MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài 82: Hiệu Quả Thứ Tư : Sống Nhờ Chúa Như Chính Chúa Đã Sống Nhờ Chúa Cha. (c.57)
Thứ Ba, Ngày 23 tháng 8-2016
HIỆU QUẢ THỨ TƯ :

SỐNG NHỜ CHÚA NHƯ CHÍNH

CHÚA ĐÃ SỐNG NHỜ CHÚA CHA. (c.57)

Tin Mừng theo Thánh Gio-an chất chứa những mầu nhiệm tuyệt vời, những điều thuộc cõi thiên giới siêu nhiên… và đã được chính Ngôi Lời từ trời xuống làm người tỏ bày cho nhân loại (Ga 1.18). Dầu vậy, vì tâm trí loài người có giới hạn, các điều trong Tin Mừng vẫn cần đến sự soi sáng của Thánh Thần Thiên Chúa, để làm sáng tỏ những chân lý mà loài người tự tài trí mình không thể thấu hiểu được :

“Những gì thuộc hạ giới, chúng con đã khó mà hình  dung nổi, … thì những gì thuộc thượng giới, có ai dò thấu nổi hay chăng ? Ý định của Chúa, nào ai biết được, nếu tự chốn cao vời, chính Ngài … chẳng gửi Thần khí thánh ?” (Kn 9.16-17 ; Xem thêm 1 Cr 2.10-11)

Chúa Giêsu cũng nói với các tông đồ : “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức mang nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.” (Ga 16.12-13)

Rất nhiều điều mà chỉ khi hạ mình khiêm nhường mà cầu xin Thần Khí Sự Thật đến chỉ dạy, đi đôi với sự khổ công học hỏi, nghiên cứu trong thời gian lâu dài, các nhà thần học – và cả chúng ta – mới có thể nhận ra được phần nào những ẩn ý cao sâu trong đó. Vậy, trước khi đi tiếp, chúng ta hãy dừng lại một phút để cầu xin ! < …. >

Một trong những điều cao sâu mầu nhiệm ấy là mặc khải của Đức Giêsu về Bánh Sự Sống, mà Thiên Chúa Cha từ trời ban xuống. Điều mặc khải cao siêu và lạ lùng này đã gây biết bao nhiêu tranh cãi từ thuở ấy cho tới bây giờ…, đến nỗi ngay cả những môn đệ đi theo Đức Giêsu cũng không hiểu, và cho là chướng tai, nên đã bỏ không theo Người nữa (Ga 6.60-66). Ngày nay cũng vậy, vẫn có nhiều người không tin… Phần chúng ta, nhờ ơn Chúa giúp, đã nỗ lực học hỏi và suy gẫm mà hiểu và tin được đôi chút (xem lại từ Bài 1).

Giờ đây, ta cùng nhau học hỏi mấy Lời cuối cùng của Diễn từ Bánh Sự Sống của Chúa, vốn cũng là Hiệu Quả thứ tư phát sinh từ việc ăn uống Mình Máu Thánh Chúa :

"Như Chúa Cha là Đấng Hằng Sống đã sai Tôi, và Tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn Tôi cũng sẽ sống nhờ Tôi như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời." (Ga 6.57-58)

Để học hỏi, chúng ta chia những Lời cuối cùng này thành 2 Tiểu đoạn và một Lời kết :

Tiểu đoạn 1 : Như Tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào. (6.57a) 

Tiểu đoạn 2 : Kẻ ăn Tôi cũng sẽ sống nhờ Tôi như vậy. (6.57b).

Lời kết. (6.58)

*

Tiểu đoạn 1 :

"NHƯ TÔI SỐNG NHỜ CHÚA CHA…" (6.57a) 

Thật lạ lùng và khó hiểu khi Chúa Giêsu, Con Một Thiên Chúa, lại phát biểu: "Tôi sống nhờ Chúa Cha." Vốn là Ngôi Hai trong Ba Ngôi Thiên Chúa sao lại phải sống nhờ Chúa Cha ? Chẳng phải Người cũng là Thiên Chúa tự hữu, hằng hữu sao ? Và nếu quả thật Chúa Giêsu phải sống nhờ Chúa Cha, là nhờ sự gì và như thế nào ?

Theo lịch sử loài người, Chúa Giêsu hiện diện ở trần gian này sau ông Ápraham khoảng 1800 năm (18 thế kỷ). Vì thế, trước con mắt người đời, Chúa Giêsu chỉ là con cháu xa xôi của Tổ phụ, thế mà Chúa dám tuyên bố với người Do Thái : "Ông Áp-ra-ham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy Ngày của Tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ !" (Ga 8.56)

Nghe vậy người Do Thái chất vấn Chúa :

- "Ông chưa được 50 tuổi mà đã thấy ông Ápraham!"

Không hề nao núng, Người khẳng định :

- "Thật, Tôi bảo thật các ông : trước khi có ông Ápraham, thì Tôi, Tôi Hằng Hữu!" (Ga 8.57) (nghĩa là : Tôi đã có rồi).

Người Do Thái không chỉ cảm thấy khó hiểu lời của Chúa Giêsu, mà còn cho là lời lộng ngôn phạm thượng vì dám tự coi mình bằng Thiên Chúa, nên toan ném đá Người. Họ hiểu lầm như vậy bởi vì họ không biết Chúa Giêsu có hai bản tính: một là thiên tính, hai là nhân tính : Người vừa là Thiên Chúa vừa là con người :

Với tư cách là Thiên Chúa, Chúa Giêsu là Đấng Hằng Hữu, Người luôn luôn đã có, vẫn có, và sẽ có mãi mãi, vô thủy vô chung : “Ta là Alpha và Omega (là Đầu và là Cuối). Ta là Đấng Hằng Sống” (Kh 1.17). Bởi đó trước khi có ông Ápraham thì đã có Người rồi. Người là Đấng Tự Hữu, nghĩa là Người tự có không cần nhờ đến ai.

Nhưng khi Chúa xuống trần để lo việc cứu độ nhân loại, Người đảm nhận một nhân tính, nói cách nôm na là khi Người mặc xác phàm (Ga 1.14), Người phải nhờ một người phụ nữ là Đức Trinh Nữ Maria thụ thai và sinh Người ra (Gl 4.4), mang lấy thân phận người trần ; mà đã là người trần, tức là một tạo vật, thì phải nhờ Thiên Chúa là Nguồn Sự Sống mới sống được, như lời Thánh Phaolô nói với cư dân thành Athêna, một dân tộc văn minh nhất thời đó: "Thiên Chúa ban cho mọi loài sự sống, hơi thở và mọi sự.”…“Thật vậy, chính ở nơi Người mà chúng ta sống, cử động, và hiện hữu." (Cv 17.25,28 ; xem thêm Tv 139.13; Gióp 10.8-12). Khi xuống thế làm người, Chúa Giêsu cũng không ngoại lệ, cũng phải sống nhờ Thiên Chúa là Nguồn Sự Sống như vậy.

Những bằng chứng Thánh Kinh sau đây sẽ cho thấy, Chúa Giêsu, với cương vị Đấng Thiên Sai, đã phải sống nhờ Thiên Chúa trong mọi sự, mọi nơi, mọi lúc như thế nào :

1- Ngay lúc đầu thai trong lòng mẹ, Đức Giêsu phải nhờ quyền năng của Thiên Chúa là Thánh Thần tác động:

- "Sứ thần nói (với cô Maria) : "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên cô, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên cô, vì thế, trẻ (Giêsu) sắp sinh ra sẽ được gọi là Đấng Thánh, là Con Thiên Chúa." (Lc 1.35)

2- Trước khi bắt đầu thi hành sứ vụ, Chúa Giêsu được Thần Khí lấy hình dáng chim câu ngự xuống trên Người, tấn phong làm Đấng Thiên Sai:

- "Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng chịu phép rửa, và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng thể xác tựa chim bồ câu. Và có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con yêu dấu của Cha; Cha hài lòng về Con." (Lc 3.21-22; Ga 1.32-33).

3- Sau đó, để chuẩn bị thi hành sứ vụ, Chúa Giêsu được Thần Khí hướng dẫn đi vào sa mạc ăn chay, tĩnh tâm cầu nguyện :

Bấy giờ Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, … Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày" (Mt 4.1)

4- Thời sứ vụ công khai, để thực hiện sứ mạng Chúa Cha giao phó là rao giảng Tin Mừng Nước Trời, làm phép lạ, trục xuất ma quỉ, chữa lành người bệnh hoạn tật nguyền…, Chúa Giêsu được :

- "Thần Khí Chúa ngự trên Tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong Tôi, để Tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai Tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha; cho người mù biết họ được sáng mắt; trả lại tự do cho người bị áp bức; công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa." (Lc 4.18-19)

- "Thiên Chúa xức dầu cho Người bằng Thánh Thần và quyền năng. Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế " (Cv 10.38)

5- Chúa Giêsu cầu nguyện cũng nhờ Thánh Thần :

"Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha." (Lc 10.21)

6- Chúa Giêsu luôn luôn “liên lạc” với trời cao qua cầu nguyện cùng Chúa Cha, nhất là khi Người phải quyết định việc hệ trọng như việc tuyển chọn 12 Tông đồ để tiếp nối sự nghiệp cứu thế giới của Người :

"Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông đồ" (Lc 6.12-13).

Việc tuyển chọn ấy đã được thực hiện cũng là nhờ tác động của Thánh Thần :

"Trước ngày được rước lên trời, Người đã dạy bảo các Tông Đồ mà Người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần."(Cv 1.2)

7- Nhờ đâu mà Chúa Giêsu có can đảm vâng theo thánh ý Cha bằng lòng chịu tử nạn, bởi vì theo tính tự nhiên nhân loại, Người cũng cảm thấy sợ hãi và muốn trốn tránh cái chết kinh khủng thập giá :

"Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giêsu đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền cứu Người khỏi chết…." (Dt 5.7)

Cụ thể, ở vườn Cây Dầu, Chúa Giêsu đã khẩn nguyện :

"Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này." (tức là cái chết bị đóng đinh trên thập giá).

Nhưng ngay tức thì, Người nói : "Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha." (Mt 26.39)

Vậy nếu Chúa Giêsu đã có thể vâng phục Ý Chúa Cha, mà hiến dâng thân mình chịu chết khổ hình thập giá làm Của Lễ Đền Tội cho nhân loại, thật sự là nhờ sức mạnh của Thánh Thần :

"Nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Kitô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa." (Dt 9.14)

8- Cuối cùng, sau khi đã chịu đóng đinh trên thập giá mà chết, Thiên Chúa Cha đã làm cho Chúa Giêsu sống lại cũng nhờ bởi Thần Khí của Người :

“Chính Đức Ki-tô đã chịu chết một lần vì tội lỗi […] Người đã bị giết chết về thân xác, nhưng nhờ Thần Khí, Người đã được phục sinh.” (1 Pr 3.18)

 Nếu Thần Khí của Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết ngự trong anh em, thì Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, cũng sẽ làm cho thân xác phải chết của anh em được sống, nhờ Thần Khí của Người đang ngự trong anh em.” (Rm 8.11)

Tóm lại, toàn cả đời sống Chúa Giêsu từ đầu đến cuối, đã phải sống nhờ Thiên Chúa, hay chính xác hơn nhờ Thánh Thần/Thần Khí, là quyền năng của Thiên Chúa, kể từ lúc thụ thai, khi lớn lên, trên con đường thực hiện sứ mạng Đấng Thiên Sai rao giảng Tin Mừng Nước Trời cho loài người, lúc phải quyết định hy sinh chịu chết khổ hình thập giá để đền tội nhân loại, cho tới khi từ cõi chết sống lại vinh hiển để ban sự sống Thiên Chúa cho họ.

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Carmelo! Carmelo! (8/30/2016)
Cảm Nhận Của Giáo Lý Viên Bùi Chu Khi Hành Hương Đức Mẹ Lavang Quảng Trị (8/29/2016)
Cn 3671: Tạ Ơn Mẹ Cứu Con Trong Trại Tù Cải Tạo (8/28/2016)
Cn 3669: Mẹ Fatima Thánh Du Chữa Lành Cho Tôi (8/26/2016)
Cm 3668: Tạ Ơn Mẹ Đã Cứu Sống Con (8/26/2016)
Tin/Bài khác
Nguồn Gốc Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (8/15/2019)
Thơ Kính Mừng Mẹ Trinh Vương (8/22/2016)
Cn 3664: 54 Ngày Cầu Nguyện Chuỗi Mân Côi Cho Hoa Kỳ Và Việt Nam (8/22/2016)
Đức Ma-ri-a Nữ Vương – Lễ Nhớ (8/22/2016)
Cn 3663: Lời Mẹ Maria Dạy Từ Nước Ấn Độ, Á Châu (8/21/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768