MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 223: Các Kinh Và Điều Răn
Thứ Bảy, Ngày 14 tháng 1-2012

CN 223: CÁC KINH VÀ ĐIỀU RĂN

I. KINH TRƯỚC KHI XÉT MÌNH:

Lạy Chúa là sự sáng linh hồn tôi, xin soi sáng cho tôi đặng biết mọi tội tôi đã phạm trong ngày hôm nay, hoặc lo, hoặc nói, hoặc làm điều gì lỗi nghĩa cùng Chúa. Tôi lại xin Chúa vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, ban ơn cho tôi đặng ăn năn ghét tội cùng dốc lòng chừa thật. Amen.

II. KINH CẦU ƠN CHẾT LÀNH:

Tôi lạy ơn rất thánh Đức Bà Maria, là chủ bàu tôi, tôi tin thật Đức Chúa Trời Ngôi thứ Nhất là Đức Chúa Cha có phép tắc vô cùng, đã ban cho Đức Bà đặng quyền phép cả trên trời dưới đất. vì vậy tôi cầu cùng Đức Bà phù hộ cho tôi, trong khi tôi lâm chung, kẻo phải chước dữ kẻ nghịch thù tôi. Amen.
(Kính mừng…)
Tôi lạy ơn rất thánh Đức Bà Maria, là chủ bàu tôi, tôi tin thật Ngôi thứ Hai là Con Đức Chúa Trời, cùng là Con một Đức Bà, đã ban cho Đức Mẹ cực quang cực minh, soi sáng cả và Thiên Đàng. Vì vậy tôi cầu cùng Đức Bà phù hộ cho tôi, trong khi tôi lâm chung, xin soi sáng cho linh hồn tôi đặng lòng tin thật cùng mạnh mẽ, kẻo phải u mê hay là tin chước đối kẻ nghịch thù tôi. Amen.
(Kính mừng…)
Tôi lạy ơn rất thánh Đức Bà Maria, là chủ bàu tôi, tôi tin thật Đức Chúa Trời Ngôi thứ Ba là Đức Chúa Thánh Thần , đã ban cho Đức Bà đầy lòng vui kính mến Đức Chúa Trời. Vì vậy tôi cầu cùng Đức Bà phù hộ cho tôi đăng lòng vui kính mến Đức Chúa Trời, trong khi tôi lâm chung, cho tôi lấy sự khốn khó làm vui mừng. Amen.
(Kính mừng…)

III. KINH PHÚ DÂNG:

Lạy Chúa tôi, tôi xin phú dâng linh hồn và xác tôi ở tay Chúa  tôi, Chúa đã phù hộ tôi ban ngày, thì xin Chúa cũng gìn giữ tôi ban đêm, kẻo sa phạm tội gì mất lòng Chúa, hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Chớ chi sống chết tôi đặng giữ một lòng kính mến Chúa luôn. Amen.  

IV. MƯỜI ĐIỀU RĂN:

Đạo Đức Chúa Trời có mười điều răn:

Thứ nhất, thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự.
Thứ hai, chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ.
Thứ ba, giữ ngày Chúa Nhật,
Thứ bốn, thảo kính cha mẹ.
Thứ năm, chớ giết người,
Thứ sáu, chớ làm sự dâm dục.
Thứ bảy, chớ lấy của người,
Thứ tám, chớ làm chứng dối,
Thứ chín, chớ muốn vợ chồng người.
Thứ mười, chớ tham của người.
Mười điều răn ấy tóm về hai điều này mà chớ:

Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự,
sau là yêu người như mình ta vậy.

V. HỘI THÁNH CÓ SÁU ĐIỀU RĂN:

Thứ nhất, xem lễ ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc.
Thứ hai, chớ làm việc xác ngày Chúa nhật cùng các ngày lễ buộc.
Thứ ba, xưng tội trong một năm ít là một lần.
Thứ bốn, chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu trong mùa Phục sinh.
Thứ năm, giữ chay những ngày Hội thánh buộc.
Thứ sáu, kiêng thịt ngày thứ sáu cùng những ngày Hội thánh dạy.

VI. ĐẠO ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ BẢY PHÉP BÍ TÍCH:

Thứ nhất, là phép rửa tội.
Thứ hai, là phép Thêm sức.
Thứ ba,là phép Mình Thánh Chúa.
Thứ bốn,là phép giải tội.
Thứ năm, là phép Xức dầu thánh.
Thứ sáu, là phép Truyền chức thánh.
Thứ bảy, là phép Hôn Phối.

VII. THƯƠNG NGƯỜI CÓ MƯỜI BỐN MỐI.

-Thương xác bẩy mối:

Thứ nhất, cho kẻ đói ăn.
Thứ hai, cho kẻ khát uống,
Thứ ba, cho kẻ rách rưới ăn mặc.
Thứ bốn, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc.
Thứ năm, cho khách đỗ nhà.
Thứ sáu, chuộc kẻ làm tôi.
Thứ bảy, chôn xác kẻ chết.

- Thương linh hồn có bảy mối:

Thứ nhất, lấy lời lành mà khuyên người.
Thứ hai, mở dạy kẻ mê muội.
Thứ ba, an ủi kẻ âu lo.
Thứ bốn, răn bảo kẻ có tội.
Thứ năm, tha kẻ dể ta.
Thứ sáu, nhịn kẻ mất lòng ta.
Thứ bảy, cầu cho kẻ sống và kẻ chết.

VIII. CẢI TỘI BẨY MỐI:

-Có bảy đức:

Thứ nhất, khiêm nhượng, chớ kiêu ngạo.

Thứ hai, rộng rãi, chớ hà tiện.

Thứ ba, giữ mình sạch sẽ, chớ mê dâm dục.

Thứ bốn, hay nhịn, chớ hờn giận.

Thứ năm, kiêng bớt, chớ mê ăn uống.

Thứ sáu, yêu người, chớ ghen ghét.

Thứ bảy, siêng năng việc Đức Chúa Trời, chớ làm biếng. 

IX. BẨY MỐI TỘI ĐẦU.

1. Kiêu ngạo: Có cậy mình kiêu ngạo, cậy tài, cậy của, khoe mình, muốn cho người ta khen mình, và mình dể duôi kẻ khác, và lấy mình làm hơn người ta, mà chẳng nhớ ơn Đức Chúa  Trời không?

2. Hà tiện: Có hà tiện chẳng thí cho kẻ khó khăn, để cho nó chết đói, mà chẳng thí cho nó chăng?

3. Tà dâm: Có say mê tà dâm mà tìm dịp cho đặng theo ý mình về đàng ấy chăng?

4. Ghen ghét: Có ghen ghét người ta cùng oán hận ai chăng? Khi thấy người ta đặng sự lành, có ghen ghét cùng giận chăng?

5. Mê ăn uống: Có mê ăn no quá lẽ chăng? Có uống rượu say chăng?

6. Hờn giận: Có hờn giận, gắt gỏng quá lẽ chăng?

7. Làm biếng: Có làm biếng việc lành, chẳng xưng tội chịu lễ, chẳng học lẽ đạo cho đặng biết Đức Chúa Trời chăng?

X. PHƯỚC THẬT TÁM MỐI:

Thứ nhất, ai có lòng khó khăn, ấy là phước thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.
Thứ hai, ai hiền lành ấy là phước thật, vì chưng sẽ đặng đất Đức Chúa Trời làm của mình vậy.
Thứ ba, ai khóc lóc, ấy là phước thật, vì chưng sẽ đặng an ủi vậy.
Thứ bốn, ai khao khát nhân đức trọn lành, ấy là phước thật, vì chưng sẽ đặng no đủ vậy.
Thứ năm, ai thương xót người, ấy là phước thật, vì chưng mình sẽ đặng thương xót vậy.
Thứ sáu, ai giữ lòng sạch sẽ, ấy là phước thật, vì chưng sẽ đặng thấy mặt Đức Chúa Trời vậy.
Thứ bảy, ai làm cho người hòa thuận, ấy là phước thật, vì chưng sẽ đặng gọi là con Đức Chúa Trời vậy.
Thứ tám, ai chịu khốn nạn vì đạo ngay, ấy là phước thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.

Kim Hà,
Lễ Suy Tôn Thánh Giá 14/9/2006

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Maria, Thánh Mẫu Ơn Gọi, Lm. John A. Hardon, Dòng Tên (3/6/2012)
Phép Lạ Của Tràng Chuỗi Mân Côi (2/25/2012)
Tràng Kinh Mân Côi Là Tràng Xích Cứu Rỗi (2/18/2012)
Nữ Vương Nước Việt Nam Ngự Trên Trời, Cầu Cho Chúng Con! (2/4/2012)
Quyền Năng Của Chuỗi Mân Côi (1/18/2012)
Tin/Bài khác
Đức Nữ Trinh Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội! (12/8/2019)
Hồng Ân Vô Nhiễm Nguyên Tội (12/8/2019)
Truyền Tin (4/10/2018)
Mẹ Maria, Mẹ Của Chúng Sinh, Lm Tạ Duy Tuyền (1/1/2018)
Đức Maria Thánh Mẫu (1/1/2018)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768