MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tài liệu về đức mẹ :: lễ kính đức mẹ trong năm :: ___ lễ mẹ truyền tin (25/3)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Lễ Truyền Tin (1) ---- + Gm Jb. Bùi Tuần
Thứ Hai, Ngày 25 tháng 3-2019

L Truyn Tin

+ GM JB. Bùi Tuần

Khi nói xin vâng đưc coi như mt bài ca mi, tôi nh li tâm tình Ðc M trong kinh T Ơn "Linh hn tôi tung hô Chúa" ( Lc 1, 46 - 55 ).

Trong ngày l Truyn Tin, Hi Thánh kính nh mt biến c quan trng. Thiên thn báo tin cho Ðc M rng: Thiên Chúa mun chn Ðc M làm M Ðng Cu Thế. Tin đó quá bt ng, vưt mi suy nghĩ, mi tưng tưng, mi đi ch. Phn ng ca Ðc M bt đu là b ng bàng hoàng lo s, nhưng tiếp đó là xin vâng ( Lc 1, 38 ).

Xin vâng là xin tuân phc ý Chúa. Xin vâng là xin c
ng tác vào chương trình cu đ ca Chúa, vi s t b mình, vi s tuyt đi phó thác đi mình trong tay Chúa.

L
p tc sau li "xin vâng" ca Ðc M, Ngôi Hai Thiên Chúa đã xung thế nhp th trong lòng Ðc M. Tt c đu din tiến mt cách âm thm, khiêm tn. T đó "xin vâng" đã đưc coi như mt giao ưc mi, mt bài ca mi, mt con đưng mi, ca con ngưi mi.

Khi nói xin vâng đ
ưc coi như mt giao ưc mi, tôi nh li vic Ðc M vi vã lên đưng đi thăm viếng bà Ê-li-da-bét ( Lc 1, 39 - 45 ). Ði thăm đ chia s, đ phc v, đ nâng đ khích l bà Ê-li-da-bét. Theo Ðc M, thì mình đưc Chúa thương, là đ mình biết thương ngưi khác. Mình đưc Chúa chn cng tác vi Chúa trong vic cu đ, thì mình phi quyết tâm dn thân góp phn cu đ ngưi khác. Mình nhn ơn Chúa ban, thì mình s c gng chia s ơn đó cho ngưi khác.

Thiết tưng đó là mt giao ưc mi v bác ái liên đi phát sinh t li xin vâng.

Khi nói xin vâng đ
ưc coi như mt bài ca mi, tôi nh li tâm tình Ðc M trong kinh T Ơn "Linh hn tôi tung hô Chúa" ( Lc 1, 46 - 55 ). Tâm tình Ðc M là li nói chân thành ca ngưi con bé nh, đy khiêm tn, ng ngàng biết ơn và phó thác đi vi Chúa. Tâm tình Ðc M là khát vng cu đ ta ra sc nóng ca tình yêu thương xót, nhưng li khiêm nhưng tế nh đi vi đng bào, nhân loi. Tâm tình Ðc M là cái nhìn tiên tri sâu sc ca trái tim khiêm nhưng v tương lai dành cho nhng k khiêm tn.

Thiết tưng đó là mt bài ca mi v khiêm tn khi đi t li xin vâng.

Khi nói xin vâng đ
ưc coi là mt con đưng mi, tôi nh li biến c Ðc M sinh Chúa Giê-su ti hang đá Bê-lem ( Lc 2, 1 - 7 ). Ðang khi hu hết mi ngưi đu coi giàu sang chc quyn danh vng là nhng bc thang gii thiu gía tr con ngưi, thì Ðc M đã không nghĩ như vy, đã không vn đng chút nào đ đưc như vy. Trái li, Ðc M đã lng l đi vào con đưng khó nghèo. Con đưng đó đã khi đi t hang đá Bê-lem và kéo dài tng ngày, tng tháng, tng năm, sut c cuc đi Ðc M. Trên con đưng đó, Ðc M đã cu nguyn, đã suy gm trong lòng, đã lng nghe Chúa, đã thông hip vi s sng Chúa.

Thi
ết tưng đó là mt con đưng mi v s nghèo khó đưc vch ra t li xin vâng.

Con đ
ưng mi đó, bài ca mi đó, giao ưc mi đó đu nói lên Ðc M là con ngưi mi. Mi v nhiu phương din, nhưng nht là v phương din Chúa Thánh Thn ng xung trên Ðc M, đ đi mi con ngưi ca M ( Lc 1, 35 ).

Qua vi
c Ngôi Hai xung thai trong lòng Ðc M, Chúa Thánh Thn đã đưa tình yêu thương xót ca Thiên Chúa vào nhân loi, đã mc khi Thiên Chúa là tình yêu, đã khai m mt ngun mch ơn thánh cu đ vô cùng phong phú cho mi ngưi thin chí.

Do đó, Ð
c M là con ngưi mi, là tác phm tuyt vi ca Chúa Thánh Linh. Vi đc đim là Ðc M có mt trái tim ging trái tim Chúa Giêsu, trong sch, hin lành, khiêm nhưng, cháy rc la tình yêu thương xót.

Nh
ng chia s vn tt trên đây có th giúp chúng ta phn nào, đ chun b mng L Truyn Tin mt cách sng đng sát vi thi s.

Thi s hin nay, nếu nhìn v góc đ xin vâng ý Chúa, thì đó là c mt vn đ đáng phi lo ngi. Bi vì có nhng ngưi coi trng ý Chúa và xin vâng ý Chúa. Cũng có nhng ngưi coi thưng ý Chúa và chng li ý Chúa. Có nhng ngưi hiu sai ý Chúa, vô tình hoc c tình. Có nhng ngưi gán cho ý Chúa nhng ý riêng ca mình. Có nh
ng ngưi mun ý Chúa hp theo ý riêng mình, cho dù ý riêng mình là quái g.

Thi s hôm nay là Ít-ra-en, quê hương ca Ðc M, đang là mnh đt din ra vòng xoáy hn thù và đ máu. Vòng xoáy kinh hoàng này càng ngày càng m rng trên đt, đng thi càng xoáy sâu vào lòng dân. T mnh đt này hng ngày truyn đi khp năm châu nhng tin đau đn, gây nên băn khoăn nng n cho hoà bình thế gii. Thi s này làm cho rt nhiu ngưi phi khóc, phương chi Ðc M.

Nh
ưng theo tôi, thi s hin nay quan trng nht chính là chuyn ca bn thân ta. Ta có lng nghe ý Chúa không ? Và ta có xin vâng ý Chúa thc không ? Ðon Phúc Âm sau đây s gi ý cho ta thy rõ ý Chúa v ta trong thi s hôm nay:

"Cùng lúc
y, có my ngưi đến k li cho Ðc Giê-su nghe chuyn nhng ngưi Ga-li-lê b tng trn Phi-la-tô giết, khiến máu đ ra hoà ln vi máu tế vt h đang dâng. Ðc Giê-su đáp li rng: "Các ông tưng my ngưi Ga-li-lê đó ti li hơn mi ngưi Ga-li-lê khác, bi l h đã chu đau kh như vy sao ? Tôi nói cho các ông biết: Không phi thế đâu. Nhưng nếu các ông không sám hi, thì các ông cũng s chết hết như vy". "Cũng như mưi tám ngưi kia b tháp Si-lô-e đ xung đè chết, các ông tưng h là nhng ngưi mc ti nng hơn tt c mi ngưi thành Giê-ru-sa-lem sao ? Tôi nói cho các ông biết: Không phi thế đâu. Nhưng nếu các ông không chu sám hi, thì các ông cũng s chết như vy" ( Lc 13, 1 - 5 ).

Suy g
m đon Phúc Âm trên, tôi có cm tưng là Chúa mun báo tin cho tng ngưi chúng ta biết rõ ý Chúa. Ðó là đng quá bn tâm xét đoán ngưi khác, nhưng hãy ưu tiên lo phn ri ca mình. Lo bng cách sám hi ăn năn, đi mi chính mình. Cách đó là cách tt nht đ góp phn vào vic cu đ ngưi khác.

Chúa báo tin cho chúng ta ý Chúa là nh
ư thế đó. Rt rõ ràng. Fatima Ðc M cũng báo cho chúng ta tin đó. Cũng rt rõ ràng. Chúng ta hãy đáp li bng li xin vâng.

Xin vâng ca chúng ta là mt hành trình dài đi v vi Chúa. Hãy bưc đi vi nhng bưc nh. Như hng ngày cu nguyn bng kinh Kính Mng và chui Mai Khôi. Nh
ư hng ngày đến bên trái tim Ðc M, đ xin trái tim Ðc M chia s cho ta bu khí thinh lng, chiêm nim, la bác ái nng nàn và sc mnh l lùng ca khiêm nhưng nghèo khó. Như hng ngày thc hin đôi ba vic bác ái, thương cm liên đi vi nhng ngưi nghèo, bnh tt, xa Tin Mng, b xã hi loi tr. Như hng ngày tp nói và làm nhng gì mang tính cách phc v hoà bình hip nht trong yêu thương và tế nh. Như hng ngày dùng lòng tin mến biến nhng mt mi kh đau ca mình thành ca l đn ti t ơn, và xin ơn an bình cho gia đình quê hương và thế gii.

Nếu li xin vâng ca chúng ta đưc hip thông sâu sc vi li xin vâng ca Ðc M, thì đây s là mt hy vng mi cho tương lai bn thân ta, cho Hi Thánh ta, cho quê hương Vit
Nam chúng ta, và cho tt c nhân loi.

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tôi Xin Vâng Như Lời Thiên Thần Truyền - Suy Niệm Lễ Truyền Tin 25-3 (3/27/2020)
Khiêm Hạ Và Vâng Phục (3/26/2020)
Tin/Bài khác
Sự Kiện Truyền Tin (3/23/2019)
Ngày 25-03: Bài Số 02 --- Lễ Truyền Tin (3/21/2019)
Ngày 25-03: Bài Số 01 --> Lễ Truyền Tin (3/21/2019)
Nữ Tỳ Vĩ Đại (3/21/2019)
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/24/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768