MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Lời Chúa 140: Bí Tích Thánh Thể (phần Ii)
Thứ Tư, Ngày 6 tháng 9-2017
BÀI LỜI CHÚA 140

BÍ TÍCH THÁNH THỂ (Phần II)

Chúa Giêsu dâng Tế lễ đồng thời dưới đất và trên trời

Trích lược Thư Hip-ri, ch. 9.1-12

 “Giao ước thứ nhất (Cựu Ước) đã có những quy luật phụng tự: một cái lều đã được dựng lên, gọi là Nơi Thánh,  cây đèn bảy ngọn, có bàn đặt bánh dâng tiến. Đằng sau bức màn có một cái lều nữa gọi là Nơi Cực Thánh. Trong đó, có hương án và Hòm Bia chứa bình đựng man-na, và 2 tấm đá ghi 10 điều  răn. Trên Hòm Bia, có 2 tượng kê-ru-bim dang cánh che phủ nắp xá tội.

Các tư tế được vào Nơi Thánh để cử hành những nghi thức phụng tự. Còn Nơi Cực Thánh, thì chỉ một mình vị thượng tế mới được vào mỗi năm một lần, đem theo máu để dâng làm của lễ đền tội cho chính mình và cho dân.

Như thế, Thánh Thần tỏ cho biết là lối vào Nơi Cực Thánh chưa được mở. Ở Lều Tạm ấy người ta dâng tiến lên Thiên Chúa những hy lễ súc vật không thể làm cho lương tâm người phụng tự trở nên hoàn thiện… Nhưng vẫn buộc phải giữ cho đến thời Thiên Chúa chấn chỉnh mọi sự.

Đó là thời Đức Ki-tô đến làm Thượng Tế mang lại phúc lộc của thế giới tương lai, Ngài đã vào Cung cực thánh không phải với máu các con dê, con bò, nhưng với chính máu của mình, và đã lãnh được ơn cứu chuộc vĩnh viễn cho chúng ta.”

* Đó là lời Chúa ! – Tạ ơn Chúa !

Suy niệm lời Chúa

Ở bài trước, Thánh Kinh cho biết, cái chết trên thập giá của Đức Giêsu là một hiến tế. Nhưng chúng ta không dừng lại ở đây, nhờ Thánh Kinh soi dẫn, ta đi vào chiều sâu mầu nhiệm thì khám phá ra được điều này : hiến tế của Đức Giêsu tiềm ẩn một viễn tượng rất huy hoàng, đó là :

 Hiến tế dâng trên đồi Canvê cũng đồng thời là hiến tế dâng trên thiên giới.

Trước mắt người phàm, thì thấy Đức Giêsu là một kẻ tử tội bị đóng đinh trần trụi trên thập tự giá, tại đồi Canvê, chiều thứ sáu u ám của lễ Vượt Qua Do Thái năm ấy, và đã trút hơi thở cuối cùng, đang im lìm bất động trong sự chết.

Nhưng trước mắt Thiên Chúa Cha thì Người lại nhìn thấy khác :

 Chúa Giêsu là vị Thượng Tế vĩnh cửu, mặc phẩm phục Thượng Tế, long trọng bưng trên tay chén Máu của chính mình, là Lễ vật hy sinh vẹn toàn, đang uy nghi tiến vào trong Cung Cực Thánh nơi Thiên Chúa ngự, làm Chủ tế thi hành một Phụng vụ thiên giới trước Nhan Thiên Chúa Cha, nhờ đó Ngài lãnh được Ơn Cứu Chuộc vĩnh viễn cho loài người.

Cái nhìn đó của Thiên Chúa, chẳng ai có thể biết được, nếu Thiên Chúa đã không soi sáng cho các tác giả Thánh Kinh viết ra cho nhân loại được biết, cách riêng qua mấy đoạn Thánh Thư gửi tín hữu Hip-ri mà chúng ta sẽ từ từ học hỏi sau đây:

A.- Trước hết đoạn Thánh Thư vừa đọc trên đầu cho biết: Việc tế tự ở Lều Tạm Cựu Ước là hình bóng về tế lễ của Chúa Giêsu, đây ta hãy xem :

Sau khi thoát khỏi cảnh làm tôi người Ai Cập, dân Do Thái sẽ được làm tôi Thiên Chúa và thờ phượng Người. Nhưng họ chưa thể xây một nơi thờ phượng chắc bền được, vì trong thời rong ruổi trong hoang địa tiến về Đất Hứa, luôn luôn phải dời chỗ từ nơi này đến nơi kia, nên họ chỉ dựng một Lều tạm bằng vải có thể xếp lại dễ dàng.

Cấu trúc, cách bài trí và việc tế tự nơi Lều Tạm xưa đã được đoạn thư Hip-ri nói trên mô tả vắn tắt. Ở đó cũng như sau này ở những đền thờ nguy nga đồ sộ hơn, mà dân Do Thái xây lên dâng kính Thiên Chúa, thì có một điều Thánh thư muốn ta phải chú ý : đó là Cung Cực Thánh chỉ có một mình vị Thượng tế được vào, mỗi năm một lần, đem theo máu (tế vật) để dâng làm của lễ đền tội, còn dân chúng thì chưa được vào, phải đứng ở ngoài. Như thế, chính Thánh Thần tỏ cho biết” đó là hình bóng báo về Cung Cực Thánh nơi Thiên Chúa ngự (tượng trưng cho Thiên Đàng), dân chúng chưa ai được vào, vậy có nghĩa là cửa Thiên đàng vẫn còn đóng.

B.- Cho nên phải chờ đến “thời Thiên Chúa chấn chỉnh mọi sự”, những gì bất cập và bất toàn sẽ được hoàn chỉnh, đó là thời Chúa Giêsu xuất hiện và tế lễ mình trên thập giá, đổ máu mình ra, Ngài mới là Vị Thượng tế chính thức Thiên Chúa tiền định, sẽ mang Máu mình đi vào Cung Cực thánh, và mở cửa cho chúng ta được vào theo.

Mà vào Cung Cực thánh là có ý nói vào Thiên Đàng vậy : “Quả thế, Đức Ki-tô đã vào, chẳng phải một Cung thánh do tay người phàm làm ra, vì cung thánh ấy chỉ là hình bóng của Cung thánh chân thật, nhưng Ngài đã vào chính Thiên Đàng, để nay hiện diện trước Nhan Thiên Chúa vì ta.” (Hr 9.24).

C.- Thượng Tế Giêsu vào Thiên Đàng để làm gì ?

Thánh thư đáp : để dâng Tế Lễ :

Khi cử hành lễ Chúa Giêsu thăng thiên, chúng ta mừng Chúa được đưa về trời nghỉ ngơi sau khi chịu tử nạn đau đớn … Ai dè hôm nay lại nghe bảo :  Ngài về trời không để nghỉ ngơi, mà vẫn đang lo việc phụng tự trên trời ! Ở trên trời mà còn dâng tế lễ ư ? Phải, Thánh Thư xác nhận :

1“Điểm chủ yếu trong những điều đang nói ở đây là: chúng ta có một vị Thượng Tế (cao cả) như thế, lên ngự bên hữu ngai Đấng oai nghi trên các tầng trời. 2 làm thừa tác viên trong Cung thánh, Nhà tạm chân thật, chính Chúa đã dựng lên…. 3 Quả vậy, phàm ai được phong làm thượng tế cũng là để tiến dâng lễ vật và hi sinh ; do đó nhất thiết vị này cũng phải có gì để tiến dâng. 4 Vậy, giả như Ngài lại (ở tại) trần gian, thì Ngài cũng không là tư tế, bởi vì đã có những người (=tư tế) dâng lễ vật như Luật truyền rồi.” (Hr 8.1-4)

Theo lời Thánh thư, chúng ta có Vị Thượng tế Giêsu lên “ngự bên hữu” Thiên Chúa, (nghĩa là được nâng lên ngang hàng với Thiên Chúa), nhưng Ngài không “ngồi” nghỉ ngơi, mà lại làm thừa tác viên “lo phục vụ trong Cung thánh” trên trời, nghĩa là Ngài làm một việc phụng tự trên trời!

Và để làm chứng Ngài là Thượng tế phục vụ trong Cung Thánh trên trời, chứ không làm Thượng tế dưới trần gian, Thánh thư nhấn mạnh : "Giả như Đức Giê-su lại (ở tại) dưới thế, thì Ngài không là tư tế, bởi vì đã có những người (tư tế) dâng lễ vật như Luật truyền” rồi (Hr 8.4). Đúng vậy, Đức Giêsu thuộc chi tộc Giuđa, dòng dõi vua Đavít (Hr 7.14. X. Rm 1.3), một chi tộc không được ông Mô-sê lập làm tư tế. Vậy khi Thánh Thư nói rằng giả như Ngài lại ở dưới thế, Đức Giê-su chẳng phải là tư tế”, thì phải ngầm hiểu Thánh Thư muốn nói rằng Ngài là Thượng tế ở trên trời.

·           Có lẽ anh chị em khi nghe những lập luận đến đây cảm thấy rối trí hay nhức đầu. Mong anh chị em chịu khó nhẫn nại chút nữa, vì những điều Thánh Kinh nói đây tuy hơi khô khan trừu tượng, song chính là đầu đề để hiểu về tầm quan trọng của Thánh Lễ chúng ta mỗi ngày đấy!

Vậy Thánh thư muốn nói rằng lúc Chúa Giêsu lên trời ngự bên hữu Chúa Cha là lúc Ngài "Được lập làm thượng tế” : "Thiên Chúa đã thề…rằng : Muôn thuở, Con là Thượng tế…theo phẩm trật Men-ki-xê-đê" (Hr 7.17,21). Và phong chức thiết yếu là để thi hành chức vụ, không ai phong chức để cho ngồi chơi. Vậy Chúa Cha đã phong Chúa Giêsu làm Thượng tế thì cốt là "để dâng lễ vật". Vì vậy, đoạn Thánh thư đó mới viết: "Được lập làm thượng tế là để dâng lễ vật và hy sinh ; vì thế, nhất thiết vị này (Thượng tế Giêsu) cũng phải có cái gì để tiến dâng." (Hr 8.3; 5.1).

Đ.- Vậy Thượng tế Giêsu dâng cái gì làm lễ vật ở trên đó?

Thưa : Thượng tế Giêsu dâng Lễ vật là chính Máu mình. Thư Hipri xác quyết : "Ngài đã vào thánh điện (Cung Cực Thánh trên trời)…  không phải với máu các con dê, con bò (như Thượng tế Cựu Ước), nhưng với chính máu của mình, … -(dâng máu có nghĩa là dâng chính mạng sống mình) - (vì Ngài đã) “nhờ Thần khí hằng có mà tiến dâng mình làm (tế vật hi sinh) vô tì tích lên Thiên Chúa.” (9.12-14)

Đáng lưu ý nhất là : việc Thượng tế Giêsu dâng Máu mình trong Cung Cực thánh trên trời lại đồng nhất với việc Chúa Giêsu tế lễ mình đổ máu ra trên thập giá dưới đất. Vì không bao giờ có chuyện Chúa Giêsu dâng hai lần, dâng một lần dưới đất rồi dâng lần nữa trên trời, Thánh thư khẳng định rõ ràng : Chúa Giêsu dâng tế lễ chính mình "duy nhất chỉ một lần" (Hr 9.24-26).

Mà chỉ vì muốn cho chúng ta – những người đang sống dưới đất – được hưởng ơn cứu độ do lễ tế của Đức Giêsu, nên Chúa Giêsu truyền lệnh cho Hội Thánh làm tái hiện tế lễ duy nhất ấy lại trong Thánh lễ trên bàn thờ của chúng ta mỗi ngày, khi tuyên bố với các Tông đồ trong bữa Tiệc ly : “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”.

Và kết luận thật là lạ lùng : Khi chúng ta đến nhà thờ dự Thánh lễ nơi bàn thờ dưới trần gian, thì Thánh Kinh và Hội Thánh bảo là chúng ta cũng đang được lên dự phụng tự của Chúa Giêsu trên trời trước Nhan thánh Chúa Cha !.

Mời anh chị em xem bài sau để hiểu.

Tích truyện

Bố trở lại vì con mến Thánh Thể.

Một vị mục sư Tin lành, một hôm dẫn con gái 5 tuổi đi chơi. Qua một nhà thờ, em bé đòi vào xem. Đó là nhà thờ Công giáo. Em thấy đèn chầu, em hỏi:

“Ba ơi, chiếc đèn đó để làm gì?”

– “Đèn đó chỉ rằng Chúa Giêsu đang ở đó.”

“Con muốn thấy Giêsu!”

    “Không thể thấy được, Ngài ở sau cái cửa vàng kia và khóa rồi, mà cha không có chìa.” 

“Ba làm thế nào đi, vì con muốn thấy Giêsu!”

    “Nhưng ngay cả nếu cha có chìa khóa và mở cửa đó ra, ta cũng không thấy, vì Ngài bị che phủ, Ngài ẩn mặt”.

Hai cha con lại tiếp tục đi dạo. Và lần này vào một nhà thờ Tin lành. Bé tìm xem có đèn không. Không thấy, mới hỏi ba:

“Ba à, tại sao đây không có đèn ?”

        “Vì không có Giêsu ở đây”.

“Thế còn con, con muốn ở chỗ có Chúa Giêsu cơ!”

 Ông bố nghe thấy lòng con mình như thế, cảm động và được ơn trở lại đạo Công giáo, từ bỏ chức mục sư, dù như thế ông mất tiền cấp dưỡng, và phải sống nghèo khổ.

 

 

 

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Kinh Do Một Đọc Giả Www.memaria.org Gửi Tặng (6/17/2021)
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Tin/Bài khác
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/31/2021)
Đối Thoại Truyền Tin, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (3/31/2021)
Lễ Truyền Tin (3/31/2021)
Lễ Truyền Tin: Xin Vâng Như Mẹ Maria (3/31/2021)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768