MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Lời Chúa 123: Thiên Đàng Là Nơi Có Chúa Ở Cùng
Thứ Hai, Ngày 29 tháng 5-2017
BÀI LỜI CHÚA 123

THIÊN đàng LÀ NƠI CÓ CHÚA Ở CÙNG  

Trích sách Khải huyền ch. 21.1-8

                1Và tôi đã thấy một trời mới và một đất mới, vì trời cũ và đất cũ đã qua, và biển không còn nữa. […] 3Và tôi đã nghe có tiếng lớn tự ngai phán ra: "Này là Nhà tạm của Thiên Chúa ở với loài người. Người sẽ dựng trướng ở với họ và họ sẽ là dân của Người; còn Người: Thiên Chúa ở cùng họ, sẽ là [Thiên Chúa của họ]. 4Và Người sẽ lau sạch nước mắt họ; chết sẽ không có nữa; phiền muộn, kêu gào và khó nhọc sẽ không có nữa, vì các điều cũ đã qua!"

            5Và Đấng ngự trên ngai đã phán: "Này, Ta làm mới mọi sự". […] 6Người lại phán cùng tôi: "Đã thành sự! Ta là Alpha và là Ômêga, là Khởi nguyên và là Cùng tận! […]

            7Ai thắng sẽ thừa hưởng mọi sự ấy làm cơ nghiệp; và Ta sẽ là Thiên Chúa của nó, và nó sẽ là con của Ta. 8Còn lũ đớn hèn, bội tín, vô luân, sát nhân, dâm dật, và gian dối hết thảy, thì phần của chúng là nơi vũng lửa sinh diêm, đó là chết thứ hai, chết muôn đời".

            *    Đó là lời Chúa ! – Tạ ơn Chúa !

Suy niệm Lời Chúa

Ở Cõi Trời mới Đất mới này, điều kỳ diệu nhất – mà sách Khải huyền vừa cho biết – là Thiên Chúa từ cõi vĩnh hằng siêu việt của Người, sẽ xuống ở trong cái nhà tạm này với chúng ta :

“Và tôi (Gioan) nghe có tiếng lớn từ ngai phán ra : “Đây là nhà tạm của Thiên Chúa ở với nhân loại, Người sẽ dựng trướng ở với họ.” (Kh 21.3)

Sở dĩ chúng ta nói : Thiên Chúa “xuống” là vì – như kỳ trước đã xem – từ muôn thuở trước, Thiên Chúa ngự trong cõi vĩnh hằng siêu việt, “trong ánh sáng vô phương đạt thấu, không người phàm nào đã thấy hay có thể thấy ”, vì thế Người đã phải dựng nên cho chúng ta một nơi ở thích hợp với thân phận là người phàm có hồn có xác, nơi ấy gọi là thiên đàng hay cũng gọi là cõi Trởi mới Đất mới. Cho nên muốn đến ở với chúng ta trong cái Nhà Tạm ấy, Người phải từ cõi siêu việt vĩnh hằng mà “xuống”.

Nói “xuống” và “dựng trướng ở với” là nói theo cách nhân loại, chứ Thiên Chúa đâu cần phải di chuyển hay dựng lều dựng trướng, Người “ở khắp mọi nơi”, và Người muốn tỏ mình ra ở đâu, là Người liền hiện diện và ngự ở đó ngay !

Và ở đó chúng ta “các tôi tớ Người sẽ thờ phượng Người, sẽ được nhìn thấy tôn nhan Người, và thánh danh Người ghi trên trán họ” (Kh 22.3-4), tức là chúng ta thuộc về Người và sống trong tình yêu và hiểu biết thân mật với Người.

 Bây giờ chúng ta đã được nghe những bằng chứng của Thánh kinh xác định chân lý : Thiên Đàng hay cõi Trời mới Đất mới của chúng ta là vũ trụ này, một vũ trụ sẽ được Thiên Chúa Toàn năng biến đổi nên mới vô cùng tốt đẹp kỳ diệu, còn những kẻ ác bị tống khứ đi hết : Còn lũ đớn hèn, bội tín, vô luân, sát nhân, dâm dật, và gian dối hết thảy, thì phần của chúng là nơi vũng lửa sinh diêm, đó là chết thứ hai, chết muôn đời" (Kh 21.8).

Nhưng vẫn có những người cứ còn mơ tưởng một cõi Thiên Đàng nào khác huyền diệu, thanh cao, siêu thoát hơn chứ không phải cái vũ trụ này dù được đổi mới, vậy để cho họ có thể tin như ta, ta sẽ lấy thêm bằng chứng là niềm tin của Hội Thánh, mà cho họ thấy sự mơ tưởng đó của họ không đúng:

Niềm tin ấy của Hội Thánh biểu lộ ra trong Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ.

Lập ra Lễ ấy để mừng kính, đó là vì Hội Thánh đã tin Chúa Kitô Vua vũ trụ là chân lý không thể sai lầm, căn cứ vào lời Thánh Kinh, ví dụ lời tiên tri của ngôn sứ Đaniên :

“Trong những thị kiến ban đêm, tôi mải nhìn thì kìa :
có ai như một Con Người đang ngự giá mây trời mà đến.
Người tiến lại gần bên Đấng Lão Thành
… Đấng Lão Thành trao cho Người quyền thống trị,
vinh quang và vương vị ; muôn người thuộc mọi dân tộc,
quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự Người.
Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu,
không bao giờ mai một ;
vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong.” (Đn 7.13-14)

Và nhất là căn cứ vào chính lời Chúa Giêsu phục sinh tuyên bố với các môn đệ :

“Thầy đã được (Chúa Cha) trao toàn quyền trên trời dưới đất” (Mt 28.18).

Hai câu Kinh Thánh đó đều xác nhận Đức Giêsu được Thiên Chúa trao toàn quyền làm Vua, làm Chúa tể vĩnh cửu của toàn thể vũ trụ, và vương quốc Ngài chẳng bao giờ suy vong.

Khi nghe biết như vậy rồi, ta sẽ đặt câu hỏi:

-    Chúa Giêsu làm Vua ở đâu ?

Thưa : Vua vũ trụ !

-    Ngài làm Vua vũ trụ, song vũ trụ nào ?

Đáp : Dĩ nhiên là vũ trụ này, vì Thiên Chúa tạo thiên lập địa là tạo dựng nên chỉ có một vũ trụ này mà thôi.

-    Chúa Giêsu sẽ làm Vua bao lâu ?

Đáp : Làm Vua cho đến đời đời.

-    Đúng. Xin hỏi câu cuối cùng : Ngài là Vua, thì thần dân Ngài là ai ?

Đáp : Là chúng ta.

-    Xin phép kết luận : Nếu Hội Thánh tin chắc rằng Chúa Giêsu làm Vua vũ trụ này, và làm Vua cho đến đời đời ở đây, và thần dân Chúa là chúng ta, thì làm sao có ai đó dám nghĩ rằng: khi chúng ta chết, ta đi về một thiên đàng ở nơi cõi trời nào khác? Là thần dân mà ta lại đi ở nơi khác, Chúa Giêsu sẽ làm Vua không dân, và cai trị cái vũ trụ trống không này hay sao ? Không được ! Chúa Giêsu làm Vua ngự trị ở đâu, ta là thần dân cũng sẽ ở đó ; Ngài làm Vua đời đời trên vũ trụ này, thì ta cũng sẽ ở trên vũ trụ này đời đời với Ngài.

Và Chúa Kitô ở đâu, chỗ đó là Thiên Đàng của ta, vì Thiên Đàng chẳng phải là ở với Chúa Kitô sao ? Thánh Phaolô đã khẳng định rõ ràng :

Đây điều chúng tôi dựa vào lời Chúa mà nói với anh em: là…khi lệnh vang ra… thì tự trời chính Chúa sẽ ngự xuống và…chúng ta sẽ được đem đi… để nghênh đón Chúa… Như thế chúng ta sẽ được ở với Chúa mãi mãi ! (1 Tx 4.15-17).

Nhất là chân lý Chúa Giêsu với ta hợp thành một Thân Thể (Mầu Nhiệm) càng củng cố thêm việc ta phải ở với Chúa, không thể lìa xa :Muôn sự, Thiên Chúa đã đặt dưới chân Đức Giêsu, và đã ban cho Ngài… làm Đầu Hội thánh (là chúng ta), đích thực là thân mình Ngài….” (Ep 5.22-23),

Nếu Ngài là Đầu, ta là thân mình gắn liền với Đầu, thì làm sao có chuyện Đầu ở một nơi, thân mình ở một nẻo !

Nhưng chẳng có lý nào bằng chính lời Chúa Giêsu đã xác quyết về chân lý ta được ở với Ngài mãi mãi đời đời :

“Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở – chẳng vậy, Thầy đã nói với anh em – vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Và nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, ắt Thầy sẽ đến lại mà đem anh em theo Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó (với Thầy).” (Ga 14.1-3)

Ngài còn thưa với Cha rằng :

“Lạy Cha … Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đó với Con, để chúng được ngắm vinh quang của Con, mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con từ trước tạo thiên lập địa.” (Ga 17.24)

·      Có người vịn vào câu này của Thư Thánh Phêrô : “…Trong ngày ấy các tầng trời xèo xèo biến sạch; ngũ hành bốc cháy tiêu tan; đất và các công trình trên đất sẽ hóa [tiêu tan] (2 Pr 3.10-12), để phản bác rằng : Vũ trụ này, ngày tận thế, sẽ cháy tiêu tan không còn nữa, làm sao có thể là thiên đàng cho ta ở đời đời được ?

 Xin trả lời : Thắc mắc như thế là do chưa hiểu Thánh Phêrô dùng loại văn chương khải huyền để mô tả “Ngày của Chúa” kinh hoàng đáng sợ chừng nào. Dĩ nhiên, những hiện tượng đảo lộn vũ trụ, viết theo thể văn khải huyền ấy, không ai lại đi hiểu theo sát mặt chữ, sát nghĩa đen. Đấy cứ xem, cả ngàn năm trước, các ngôn sứ đã báo “Ngày của Chúa” xảy đến cũng giữa các hiện tượng vũ trụ trời đất rúng động đảo lộn giống như vậy, thế mà bây giờ, ta có thấy trời đất vỡ lở ra đâu, núi đồi đâu có tan chảy ra, tất cả vẫn còn y nguyên đó, mặt trời đâu có mất sáng, mặt trăng chẳng bao giờ đỏ lòm như máu ; các tinh tú vẫn đầy đủ trên trời chẳng thấy cái nào rơi rụng cả !

Không ! Vũ trụ này sẽ không bị hủy diệt ! Nếu xảy ra như vậy thật, thì chân lý Hội Thánh tin trên đây về Chúa Kitô là Vua đời đời trên vũ trụ này, sẽ hết sức khôi hài : vì nếu vũ trụ này bị thiêu hủy tiêu tan, thì Chúa Giêsu sẽ làm Vua đời đời trên đống tro tàn hay sao? Nghĩ như thế là vô lý, đi ngược với lòng tin của Hội Thánh, và vô tình đã lộng ngôn xúc phạm đến Chúa Giêsu !

Bằng chứng tích cực vũ trụ tạo thành sẽ còn tồn tại, là đoạn thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Rôma sau đây :

“Vũ trụ tạo thành những ngong ngóng đợi chờ Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người. Quả thế, tạo thành đã phải lụy phục thói phù phiếm (những lạm dụng ích kỷ và tàn bạo của loài người), không phải vì nó muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt nó phải lụy phục ; tuy nhiên nó hy vọng cũng sẽ được tự do, thoát khỏi vòng nô lệ cảnh hư nát, để được hưởng tự do và vinh quang của con cái Thiên Chúa.” (Rm 8.19-21)

 Nếu vũ trụ tạo thành này bị thiêu hủy, tức là nó không còn tồn tại, thì làm sao Thánh Phaolô nói nó vẫn ngong ngóng chờ mong con cái Thiên Chúa được hiển dương, và nó hy vọngcũng được vào hưởng tự do và vinh quang của hàng con cái Thiên Chúa ? Nó phải còn tồn tại thì nó mới ngóng chờ và hy vọng sẽ được hưởng chứ !

(Ở đây, sợ làm cho anh chị em rối trí nên không muốn trích dẫn thêm những bằng chứng nữa của Công Đồng Vaticanô II trong Hiến chế Giáo Hội, số 48, và sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1042-1047 cách riêng số 1046.)

Sở dĩ nhấn mạnh vấn đề xem ra còn mới mẻ này, là để anh chị em được vui mừng vì Thiên Chúa dọn sẵn cho chúng ta, sau cuộc đời dương thế này, một tương lai quá đỗi huy hoàng.

Sau đó cũng muốn nhắc bảo chúng ta đừng có thái độ khinh chê trái đất này, khinh chê cuộc sống trần gian – tuy nó tạm bợ, và một thời rồi sẽ hết – mà cứ mong mau lên thiên đàng hưởng thanh nhàn, vui vẻ... Biết bao bài hát, kinh đọc đã bộc lộ ý đó : “Mẹ ơi hãy mau mau đưa con về trời...”, hoặc : “Lạy Mẹ thân ái lòng con yêu mến, cho con đôi cánh để bay lên trời...”. Riết rồi, ta đâm coi trần gian là nơi bể khổ, nơi lưu đầy..., chỉ mong mau thoát ly... (kỳ thực, trong bụng, có ai muốn mau chết đâu)... Các người Cộng sản thấy thái độ tiêu cực ấy của ta, vẫn thường chê : “Người Công giáo không biết yêu thương đồng bào, yêu thương đất nước, không chịu tranh đấu cho hạnh phúc loài người, họ chỉ lo mau mau lên thiên đàng lãnh phần thưởng!  Thật là một cái đạo ích kỷ, đạo vụ lợi, thế mà họ vẫn luôn miệng cao rao đạo họ là đạo bác ái”. Xem ra lời chê bai của họ không sai lắm đâu!

Ta hãy sửa lại thái độ vụ lợi đó mà yêu mến trái đất, yêu mến những người đang sống trên đó, mà phục vụ họ tận tình cách riêng những người nghèo, để theo gương Đức Giêsu, thiết lập thiên đàng ngay trên trần gian này. Việc cụ thể : Hãy làm cho nơi ta ở, ta sống, nhất là gia đình ta trở thành thiên đàng đi!

Tích truyện

Một cử chỉ nhỏ, cũng có thể gây hạnh phúc cho kẻ khổ đau. Tổng thống Mỹ Ai-xen-hao đi nghỉ hè vài hôm tại Đen-vơ, bang Co-lo-ra-đô. Ông chú ý đến một lá thư của một em trai nhỏ đăng trên báo địa phương, em bị bệnh ung thư thời kỳ cuối, nên ngỏ ý muốn được thấy mặt Tổng Thống. Thế là ông nhất định đến cho em gặp. Một cách đột ngột, sáng chủ nhật ấy, một chiếc xe hơi lộng lẫy đỗ xịch trước cửa nhà em Pôn Ha-lây. Tổng Thống bước ra, đến bấm chuông. Ba của Pôn ra mở cửa, ông chỉ mặc có chiếc quần din đã cũ, chiếc sơ mi bạc màu, với râu cằm lởm chởm mấy ngày chưa cạo. Chúng ta có thể tưởng tượng sự ngạc nhiên của cha con em Ha-lây là thế nào.

Vào gặp em, Tổng Thống nói: “Pôn, Ta biết con ngỏ ý muốn gặp Ta. Ta vui sướng được gặp con hôm nay”. Rồi Tổng Thống bắt tay em, dẫn em ra đi chơi một vòng trên chiếc xe hơi sang trọng, rồi một lúc sau từ giã em ra về. Cha mẹ Pôn, hàng xóm và nhiều người có mặt hôm đó cứ còn kể lại câu chuyện bất ngờ thú vị ấy hàng tháng trời. Chỉ có một người lại không vui vì cuộc gặp gỡ đẹp đẽ ấy : chính là ba của Pôn. Sao vậy? Ông cứ phàn nàn mãi về bộ dạng của ông lúc ra mở cửa: “Trời ơi ! mặc chiếc quần din cũ, chiếc sơ mi bạc màu, râu cằm không cạo… bộ dạng như thế mà ra đón Tổng Thống nước Hoa Kỳ!”


¯

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Kinh Do Một Đọc Giả Www.memaria.org Gửi Tặng (6/17/2021)
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Tin/Bài khác
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/31/2021)
Đối Thoại Truyền Tin, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (3/31/2021)
Lễ Truyền Tin (3/31/2021)
Lễ Truyền Tin: Xin Vâng Như Mẹ Maria (3/31/2021)
Lễ Truyền Tin (3/31/2021)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768