MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Lời Chúa 149: Vui Sướng Nguyện Kinh Lạy Cha (tiếp)
Thứ Sáu, Ngày 13 tháng 10-2017
BÀI LỜI CHÚA 149

VUI SƯỚNG NGUYỆN KINH LẠY CHA (Tiếp)

Trích Tin Mừng thánh Luca 11.1-4

             1Lần kia, Ngài cầu nguyện ở một nơi nọ; Ngài xong rồi, thì một môn đồ thưa Ngài: “Lạy Ngài, xin dạy chúng tôi cầu nguyện, như Gioan đã dạy các môn đồ của ông". 2Ngài nói với họ:

“Khi cầu nguyện, anh em hãy nói:
     Lạy Cha
     ước gì Danh Cha hiển thánh,
     Nước Cha trị đến.
     3Xin cho chúng tôi mỗi ngày có bánh ngày này;
     4Xin tha tội chúng tôi, vì chúng tôi cũng tha cho mọi khách nợ;
     và chớ để chúng tôi sa cơn thử thách".

*    Đó là Lời Chúa ! - Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa !

Suy niệm Lời Chúa

Bài trước, chúng ta đã nghe nói về sự cao trọng khôn sánh của Kinh Lạy Cha thần linh này. Nay tiến thêm bước nữa, ta phải làm sao nguyện Kinh Lạy Cha mà thấy hạnh phúc, vui sướng ?

Để được như thế, cần nhận thức mối quan hệ giữa Thiên Chúa Cha với chúng ta : bởi vì nếu ta không hiểu tương quan của ta với Chúa Cha thiết thân đến mức nào, ta sẽ chỉ coi Chúa Cha như vị Thiên Chúa xa xôi, xa lạ, ngự ở tận đâu đâu mãi tít trên các tầng trời, chưa kể ta còn khiếp sợ Người sẽ phán xét, có thể ném ta xuống hoả ngục…, do đó lòng ta sẽ ơ hờ nguội lạnh, những lời kinh ta thưa với Người ta chỉ đọc chiếu lệ, cho xong, cho đủ bổn phận như trong đạo đã dạy, không quan tâm, không thiết tha.

Vậy ta hãy tìm hiểu :

            III.- TƯƠNG QUAN THÂN THIẾT

                                                      GIỮA CHÚA CHA VÀ TA

Sao dám gọi Thiên Chúa là Cha của mình : "Lạy Cha chúng con ở trên trời ?"

Có người sẽ đáp : Vì Chúa Giêsu đã ban cho ta được trở nên con cái Thiên Chúa. "Những ai đón nhận, tức là những ai tin vào Danh Ngài, thì Ngài cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra không phải do xác thịt khí huyết… nhưng do bởi Thiên Chúa" (Ga 1.12-13). Đúng, nhưng ta trở nên con Thiên Chúa cách kỳ diệu lạ lùng như thế nào, anh chị em có biết không ?

Để trả lời, xin lặp lại sơ lược sau đây những điều đã nói ở bài “Phép Rửa tái sinh”, để cho có đầu có đuôi.

Chúa Giêsu bảo cho ông Nicôđêmô biết rằng : Muốn vào Nước Thiên Chúa thì phải sinh lại bởi Thần khí :

"(Vì) cái gì bởi xác thịt sinh ra (chỉ) là xác thịt; cái gì bởi Thần Khí sinh ra (mới) là thần khí.” (Ga 3.3-6).

Khi nói : "Cái gì bởi xác thịt sinh ra (chỉ) là xác thịt", Chúa Giêsu muốn dạy rằng : lần đầu tiên, bởi cha mẹ dưới thế là những "người xác thịt sinh ra", thì bản tính ta "chỉ là con người xác thịt", lại thêm mắc nhiều đam mê xấu xa, dục vọng và tội lỗi ... và như vậy không thể vào Nước Thiên Chúa được, vì "Thiên Chúa là Thần khí" (theo lời Tin Mừng Gioan 4.24t), nghĩa là bản tính Thiên Chúa là Thần khí, còn bản tính của ta là xác thịt nên hai bên không giống nhau, không đồng tính, không đồng loại. Con cái không giống cha thì sao gọi là con được ! Như vậy làm sao được vào ở trong nhà và được hưởng gia tài : là Nước Thiên đàng ?

Nhưng may thay, khi ta tin Chúa Giêsu và chịu Phép Rửa, là ta được tái sinh, (sinh ra lại lần nữa), lần tái sinh này là bởi Thần Khí Thiên Chúa "sinh ra". Theo đúng qui luật "cây nào sinh quả nấy", cây cóc thì sinh ra quả cóc, không thể sinh ra quả ổi, thì đây cũng vậy : trước đây khi ta được cha mẹ xác thịt sinh ra, ta chỉ là xác thịt, thì nay khi được Thần khí sinh ra, ta được "là thần khí" tức là có bản tính như "Thiên Chúa vốn bản tính  là Thần khí" (Ga 4.24t).

Lấy một chuyện đời mà ví von cho dễ hiểu : Cũng như người cha thế gian cho đứa con giọt máu của mình để đứa con ấy sinh ra được là con ruột của mình, thì cũng vậy, khi ta chịu Phép Rửa tái sinh, "Thiên Chúa vốn là Thần khí", Người lấy Thần khí của Người, "ví như" giọt máu, rót vào trong ta, thành ra ta được có giọt máu Thiên Chúa trong mình, tức là ta cùng một dòng máu với Thiên Chúa, mà có giọt máu thần linh của Thiên Chúa trong mình, thì đích thị ta là con của Người rồi. Điều ví von ấy hóa ra đã được Thánh Phêrô cho biết đó là mầu nhiệm cao trọng : ta được thông chia bản tính của Thiên Chúa : "Anh em được thông chia cùng một bản tính thần linh của Thiên Chúa (2 Pr 1.4).

Từ đây, ta có tính Thiên Chúa trong mình, bởi đó ta được là con thật sự của Thiên Chúa, Thiên Chúa là Cha thật sự của ta. Cho dù ta không được bằng Chúa Giêsu là Con Một đồng bản tính với Chúa Cha, mà chỉ được thông chia một phần nào bản tính thần linh của Người, dầu vậy: “Một giọt máu đào còn hơn ao nước lã”.

Thành ra ta không phải chỉ là "con hờ", cũng không chỉ là con "nghĩa tử" theo cách nói thông thường trong đạo chúng ta nhưng rất non nghĩa, song đành phải dùng vì chưa tìm được một danh từ nào khác. "Nghĩa tử" là một đứa con mà người cha thừa nhận trên mặt pháp lý là con của ông, và ông sẽ cho nó được hưởng quyền thừa kế gia tài của ông, nhưng xét nghiệm ADN thì chẳng có chút chi máu mủ của ông cả. Không ! Chúng ta có một cái gì còn hơn con nghĩa tử, vì chúng ta được có "giọt máu" Thần khí của Thiên Chúa trong mình ta, thông chia bản tính Thiên Chúa, ta nên con thật sự của Thiên Chúa trên trời, còn Thiên Chúa là Cha thật sự của ta.

- Chính Chúa Giêsu, Con Một Thiên Chúa đã phán quyết, thì làm sao có thể hồ nghi được ? Thật vậy, sau phục sinh Chúa Giêsu hiện ra và nói với cô Maria Mađalêna : “Hãy đi gặp anh em Thầy và nói với họ: Thầy lên cùng Cha của Thầy và cũng là Cha của anh em.” (Ga 20,17).

- Dựa vào lời Chúa Giêsu và sau nhiều năm kinh nghiệm sống đời làm con Thiên Chúa, Thánh Gioan xác nhận trong thánh Thư rằng : "Hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào : đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa - mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa,… hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa. Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta, là vì thế gian đã không biết Người." (1 Ga 3.1-2).

- Thánh Phaolô cũng xác quyết mạnh mẽ : "Phần anh em, anh em đã lãnh nhận… Thần Khí làm cho anh em nên con cái, nhờ đó chúng ta được kêu lên: "Áp-ba! Cha ơi! " Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế, … tức là đồng thừa kế với Đức Ki-tô,… sẽ cùng được hưởng vinh quang với Ngài." (Rm 8.15-17)

Một khi đã học biết và cảm nhận được mối dây thân thiết Cha-con như thế giữa Thiên Chúa và ta, thì hãy cùng với Thần khí dạn dĩ kêu lên đầy tin yêu và vui sướng :

"ABBA ! Lạy Cha chúng con ở trên trời !"

"Cha trên trời là Cha thật sự của chúng con.

Chúng con là con thật sự của Cha !

Ôi sung sướng biết chừng nào !"

          Đặc biệt khi chúng ta nguyện Kinh Lạy Cha trong Thánh Lễ, lúc ấy lại có Chúa Giêsu hiện diện và hợp tiếng cùng cầu nguyện với chúng ta, như lời Công Đồng Vaticanô II dạy : “Chúa Kitô luôn hiện diện… trong Thánh Lễ… vừa hiện diện cách vô cùng nhiệm lạ dưới hình bánh hình rượu… Sau hết Người hiện diện khi Giáo Hội khẩn cầu…” (Hiến chế Phụng vụ thánh, số 7). Hiện diện đây không phải chỉ là có mặt suông, nhưng là làm chủ sự việc cầu nguyện trong Thánh Lễ. Vì thế, chúng ta sẽ nguyện Kinh Lạy Cha cách vui sướng phấn khởi hơn nữa, vì tin rằng khi Chúa Cha nghe thấy có tiếng Con yêu dấu của Người cùng hòa tiếng cầu nguyện với chúng ta, thì chắc chắn Người sẽ dễ dàng nhận lời cầu nguyện của ta hơn !

Người ta kể Tích truyện đơn sơ và cảm động này : Một hôm Đức Giám Mục về xứ đạo kia ban phép Thêm sức. Trước khi đó, lúc khảo giáo lý, có một bà già không thuộc nổi kinh Lạy Cha. Đức Cha ngạc nhiên hỏi tại sao ? Bà thành thật thưa :

- Thưa Đức Cha, mỗi khi con đọc đến câu "Lạy Cha chúng con ở trên trời", thì con cảm động quá, con cứ nghĩ : Một bà già nghèo khó, hèn hạ như con mà sao lại được phúc có Thiên Chúa cao cả trên trời làm Cha của mình… Nghĩ đến đó con cứ giàn giụa nước mắt không thể nào đọc tiếp được, cho nên con không thể thuộc hết kinh Lạy Cha."

Đức Cha an ủi:

“Dẫu bà chưa thuộc hết kinh, nhưng bà đã nguyện Kinh Lạy Cha đẹp lòng Chúa hơn cả những người đọc thuộc lòng làu làu trọn cả kinh.”

Và Đức Cha cho bà chịu phép Thêm sức.

Cũng như bà già ở truyện trên, mỗi khi nguyện Kinh Lạy Cha, chúng ta sẽ cảm thấy hết sức hạnh phúc, sung sướng, và sẽ nguyện mỗi câu của Kinh Lạy Cha với tất cả con tim yêu mến thiết tha, vì chúng ta được vinh hạnh làm con của Cha trên trời, Người cũng chính là Thiên Chúa Toàn năng với tất cả uy quyền vinh hiển, vĩ đại hơn vũ trụ trời đất, nhưng nhân hậu và yêu thương các con của Người.

            IV.- SỐNG KINH LẠY CHA

            Một khi đã nhận biết mình là con, thì những công việc, những mong muốn, lo lắng, quan tâm của Người Cha, chúng ta cũng phải lấy làm của mình. Ở đời, người con hiếu thảo bao giờ cũng lấy làm trọng những nguyện vọng, những ước muốn của cha mình; và những việc của cha họ thì họ cũng lấy làm như việc của mình và ra sức thực hiện cho cha vui lòng. Cũng vậy chúng ta tôn kính, yêu mến Chúa Cha, thì không những luôn cầu xin cho những điều Cha quan tâm và mong muốn được thành sự, mà còn tận tâm tận lực lo thực hiện những công việc ấy, như Chúa Giêsu đã vâng lời không từ nan mà thực hiện sứ vụ của Cha trao cho Ngài cho đến giọt máu cuối cùng.

Nào là trên thì ta lo sao cho Danh Cha cả sáng  mọi người được nhận biết Cha là Thiên Chúa độc nhất chân thật mà thờ lạy, yêu mến và phụng sự Người ; rồi lo cho Nước mà Cha hiển trị được đến, được mau đến, thay thế cho các nước trần gian tồi tệ, tham nhũng, đồi truỵ, bất an và bạo lực…; và lo cho Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời : làm cho mọi người trên thế gian nhận biết rằng những ý định của Cha đều chỉ là muốn sự tốt cho con cái, nên họ đều vâng theo thánh ý tốt lành của Cha, như trên trời các thần thánh hằng răm rắp tuân theo.

Còn dưới thì ta lo sao cho nhân loại được ơn tha thứ tội lỗi, được khỏi sa chước cám dỗ của quỉ ma, thế gian và xác thịt; được có cơm ăn áo mặc và được an toàn thoát khỏi mọi tai hoạ…

Ôi ! Nếu tất cả các Kitô hữu chúng ta nguyện Kinh này với con tim yêu mến tha thiết, với tất cả lòng khao khát ước vọng cháy bỏng, chắc chắn rất nhiều sự lạ sẽ xảy ra cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và cho cả thế giới ! Đã đành chúng ta chỉ biết tha thiết nguyện ước, nguyện xin, còn chính Thiên Chúa mới là Đấng ra tay thực hiện được, nhưng nếu Thiên Chúa thấy chúng ta ai ai cũng đều tha thiết ước nguyện, Người sẽ đáp ứng nguyện ước của chúng ta mà ra tay thực hiện. Lúc ấy hết thảy những ơn huệ kỳ diệu chứa đựng trong Kinh tuyệt vời ấy sẽ thể hiện trong thế giới này! Thế giới chúng ta sẽ được hòa bình, thịnh vượng và hạnh phúc ! Mặc dầu hiện nay, xem ra bề ngoài, loài người đang bị ma vương và sự ác thống trị : “Tất cả thế gian đều nằm dưới ách thống trị của Ác thần” (1 Ga 5.19), do đó tình trạng thế giới đã ra thê thảm như hiện giờ, một nền văn minh khoa học, kỹ thuật tiên tiến thật đó, song là một “nền văn minh sự chết” như lời Đức Thánh Giáo Chủ Gioan Phaolô II đã nói, vì chấp chứa trong nó những mầm mống sự chết, giết chóc và huỷ diệt….

šX V Xœ

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Kinh Do Một Đọc Giả Www.memaria.org Gửi Tặng (6/17/2021)
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Tin/Bài khác
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/31/2021)
Đối Thoại Truyền Tin, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (3/31/2021)
Lễ Truyền Tin (3/31/2021)
Lễ Truyền Tin: Xin Vâng Như Mẹ Maria (3/31/2021)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768