MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Những Hạt Châu Ngọc 1 - Lời Mở Ðầu
Thứ Ba, Ngày 13 tháng 1-2009
HẠT CHÂU TỔNG HỢP (Phần I)

L.m. Ph. Hoang Minh Tuấn DCCT biên sọan.

 

NHỮNG HẠT CHÂU NGỌC  (1)   (*)

 

LỜI MỞ  ÐẦU

Nói về tiên tri Samuen, Thánh Kinh có câu:

“Yavê ở với ông, Người không để rơi xuống đất một lời nào Người đã phán với ông. Và - toàn thể Israen - đều nhìn biết Samuen đáng tin là tiên tri của Yavê” (1Samuen 4.19-20).

Nếu về tiên tri Samuen mà người ta còn nói được như thế, thì phải nói sao về các lời và sứ điệp của Mẹ Thiên Chúa, Ðức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương các tiên tri?

Do tư cách Ðức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là Nữ Vương các Tiên tri vô cùng cao trọng như thế, nên lời và sứ điệp của Ðức Mẹ có giá trị cao hơn tất cả các lời của các Tiên tri, các Tiến sĩ, các thánh hết thay thảy, chỉ ở dưới lời Thiên Chúa trong Kinh Thánh và Thánh Truyền mà thôi.

Ngày xưa trong những thời buổi nhiễu nhương, sa sút, suy vi, Thiên Chúa đã sai các tiên tri đến Dân Người, ngày nay trước một thế giới sa sút trầm trọng về luân lý đạo đức, Chúa Cha cũng phái Ðức Mẹ đến Mễ Du để ban cho thế giới những lời và sứ điệp, với mục đích là dạy dỗ và hướng dẫn con cái đến cùng Người - là cùng đích và hạnh phúc của họ bây giờ và mãi muôn đời.

Hiểu như vậy, chúng ta phải coi những lời của Mẹ từ trời ban xuống như những hạt trân châu bảo ngọc, (chính Mẹ đã nói như thế ở dưới đây), và không được để một lời quí báu nào của Mẹ “rơi xuống đất” mà mất đi, trái lại, chúng ta sẽ giữ gìn, trân trọng từng lời của Mẹ mà suy đi gẫm lại trong lòng.

Chính vì mục đích ấy, chúng tôi sẽ gửi đến bạn

+ mỗi tháng một đoạn trích từ những lời, sứ điệp và thông điệp của Ðức Mẹ kể từ lúc Mẹ hiện ra lần đầu tiên cho đến bây giờ …

+ Và tùy dịp, cũng sẽ gửi đến bạn cả những lời suy niệm các Thông điệp của Mẹ

để giúp bạn, không chỉ thực hành vài việc đạo đức do Ðức Mẹ Mễ Du dạy làm, chẳng hạn 5 Hòn sỏi, mà còn ÐI SÂU VÀO TINH THẦN của Ðức Mẹ Mễ Du nữa.

Chúng tôi mong bạn sẽ vì yêu mến Ðức Mẹ, dành vài phút đọc những lời châu ngọc của Mẹ, vì chúng đi sâu vào tất cả những chi tiết cụ thể và tỉ mỉ muôn hình vạn trạng của đời sống, mà dạy chúng ta cách phải sống thế nào cho đẹp lòng Chúa. Sao chúng ta nỡ phụ lòng một Người Me,ï chỉ vì lo lắng cho phần rỗi của  chúng ta đang ở giữa một thế giới đầy quyến rũ và cạm bẫy hiểm nguy, mà đã thân hành đến trần gian và tận tụy dạy bảo chúng ta ròng rã hai mươi mấy năm trời…

 

* * *

Ðây Lời Ðức Mẹ :

 “Các con hãy sống các sứ điệp Mẹ đã trao, và đem thực hành trong cuộc sống từng lời Mẹ đã ban cho các con. Chớ chi chúng thành quí báu đối với các con, vì đã được ban xuống từ trời.”          

     (Thơng điệp 25-6-2002)

 

 


  Những lời ban từ trời là những hạt châu ngọc

 (Ðây là những Lời Ð.Mẹ, kể từ ngày đầu tiên hiện ra 24-6-1981 đến 31-12-1981)

Sau đây, để chú trọng hơn vào các lời Ðức Mẹ, thì các sự kiện liên quan chúng tôi chỉ ghi tóm tắt. (Muốn biết đầy đủ chi tiết, mời đọc quyển “Mẹ Ðến Lần Cuối”).

24-6-1981 : Ðây là LẦN HIỆN RA ÐẦU TIÊN, diễn ra vào buổi xế chiều. (Hai thiếu nữ Ivanka, Mirjana là những người đầu tiên đã thấy Ðức Mẹ). Khi đầu, Người xuất hiện như một bóng dáng im lặng và ở xa xa, phía triền đồi Podbrdo – nay được gọi là Ðồi Hiện Ra. Mấy thiếu nữ ấy quá sợ hãi, không dám đến gần. Lần xuất hiện sau cũng trong chiều ấy, khoảng 6 giờ.

25-6-1981 : Chiều hôm nay là ngày mà cả 6 thiếu niên nam nữ               

(Ivanka Ivankovic / Mirjana Dragicevic / Vicka Ivankovic / Marija Pavlovic / Ivan Dragicevic / và Jacov Colo tụ họp đủ mặt lần đầu tiên, và)

đã thấy Ðức Mẹ (tiếng bản xứ gọi là Gospa) ở trên đồi. (6 thiếu niên này từ đó trở đi được gọi là “thị nhân”). Khi đến, Ðức Mẹ chào các em :

 “Ngợi khen Chúa Giêsu !”

(Sau một lúc,) Ivanka hỏi về mẹ ruột mình đã mất trước đó hai tháng, hiện nay ra sao. Ðức Mẹ trả lời:

“Má con yên lành và đang ở với Mẹ !”. (1)

Các thị nhân hỏi: Ngày hôm sau Người có đến không. - Ðức Mẹ trả lời bằng cách gật đầu. Marija xin Người cho họ một dấu lạ, để những người khác tin họ. Và Marija tin rằng cô thấy một dấu (là Gospa đã nhận lời), khi Gospa mỉm cười. Phần cô Mirjana đã nhận thấy (một sự kiện lạ lùng đó là) đồng hồ của mình đổi giờ, trong lúc Ðức Mẹ hiện ra. (Thời gian đã đi ngược lại). Trước khi về trời lại, Ðức Mẹ nói:

“Tạm biệt các thiên thần của Mẹ. Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa !”

26-6-1981 : Một đám đông gần ba ngàn người được lôi cuốn tới Ðồi Hiện Ra, bởi đã được thấy những luồng ánh sáng, xuất phát từ triền đồi, (chỗ Ðức Mẹ hiện ra, tuy không thấy Ðức Mẹ). Vicka rảy nước thánh lên Ðức Mẹ (vì nếu Bà là ma quỉ, thì sẽ sợ nước thánh mà bỏ chạy, còn nếu đúng là Ðức Mẹ thì ở lại). Ðức Mẹ đáp lại bằng nụ cười. Ivanka liền hỏi tại sao Ðức Mẹ đến đây và Người muốn gì nơi dân chúng. Ðức Mẹ đáp :

“Mẹ đã đến vì ở đây có nhiều người tín hữu chân thật. Mẹ ước muốn ở với các con để hoán cải và hòa giải toàn thế giới.”

Ivanka hỏi mẹ ruột của cô có nhắn bảo cô điều gì không.

“Hãy vâng lời bà của con và giúp đỡ bà vì bà đã già”.

Mirjana muốn biết về ông mình mới mất được ít lâu.

“Ông của con đang yên lành”.

Các thị nhân xin một dấu lạ (cho những người không được thấy Ðức Mẹ), để chứng minh rằng Ðức Mẹ đã hiện ra thật. Mẹ đáp:

“Phúc cho ai không thấy mà tin !”

Mirjana hỏi : “Bà là ai ?”

“Ta là Ðức Trinh Nữ Maria Hồng Phúc.”(2)

 Tại sao Ðức Mẹ hiện ra với chúng con ? Chúng con đâu có tốt hơn những người khác.

“Mẹ không nhất thiết phải chọn những người tốt nhất." (3)

“Người có trở lại không?”

 “Có. Tại đúng chỗ như hôm qua”.      

- (Kỳ sau sẽ tiếp) -                


 (*)    Chuùng toâi seõ ñaùnh soá  töø  (1) … trôû ñi,  nhö theá ñeå tieän cho baïn naøo muoán giöõ laïi vaø söu thaønh taäp. – Chuùng toâi dòch töø baûn tieáng Anh, laáy ôû www.medjugorje.org vaø töø quyeån: Words From Heaven, do Caritas Of Birmingham, Sterrett, Alabama, aán haønh 1996).

(1)    Nếu ta chỉ đọc thoáng qua, sẽ không thấy ở chuyện này còn có một ý nghĩa sâu xa nữa, tức là “chiều kích cánh-chung” của nó. “Cánh-chung”, nói nôm na là “tứ chung” =  “các sự sau hết” của đời người. Ðức Mẹ cho thấy sau cuộc đời này, còn có cuộc đời sau mà những ai trung thành với Thiên Chúa sẽ được hưởng – một hạnh phúc vô biên chẳng bao giờ hết chẳng bao giờ cùng, được ở với Thiên Chúa và Ðức Mẹ cùng các thần thánh trên thiên đàng..

(2)  Câu xác nhận này rất quan trọng: Mẹ Maria nhận mình là Ðức Trinh Nữ, tức là Mẹ trọn đời đồng trinh, khi thụ thai bởi phép Chúa Th.Thần, khi sinh và cả sau khi sinh rồi.  Nói điều này chỉ vì có nhiều người nghĩ rằng sau khi sinh, Ðức Mẹ ăn ở với Th.Giuse và có sinh thêm mấy người con nữa, vì họ nghe sách Tin Mừng nêu tên vài người được gọi là anh em, chị em Chúa Giêsu. Ngay cả nhiều nhà chú giải Kinh Thánh cũng còn lúng túng trong chuyện này. Hôm nay, qua một câu xác nhận đơn sơ, Ðức Mẹ giải đáp  dứt khoát.

(3)  Câu Ðức Mẹ nói đây đáng để ta suy gẫm:  Ở đời, khi chúng ta làm một công việc gì, muốn thành công, ta tìm chọn những người tốt và tài giỏi nhất. Ðó là ta sử dụng họ vì ta, cho ta, vì ta là người phàm yếu đuối, tài lực có hạn, nên cần người cộng tác, giúp đỡ đủ điều kiện thì mới thành công. Còn Chúa và Ðức Mẹ trái lại, chọn những người hèn kém, tầm thường, để nhờ làm việc cho Chúa và Mẹ mà họ trở nên tốt hơn. Ðó là các Ðấng sử dụng họ vì họ, vì  phần phúc cho họ.

 

  

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Fatima: Lần Hiện Ra Thứ Nhất Vào Ngày 13-5-1917 (1/14/2009)
Fatima: Bí Mật Thứ Ba Của Fatima (1/14/2009)
Vị Thiên Thần Bản Mệnh Của Con Tên Là Mẹ (1/14/2009)
Những Hạt Châu Ngọc (3) (1/14/2009)
Kẻ Mù Được Mẹ Chữa Lành (1/14/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Năm Thánh Đức Mẹ Tàpao (1/13/2009)
Tin/Bài khác
Chế Độ Thay Đổi Nhưng Lòng Sùng Kính Đức Mẹ Không Thay Đổi Ở VN (1/12/2009)
Sùng Kính Mẹ Maria (1/11/2009)
Mẹ Xuống Luyện Ngục (1/11/2009)
Làm Mẹ Phải Khổ (1/10/2009)
Con Cái Mẹ Chinh Phục Thế Gian, Nhưng Khinh Chê Thế Gian Và Bị Thế Gian Khinh Thường (1/9/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768