề mà là một lời cầu nguyện ban sự sống. Xin Mẹ giúp để những lời cầu nguyện và suy niệm về các Mầu Nhiệm cứu độ sẽ đưa chúng con đến gần hơn với Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ.

Lạy Đức Mẹ Fatima, hôm nay chúng con cầu nguyện để được ơn khiêm nhường mà xin Chúa tha thứ cho các tội lỗi của chúng con. Xin cho chúng con biết thay đổi và sửa sai những hành động xấu của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, các phép lạ, các tiên tri và các lời cầu nguyện mà Mẹ của Chúa đem đến cho chúng con tại Fatima đã làm cho thế giới kinh ngạc. Chúng con tin chắc Mẹ rất gần gũi Chúa. Chúng con cầu xin qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Fatima xin Chúa thương nghe lời và đáp lời cầu nguyện của chúng con.

Đặc biệt chúng con xin các ý chỉ này… (Nêu các ý chỉ của mình).

Sáng Danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lạy Đức Mẹ Fatima, cầu cho chúng con!

Lạy Đức Mẹ Mân Côi, cầu cho chúng con!

Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria, cầu cho chúng con!  Amen.

Ngày 5

Lạy Rất Thánh Trinh Nữ Maria, Mẹ đã đến Fatima để tỏ lộ cho ba trẻ mục đồng biết về những ơn lành khi chúng con cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi. Xin Mẹ linh hứng cho chúng con có một tình yêu chân thành cho việc sùng kính này, để rồi giống như ba trẻ mục đồng, chúng con biết đó không phải là một công tác nặng nề mà là một lời cầu nguyện ban sự sống. Xin Mẹ giúp để những lời cầu nguyện và suy niệm về các Mầu Nhiệm cứu độ sẽ đưa chúng con đến gần hơn với Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ.

Lạy Đức Mẹ Fatima, chúng con xin dâng lên Chúa mọi sự chúng con làm trong ngày hôm nay.  Khi chúng con dâng những sự này, chúng con nghĩ đến những ai chịu ảnh hưởng bởi những hành động hàng ngày của chúng con. Xin Chúa trợ giúp để chúng con được tác động bởi tình yêu và lòng trắc ẩn.  

Lạy Chúa Giêsu, các phép lạ, các tiên tri và các lời cầu nguyện mà Mẹ của Chúa đem đến cho chúng con tại Fatima đã làm cho thế giới kinh ngạc. Chúng con tin chắc Mẹ rất gần gũi Chúa. Chúng con cầu xin qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Fatima xin Chúa thương nghe lời và đáp lời cầu nguyện của chúng con.

Đặc biệt chúng con xin các ý chỉ này… (Nêu các ý chỉ của mình).

Sáng Danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lạy Đức Mẹ Fatima, cầu cho chúng con!

Lạy Đức Mẹ Mân Côi, cầu cho chúng con!

Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria, cầu cho chúng con!  Amen.

Ngày 6

Lạy Rất Thánh Trinh Nữ Maria, Mẹ đã đến Fatima để tỏ lộ cho ba trẻ mục đồng biết về những ơn lành khi chúng con cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi. Xin Mẹ linh hứng cho chúng con có một tình yêu chân thành cho việc sùng kính này, để rồi giống như ba trẻ mục đồng, chúng con biết đó không phải là một công tác nặng nề mà là một lời cầu nguyện ban sự sống. Xin Mẹ giúp để những lời cầu nguyện và suy niệm về các Mầu Nhiệm cứu độ sẽ đưa chúng con đến gần hơn với Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ.

Lạy Đức Mẹ Fatima, chúng con thường sống trong sợ hãi và thường lo âu mà không thể quên được. Chúng con muốn làm dụng cụ để cho Thánh Ý Chúa được thể hiện và để đem vinh quang cho Chúa. Hôm nay chúng con xin Mẹ cầu bầu cho chúng con để Chúa Giêsu giúp chúng con tín thác nơi Ngài như các trẻ Fatima.

Lạy Chúa Giêsu, các phép lạ, các tiên tri và các lời cầu nguyện mà Mẹ của Chúa đem đến cho chúng con tại Fatima đã làm cho thế giới kinh ngạc. Chúng con tin chắc Mẹ rất gần gũi Chúa. Chúng con cầu xin qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Fatima xin Chúa thương nghe lời và đáp lời cầu nguyện của chúng con.

Đặc biệt chúng con xin các ý chỉ này… (Nêu các ý chỉ của mình).

Sáng Danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lạy Đức Mẹ Fatima, cầu cho chúng con!

Lạy Đức Mẹ Mân Côi, cầu cho chúng con!

Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria, cầu cho chúng con!  Amen.

Ngày 7

Lạy Rất Thánh Trinh Nữ Maria, Mẹ đã đến Fatima để tỏ lộ cho ba trẻ mục đồng biết về những ơn lành khi chúng con cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi. Xin Mẹ linh hứng cho chúng con có một tình yêu chân thành cho việc sùng kính này, để rồi giống như ba trẻ mục đồng, chúng con biết đó không phải là một công tác nặng nề mà là một lời cầu nguyện ban sự sống. Xin Mẹ giúp để những lời cầu nguyện và suy niệm về các Mầu Nhiệm cứu độ sẽ đưa chúng con đến gần hơn với Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ.

Lạy Đức Mẹ Fatima, Xin Mẹ dạy chúng con cách cầu nguyện liên lỉ. Xin dạy chúng con làm sao nói chuyện với Chúa như một người bạn. Trong những ngày đời bận rộn, xin giúp chúng con nhớ đến Thiên Chúa và dâng trái tim chúng con để hướng về Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, các phép lạ, các tiên tri và các lời cầu nguyện mà Mẹ của Chúa đem đến cho chúng con tại Fatima đã làm cho thế giới kinh ngạc. Chúng con tin chắc Mẹ rất gần gũi Chúa. Chúng con cầu xin qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Fatima xin Chúa thương nghe lời và đáp lời cầu nguyện của chúng con.

Đặc biệt chúng con xin các ý chỉ này… (Nêu các ý chỉ của mình).

Sáng Danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lạy Đức Mẹ Fatima, cầu cho chúng con!

Lạy Đức Mẹ Mân Côi, cầu cho chúng con!

Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria, cầu cho chúng con!  Amen.

Ngày 8

Lạy Rất Thánh Trinh Nữ Maria, Mẹ đã đến Fatima để tỏ lộ cho ba trẻ mục đồng biết về những ơn lành khi chúng con cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi. Xin Mẹ linh hứng cho chúng con có một tình yêu chân thành cho việc sùng kính này, để rồi giống như ba trẻ mục đồng, chúng con biết đó không phải là một công tác nặng nề mà là một lời cầu nguyện ban sự sống. Xin Mẹ giúp để những lời cầu nguyện và suy niệm về các Mầu Nhiệm cứu độ sẽ đưa chúng con đến gần hơn với Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ.

Lạy Đức Mẹ Fatima, hôm nay chúng con cầu xin Chúa Giêsu Con Mẹ đến giúp đõ chúng con và chấm dứt những nỗi thống khổ và chiến tranh trên thế giới. Xin Mẹ giúp chúng con trở nên giống các trẻ Fatima: yêu thương, tín thác và trung thành. Chúng con cầu nguyện để xin hòa bình cho thế giới của chúng con bằng những cách nhỏ bé của mình, bằng cách chọn tình yêu và tín thác nơi Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, các phép lạ, các tiên tri và các lời cầu nguyện mà Mẹ của Chúa đem đến cho chúng con tại Fatima đã làm cho thế giới kinh ngạc. Chúng con tin chắc Mẹ rất gần gũi Chúa. Chúng con cầu xin qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Fatima xin Chúa thương nghe lời và đáp lời cầu nguyện của chúng con.

Đặc biệt chúng con xin các ý chỉ này… (Nêu các ý chỉ của mình).

Sáng Danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lạy Đức Mẹ Fatima, cầu cho chúng con!

Lạy Đức Mẹ Mân Côi, cầu cho chúng con!

Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria, cầu cho chúng con!  Amen.

Ngày 9

Lạy Rất Thánh Trinh Nữ Maria, Mẹ đã đến Fatima để tỏ lộ cho ba trẻ mục đồng biết về những ơn lành khi chúng con cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi. Xin Mẹ linh hứng cho chúng con có một tình yêu chân thành cho việc sùng kính này, để rồi giống như ba trẻ mục đồng, chúng con biết đó không phải là một công tác nặng nề mà là một lời cầu nguyện ban sự sống. Xin Mẹ giúp để những lời cầu nguyện và suy niệm về các Mầu Nhiệm cứu độ sẽ đưa chúng con đến gần hơn với Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ.

Lạy Đức Mẹ Fatima, chúng con cảm tạ Mẹ đã hiện ra với các trẻ Fatima và ban các thông điệp mà ngày nay vẫn còn liên quan đến chúng con. Chúng con cầu nguyện lần nữa và lần nữa cho hòa bình thế giới và cho chiến tranh chấm dứt. Xin cho chúng con tiếp tục cầu nguyện và hy sinh như ÝMẹ muốn chúng con làm.

Lạy Chúa Giêsu, các phép lạ, các tiên tri và các lời cầu nguyện mà Mẹ của Chúa đem đến cho chúng con tại Fatima đã làm cho thế giới kinh ngạc. Chúng con tin chắc Mẹ rất gần gũi Chúa. Chúng con cầu xin qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Fatima xin Chúa thương nghe lời và đáp lời cầu nguyện của chúng con.

Đặc biệt chúng con xin các ý chỉ này… (Nêu các ý chỉ của mình).

Sáng Danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lạy Đức Mẹ Fatima, cầu cho chúng con!

Lạy Đức Mẹ Mân Côi, cầu cho chúng con!

Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria, cầu cho chúng con!  Amen.

Kim Hà, 29/4/2017


IN ENGLISH:  Novena Prayers to Our Lady of Fatima
http://www.praymorenovenas.com/novena-our-lady-fatima/

Day 1

O Most Holy Virgin Mary, you came to Fatima to reveal the graces that come from praying the Holy Rosary to three little shepherd children. Inspire us with a sincere love of this devotion so that, like the shepherd children, it is not a burdensome task but a life-giving prayer. May our prayers and meditations on the mysteries of our redemption bring us closer to your Son, Our Lord Jesus Christ.

Like the children of Fatima, we want to bring God’s word to others. Give us the strength, O Lord, to overcome our doubts so that we may be messengers of the Gospel. We know that Jesus lives in our hearts and we receive Him in the Eucharist.

Lord Jesus, the miracles, prophecies and prayers that Your Mother brought to us at Fatima amazed the whole world. We are certain of her closeness to You. We ask through the intercession of Our Lady of Fatima that you graciously hear and answer our prayers.

Especially… (Mention your intentions here…)

Glory Be…

Our Lady of Fatima, Pray for us!

Our Lady of the Rosary, Pray for us!

Immaculate Heart of Mary, Pray for us! Amen.

Day 2

O Most Holy Virgin Mary, you came to Fatima to reveal the graces that come from praying the Holy Rosary to three little shepherd children. Inspire us with a sincere love of this devotion so that, like the shepherd children, it is not a burdensome task but a life-giving prayer. May our prayers and meditations on the mysteries of our redemption bring us closer to your Son, Our Lord Jesus Christ.

Our Lady of Fatima, we pray that we may be like you and follow your example. We pray for all those who face oppression, that they will find peace. We pray and give thanks for all the blessings we enjoy.

Lord Jesus, the miracles, prophecies and prayers that Your Mother brought to us at Fatima amazed the whole world. We are certain of her closeness to You. We ask through the intercession of Our Lady of Fatima that you graciously hear and answer our prayers.

Especially… (Mention your intentions here…)

Glory Be…

Our Lady of Fatima, Pray for us!

Our Lady of the Rosary, Pray for us!

Immaculate Heart of Mary, Pray for us! Amen.

Day 3

O Most Holy Virgin Mary, you came to Fatima to reveal the graces that come from praying the Holy Rosary to three little shepherd children. Inspire us with a sincere love of this devotion so that, like the shepherd children, it is not a burdensome task but a life-giving prayer. May our prayers and meditations on the mysteries of our redemption bring us closer to your Son, Our Lord Jesus Christ.

Our Lady of Fatima, Today, we pray for an end to the suffering and injustice that plague so many parts of the world. Through the power of the Lord, you performed a miracle at Fatima and made the sun dance for thousands of people to see. Please intercede for those who are suffering.

Lord Jesus, the miracles, prophecies and prayers that Your Mother brought to us at Fatima amazed the whole world. We are certain of her closeness to You. We ask through the intercession of Our Lady of Fatima that you graciously hear and answer our prayers.

Especially… (Mention your intentions here…)

Glory Be…

Our Lady of Fatima, Pray for us!

Our Lady of the Rosary, Pray for us!

Immaculate Heart of Mary, Pray for us! Amen.

Day 4

O Most Holy Virgin Mary, you came to Fatima to reveal the graces that come from praying the Holy Rosary to three little shepherd children. Inspire us with a sincere love of this devotion so that, like the shepherd children, it is not a burdensome task but a life-giving prayer. May our prayers and meditations on the mysteries of our redemption bring us closer to your Son, Our Lord Jesus Christ.

Our Lady of Fatima, let us pray today for humility to seek forgiveness for our sins and make amends for our misdeeds.

Lord Jesus, the miracles, prophecies and prayers that Your Mother brought to us at Fatima amazed the whole world. We are certain of her closeness to You. We ask through the intercession of Our Lady of Fatima that you graciously hear and answer our prayers.

Especially… (Mention your intentions here…)

Glory Be…

Our Lady of Fatima, Pray for us!

Our Lady of the Rosary, Pray for us!

Immaculate Heart of Mary, Pray for us! Amen.

Day 5

O Most Holy Virgin Mary, you came to Fatima to reveal the graces that come from praying the Holy Rosary to three little shepherd children. Inspire us with a sincere love of this devotion so that, like the shepherd children, it is not a burdensome task but a life-giving prayer. May our prayers and meditations on the mysteries of our redemption bring us closer to your Son, Our Lord Jesus Christ.

Our Lady of Fatima, may we offer everything we do today to our Lord. As we make this offering, we think of people who are affected by our actions each day. We ask God to help us be motivated by love and compassion.

Lord Jesus, the miracles, prophecies and prayers that Your Mother brought to us at Fatima amazed the whole world. We are certain of her closeness to You. We ask through the intercession of Our Lady of Fatima that you graciously hear and answer our prayers.

Especially… (Mention your intentions here…)

Glory Be…

Our Lady of Fatima, Pray for us!

Our Lady of the Rosary, Pray for us!

Immaculate Heart of Mary, Pray for us! Amen.

Day 6

O Most Holy Virgin Mary, you came to Fatima to reveal the graces that come from praying the Holy Rosary to three little shepherd children. Inspire us with a sincere love of this devotion so that, like the shepherd children, it is not a burdensome task but a life-giving prayer. May our prayers and meditations on the mysteries of our redemption bring us closer to your Son, Our Lord Jesus Christ.

Our Lady of Fatima, sometimes we live in fear and we are too afraid to let go of our anxieties. We want to be God’s instruments to achieve His will and to bring Him glory. Today we ask through your intercession, that Jesus help us to trust in Him like the children at Fatima.

Lord Jesus, the miracles, prophecies and prayers that Your Mother brought to us at Fatima amazed the whole world. We are certain of her closeness to You. We ask through the intercession of Our Lady of Fatima that you graciously hear and answer our prayers.

Especially… (Mention your intentions here…)

Glory Be…

Our Lady of Fatima, Pray for us!

Our Lady of the Rosary, Pray for us!

Immaculate Heart of Mary, Pray for us! Amen.

Day 7

O Most Holy Virgin Mary, you came to Fatima to reveal the graces that come from praying the Holy Rosary to three little shepherd children. Inspire us with a sincere love of this devotion so that, like the shepherd children, it is not a burdensome task but a life-giving prayer. May our prayers and meditations on the mysteries of our redemption bring us closer to your Son, Our Lord Jesus Christ.

Our Lady of Fatima, show us how to pray always. Teach us how to speak to God as a friend. Help us to make time for silence in our hectic days so that we may listen to what God has to tell us. Throughout the business of our days, help us remember God and have our hearts centered on Him.

Lord Jesus, the miracles, prophecies and prayers that Your Mother brought to us at Fatima amazed the whole world. We are certain of her closeness to You. We ask through the intercession of Our Lady of Fatima that you graciously hear and answer our prayers.

Especially… (Mention your intentions here…)

Glory Be…

Our Lady of Fatima, Pray for us!

Our Lady of the Rosary, Pray for us!

Immaculate Heart of Mary, Pray for us! Amen.

Day 8

O Most Holy Virgin Mary, you came to Fatima to reveal the graces that come from praying the Holy Rosary to three little shepherd children. Inspire us with a sincere love of this devotion so that, like the shepherd children, it is not a burdensome task but a life-giving prayer. May our prayers and meditations on the mysteries of our redemption bring us closer to your Son, Our Lord Jesus Christ.

Our Lady of Fatima, today we pray for your Son to come to our aid and end the suffering and wars throughout the world. Help us to be like the children at Fatima; loving, trusting and faithful. May we pray to bring peace to our own world in our own small way by choosing to love and trust in the Lord.

Lord Jesus, the miracles, prophecies and prayers that Your Mother brought to us at Fatima amazed the whole world. We are certain of her closeness to You. We ask through the intercession of Our Lady of Fatima that you graciously hear and answer our prayers.

Especially… (Mention your intentions here…)

Glory Be…

Our Lady of Fatima, Pray for us!

Our Lady of the Rosary, Pray for us!

Immaculate Heart of Mary, Pray for us! Amen.

Day 9

O Most Holy Virgin Mary, you came to Fatima to reveal the graces that come from praying the Holy Rosary to three little shepherd children. Inspire us with a sincere love of this devotion so that, like the shepherd children, it is not a burdensome task but a life-giving prayer. May our prayers and meditations on the mysteries of our redemption bring us closer to your Son, Our Lord Jesus Christ.

Our Lady of Fatima, thank you for appearing to the children at Fatima and delivering messages that are still relevant to us today. We pray again and again for peace in the world and for an end to war. May we continue to pray and sacrifice as you requested.

Lord Jesus, the miracles, prophecies and prayers that Your Mother brought to us at Fatima amazed the whole world. We are certain of her closeness to You. We ask through the intercession of Our Lady of Fatima that you graciously hear and answer our prayers.

Especially… (Mention your intentions here…)

Glory Be…

Our Lady of Fatima, Pray for us!

Our Lady of the Rosary, Pray for us!

Immaculate Heart of Mary, Pray for us! Amen.

(End)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thông Điệp Thiên Thần Ở Fatima Bị Quên Lãng: Thông Điệp Của Thiên Thần Hòa Bình (5/13/2017)
Năm Xưa Trên Cây Sồi Làng Fatima (5/13/2017)
Thánh Nhân Của Mẹ Fátima (5/12/2017)
Fátima – Đức Mẹ Và Hồi Giáo (5/11/2017)
Sứ Điệp Fatima (5/10/2017)
Tin/Bài khác
 Lời Gọi Fatima (phạm Trung) - Thùy Dương (4/4/2017)
Fatima: Máu Tử Đạo Vẫn Còn Tiếp Tục Chảy, Lm Nguyễn Hữu Thy (3/24/2017)
Ân Toàn Xá Dịp Kỷ Niệm 100 Năm Fatima, Lm Nguyễn Hữu Thy (3/24/2017)
Những Lời Cuối Cùng Của Jacinta, Thị Nhân Fatima (3/23/2017)
Hiền Hòa Và Thanh Bần (3/21/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768