MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
63- Các Mầu Nhiệm Đời Mẹ Maria- Phần Vi - Chương 2: Ý Nghĩa Và Mức Độ Của Việc Chuyển Bầu Phổ Quát Của Đức Maria, So Với Việc Chuyển Cầu Trên Trời Của Chúa Cứu Thế, Trung Gian Độc Nhất
Thứ Hai, Ngày 28 tháng 2-2022
CHƯƠNG 2

Ý NGHĨA VÀ MỨC ĐỘ CỦA VIỆC

CHUYỂN BẦU PHỔ QUÁT CỦA ĐỨC MARIA,

SO VỚI VIỆC CHUYỂN CẦU TRÊN TRỜI CỦA CHÚA CỨU THẾ, TRUNG GIAN ĐỘC NHẤT

 

Tránh đừng làm giảm nhẹ chút nào các dữ kiện KT về việc chuyển cầu của CG trên trời, khi người ta tìm cách định vị cho sự chuyển cầu của Đ.Maria trên thiên quốc.

·        Đường hướng để khảo sát:

Vậy nếu muốn duy trì, đồng thời hòa điệu sự chuyển cầu tối thượng của CK và lời chuyển cầu từ mẫu của Đ.Maria, chúng ta phải khảo sát bản chất việc chuyển cầu của Chúa Cứu Thế trước mặt Chúa Cha là thế nào, và bản chất việc chuyển cầu của Đ.Maria trước mặt Con mình là làm sao. 

ĐIỂM 1 - Bản chất việc chuyển cầu của CK trước Chúa Cha trên trời:

a/ Chuyển cầu này là hậu quả việc cứu chuộc ở Núi Sọ.

việc cứu chuộc trên Núi Sọ, thì

+Theo tư cách là Đầu, ĐK đại diện trực tiếp và đủ tư cách trước Chúa Cha cho nhân-loại-mới mà Ngài cải tạo canh tân.

+Ngài đảm nhận tất cả nhân loại, mà Ngài đã mang trong mình cách tiềm ẩn từ ngày Nhập thể, vào trong hành động cứu chuộc của Ngài.

+Và trong nhân loại ấy, Ngài đảm nhận cả Đ.Maria nữa, cùng với hành vi tham gia đồng thống khổ của Người, vào trong tế hiến cứu chuộc của Ngài.

Vì chính bởi tế hiến này, theo tư cách là Thượng tế, mà Ngài là Đấng trung gian chuyển cầu trên trời, đúng như lời KT đã phán: Vì Ngài đã tự hiến mình làm tế lễ, nên Ngài “…có thể chung tất cứu những kẻ nhờ Ngài đến gần TC, sống luôn mãi để chuyển cầu cho họ” (Hr 7.25).

b/ Bằng chuyển cầu này, Ngài đảm nhận tất cả lời khẩn cầu của họ, bao hàm cả lời chuyển cầu của Đ.Maria trước tiên, những lời này vốn chỉ có giá trị trước Chúa Cha, vì đã được Ngài đảm nhận trong lời chuyển cầu của Ngài.

ĐIỂM 2 - Bản Chất việc chuyển cầu của Đ.Maria trước mặt Con mình.

Th.Bênađô diễn tả bằng một công thức gẫy gọn: “Đ.Maria là Nữ-Trung-gian cho ta trước tòa Đấng-Trung-gian” (là ĐK).

 Tất cả mọi tác giả đều nhất trí, và không chỉ các ngài mà hầu hết mọi tầng lớp trong Kitô giáo đều hiểu: Việc chuyển cầu của Đ.Maria cho ta được mọi ơn là bởi việc Người nguyện cầu, nghĩa là trình bày trước TC hay CK Con của Người [1] các công việc và những nhu cầu của loài người, xin TC đoái đến.

- Hãy nhớ đến các hang toại đạo (nơi trốn lánh cơn bắt đạo ngày xưa, đồng thời cũng là nơi chôn cất thi hài các thánh tử đạo ở Rôma), các nghệ sĩ, họa sĩ thời ấy của HT thường vẽ Đ.Maria trong thái độ giang tay cầu nguyện.

- Rất lâu trước Công Đồng Ephêsô (năm 431), tâm thức Kitô giáo đã ưa nhìn nhận nơi Đ.Maria có một uy quyền chuyển cầu đặc biệt. Họ nghĩ rằng : Một bà Mẹ TC hẳn phải được Con mình nghe Bà cầu xin hơn bất cứ lời cầu xin nào của các thánh lớn nhất trong Thiên quốc.

- Văn chương đạo đức vẫn thường diễn tả niềm xác tín ấy. Và rất sớm, người ta coi những lời khẩn xin của Đ.Maria trên trời như không thể bị Chúa từ chối: “Tất cả đều phải nhượng bộ trước lời cầu xin của Đ.Maria: Chúa Con như một người mắc nợ phải nhận lời Mẹ mình cầu xin” (Georges de Nicomédie, Oratio, PG 100, 1440).

Lời nói trên vào năm 880 chẳng diễn tả gì khác hơn công thức: Đ.Maria là “Đấng chuyển cầu rất thần thế” của các thế kỷ sau này. Đức Lêô XIII nói: “Một quyền thế (chuyển cầu) hầu như vô hạn đã được TC ban cho Đ.Maria” (Adjutricem populi, trong Enseig. Pontificaux, 122, n.169).

Lm. Bernard lưu ý: “Lời cầu xin của Đ.Maria đã hẳn không thể có sức bằng lời chuyển cầu của CG, nhưng có một sức mạnh hơn các lời cầu xin của các thánh.” (sđd, 448). Tức là chỉ thua kém lời chuyển cầu của CG trước nhan Chúa Cha (Hr 7.25), vốn là lời cầu có uy thế tuyệt đối. Lý do là vì Chúa Cha yêu mến tuyệt đối Con chí ái của Người, và vì Chúa Con tuân phục tuyệt đối Cha Ngài:

“Lạy Cha, Con tạ ơn Cha vì Cha đã nhận lời Con. Con biết Cha hằng nhậm lời Con” (Ga 11.41t).

…“Vì Cha đã yêu mến Con từ trước tạo thiên lập địa” (Ga 17.24).

Đúng thế, các công phúc vô cùng của Ngài đưa vào trong các lời nguyện một uy tín khiến Chúa Cha không thể từ khước được. Lm. F.X.Durrwell diễn tả : “CG ngự bên hữu Cha và chuyển cầu cho ta bằng chính sự hiện diện của Ngài (Hr 9.24)…một sự hiện diện trong cung lòng Cha với 5 dấu tử thương trên mình, bằng chứng của sự Ngài vâng phục và thuộc về Cha đến nỗi hiến thân chịu chết vì tội lỗi loài người. Hiện diện ấy có sức nài ép yêu thương trên trái tim TC vì ta.” (HMTuấn, ĐG PS, t.I, trang 206).

- Tuy lời chuyển cầu của Đ.Maria không có uy thế tuyệt đối như của CG Con mình, nhưng Người cầu với niềm chắc chắn được nhận của một bà Mẹ TC. Không có vị thánh nào, cho dù đạt đỉnh trọn lành hơn hết, đã có những quan hệ khôn tả với Đấng Lời TC như Đ.Maria. Không có vị thánh nào, dù cộng tác mật thiết với công cuộc cứu chuộc của ĐK, (như Th.Phaolô chẳng hạn), có thể sánh bằng vai trò đại đồng của Đ.Maria trong hai mầu nhiệm chính của phần rỗi chúng ta: Nhập thể và Tử nạn.

Th.Anselmô nói: “Những gì các Thánh hợp cùng Mẹ mà có thể làm, thì một mình Mẹ cũng có thể. Nếu Mẹ giữ thinh lặng, không ai sẽ cầu xin cho chúng con, không ai sẽ giúp chúng con. Nhưng xin Mẹ hãy cầu nguyện, lúc ấy người khác sẽ cầu nguyện và giúp chúng con” (Pseudo Anselme, Orat. 49 ad BMV PL 158. 946-948).

Biết thế, nhưng

1) Trong việc chuyển cầu cho ta trước nhan Chúa Cha, không được để ngang hàng ĐG và Đ.Maria, cho dù ta có phân phô rằng lời chuyển cầu của Đ.Maria tùy thuộc Con mình (HC GH, số 62).

2) Không được giải thích sự chuyển cầu của Đ.Maria trên trời như bổ túc, hoặc thêm vào chút nào cho việc chuyển cầu của CK, cũng hệt như sự cộng tác của Người vào việc cứu chuộc không thể bổ túc chút nào cho công việc cứu chuộc đầy đủ của CK Đấng Trung gian duy nhất.

3) Có thể hiểu việc chuyển cầu của Đ.Maria trên trời là điều kiện cần để lời cầu của ta và của các thánh được chấp nhận, nhưng không được phép hiểu việc chuyển cầu của Người là điều kiện cách nào, dù chút ít, cho lời chuyển cầu của CK trước nhan thánh Chúa Cha được hiệu nghiệm. Trái lại, chính lời chuyển cầu của CK phục sinh vinh hiển trên trời mới là điều kiện để lời chuyển cầu của Mẹ Ngài được hiệu nghiệm (xem HC GH, số 60 và 67).

4) Việc chuyển cầu của Đ.Maria phải hướng về CK như nguồn ơn phúc, chính vì vậy, việc chuyển cầu của Đ.Maria hiện bây giờ (trên trời) không thể nào khác với lúc Người đang còn ở dưới thế. Đức Giáo Trưởng Gioan Phaolô 2, trong Thông điệp “MĐCT” (từ số 21), đã làm nổi bật việc chuyển cầu của Đ.Maria trước mặt CK Con mình, nhờ lấy mẫu trong sự kiện Cana được TM Ga 2.1-12 ghi lại.

Qua truyện đó, được thấy :

a) Đ.Maria có lòng quan tâm tới nhu cầu của loài người. Người nhìn thấy sự hết rượu, ám chỉ việc Người để ý thấy sự nghèo túng và thiếu thốn mọi mặt của loài người.

b) Đ.Maria làm môi giới. Người đứng giữa Con mình và loài người trong cảnh sống đầy thiếu thốn, nghèo túng và khổ đau của họ. Mà “đứng ở giữa”, tức là hành động như trung gian, nhưng trung gian với tư cách là mẹ, Mẹ ý thức mình có thể trình bày cho Con những nhu cầu của loài người.

c) Môi giới mang sắc thái một sự chuyển cầu: Đ.Maria khẩn cầu cho loài người. Lời Người nói “Họ thiếu rượu” không chỉ là trình bày, mà còn hàm ý chuyển cầu để quyền năng cứu độ của Con mình bộc lộ ra, nhằm giải thoát con người khỏi sự dữ đang đè nặng trên cuộc sống của họ.

đ) Đ.Maria là phát ngôn viên của Chúa. Đây là một khía cạnh thiết yếu khác trong vai trò làm Trung gian và làm Mẹ của Đ.Maria, điều đó được tỏ hiện qua lời Mẹ nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ làm theo”. Như thế Người phát biểu ý muốn của Con mình, khi đưa ra một số đòi hỏi cần được thi hành thỏa đáng, để quyền năng cứu độ của Đấng Thiên Sai được thực hiện.

Như vậy, ta có thể nói rằng: đoạn TM này của Th.Gioan trình bày cho ta như một lời loan báo đầu tiên, về việc chuyển cầu của Đ.Maria trên trời.

Đã hẳn, từ khi hồn xác được rước về trời, Người chuyển cầu trước Con Cực thánh của Người, với tư cách siêu việt hơn khi còn dưới thế. Tuy vậy, người nữ đã từng tự nhận là “Nữ tỳ TC” ngày Sứ thần Truyền tin, thì cũng vẫn trung thành với danh hiệu đó, dù nay, khi đã về trời, Người được dự phần trong Vương quốc của Con Mẹ và được tôn vinh làm “Nữ Vương Vũ trụ”, Đ.Maria không từ bỏ vinh dự làm “Nữ tỳ TC”, và cứ thi hành sự phục vụ mãi mãi cho tới lúc hoàn tất vĩnh viễn việc cứu rỗi mọi người được tuyển chọn.

·        Ý kiến của phía Giáo Hội ly khai

Để kết thúc, chúng ta vui mừng nhận thấy bên phía GH cải chánh, cũng có những nhà thần học chủ trương quan điểm gần gũi với Công giáo chúng ta.

- Mục sư Max Thurian đã nhắc nhở cho các Giáo-Hội Cải-chánh rằng:

Lời chuyển cầu không có gì xa lạ với tinh thần TM! Ông viết: “Chẳng phải lời cầu nguyện cho nhau, cầu cho kẻ khác, cầu cho mình là những biểu lộ có ý nghĩa nhất về mầu nhiệm thông công giữa các thánh trong HT sao? Cùng với lời (Chúa) và Thánh Thể, lời cầu thay là chất xi-măng gắn chặt Cộng đồng Kitô-giáo với nhau…

Nếu chúng ta có thể xin anh em còn sống cầu thay cho ta, tại sao, khi ta chắc chắn rằng những anh em đã qua đời đang sống trong CK, ta lại không thể xin các anh em lành thánh đã qua đời ấy cầu nguyện (cho ta)…? Như người ta nại đến sự chuyển cầu của CK, tại sao người ta lại không xin những người đang sống trong thân mật với Ngài cầu thay cho mình? Họ không lìa khỏi chúng ta hơn lúc họ còn sống đâu! Th.Phaolô, Th.Phêrô hay Đức Bà Maria… vẫn ở gần ta như các vị đã từng ở gần các người đồng thời trong HT lúc ấy.” (Mariology, 317-318).

Lập luận của mục sư M.Thurian đã đưa ta từ sự chuyển cầu của các tín hữu còn sống cho nhau, đến sự chuyển cầu của họ khi đã qua đời, khi họ vào trong sự sống của CK. Bởi vì họ vẫn sống, tuy đã lìa trần, như chính ĐK đã quả quyết:

“TC không phải là TC của kẻ chết, mà là của người sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.” (Lc 20.38),

và chính vì thế mà Môsê đã gọi TC là “TC của Abaham, của Isaac, và của Giacob”, là những người hiện đang sống, tuy đã rời bỏ thân xác và lìa trần.

 - Cũng trong chiều hướng ủng hộ việc trung gian chuyển cầu của Đ.Maria, Mục Sư Martin Leuner nói: “Khi một người Công giáo cầu Đ.Maria, họ không cầu với Bà như cầu cùng TC hay CK, họ cầu với Bà là để Bà chuyển cầu cùng TC hay CK đến giúp chúng ta”.

Ông nói tiếp: “Kinh Kính Mừng Maria không là một lời cầu nguyện (theo nghĩa mạnh), vì đọc kinh ấy, chúng ta nói với Đ.Maria không phải để Người trực tiếp cứu giúp ta, nhưng để Người chuyển cầu cho ta. Người ta không nói với TC: “Xin chuyển cầu cho chúng con”, vì chuyển cầu là việc làm của các thụ tạo của Người…Và bởi vì trong kinh Kính Mừng Maria của GH La Mã dâng lên ca tụng Đức Trinh Nữ, có kèm theo sau một lời khẩn cầu như thế này “Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con…”, cho nên ông Vilmar coi kinh Kính Mừng là điều có thể hoàn toàn chấp nhận được đối với các tín đồ Tin Lành.

“Mà quả thật, nếu thực có một sự thông công sống động với các thánh trên trời, thì làm sao người ta có thể phản đối việc khẩn cầu với Đ.Maria để xin Bà chuyển cầu cho chúng ta?… Chính vì thế mà cùng với ông Vilmar ở điểm này, tôi tách lìa khỏi các công thức tuyên tín của GH Lutherianô và tôi nói: Nếu có một tín đồ Tin Lành nào sùng kính Đức Trinh Nữ, mà cảm thấy nhu cầu thỉnh thoảng dâng lên cho Mẹ cao sang của TC một kinh Kính Mừng sốt sắng, tín đồ ấy cứ việc làm với lương tâm hoàn toàn yên ổn! Vì kinh Kính Mừng hoàn toàn có tính Kitô-học, nó nhắc ta nhớ luôn đến việc Nhập thể (của CK), và lời nguyện xin Đ.Maria chuyển cầu cho chúng ta, không hề làm tổn thương chút gì đến sự trung gian độc nhất của CK, cũng như đến vinh quang dành cho mình TC (Soli Deo gratia)”. [2]

Trước quan điểm xích lại gần đó của một số nhà thần học của GH cải chánh (Tin Lành), Công Đồng Vat 2 diễn tả niềm vui mừng: “Thánh Công Đồng rất vui mừng và được an ủi, khi thấy ngay giữa các anh em ly khai không thiếu những người dâng lên Mẹ Chúa Cứu Thế vinh dự Người đáng được”. (HC GH, số 69).

 [1]  Trích dẫn một việc cầu nguyện rất cảm động của Đức Mẹ: Ngày 8-12-1981, sau khi nói vài lời với các thị nhân, “Đức Mẹ quì cúi sâu xuống, trang nghiêm đưa hai tay ra, và cầu nguyện cùng Chúa Giêsu :

“Hỡi Con yêu dấu của Mẹ, Mẹ nài xin Con sẵn lòng tha thứ cho thế giới tội lỗi nặng nề của họ đã xúc phạm đến Con.”

[2] Mutter Meines Herrn, Zeitschrift fur oekum. Einheit Munchen-Basel, 1955-56, 1, Heft 25ff). (41 bis).

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Kinh Do Một Đọc Giả Www.memaria.org Gửi Tặng (6/17/2021)
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/31/2021)
Đối Thoại Truyền Tin, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (3/31/2021)
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768