MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Phỏng Vấn Đức Hồng Y Schönborn
Thứ Hai, Ngày 18 tháng 6-2012
BÀI PHỎNG VẤN

ĐỨC HỒNG Y SCHÖNBORN

 

            

       

Phỏng vấn Đức Hồng Y Christoph Schönborn.

 

Max Domej, nhân viên thuộc tổ chức (hành hương) Gebetsaktion Wien, đã có cuộc nói chuyện với Đ.H.Y trong chuyến Ngài đến viếng thăm Medjugorje.

HỎI : Kính thưa Đức Hồng Y, thật là một vinh dự lớn cho chúng con được gặp ngài ở Medjugorje. Ngài có thể vui lòng cho chúng con biết điều gì đã gợi ý cho ngài đến đây?

ĐHY :I can not exactly explain how this happened. - Tôi không thể giải thích cách chính xác làm sao việc này đã xảy ra. I know about Međugorje for many years, not personally because I have not been here before, but in out Diocese and even farer I experience fruits of Međugorje.Tôi đã biết về Medjugorje từ nhiều năm, cho dù tôi chưa bao giờ ở đây trước đó, nhưng bởi tôi nghiệm thấy được những hoa quả của Medjugorje ở trong giáo phận tôi và ở những nơi xa hơn. I always use to say what Jesus has said in the Gospel: “You will recognise the tree by its fruits.” When I see the fruits of Medjugorje back at home I can only say that the tree is surely good.Tôi luôn nói cùng một điều Chúa Giêsu đã nói trong Tin Mừng: "Cứ xem quả mà biết cây". Khi tôi nhìn thấy những thành quả của Medjugorje ở xứ sở tôi, thì tôi chỉ có thể nói rằng cây này chắc chắn là tốt. I will just mention two little examples.Tôi sẽ chỉ kể lại hai ví dụ nhỏ.

Tại sân bay Vienna, ở điểm kiểm soát an ninh, một trong những lính gác nhìn vé của tôi thấy tôi sắp bay đi Zagreb. Anh nhận ra tôi và hỏi : "Có phải ngài đáp máy bay đến Zagreb?". I confirmed, and added from Zagreb to Split and then to Međugorje."Phải, và tôi sẽ còn từ Zagreb đến (phi trường) Split và sau đó đến Medjugorje". His face immediately changed and he said: “I was in Međugorje before!” and with excitement started to talk about that. Nét mặt anh tươi lên và anh nói: "Trước đây con đã đến Medjugorje!" và anh bắt đầu nói về nơi đó cách rất phấn khởi. One of the guards at the Security Check point talks about Međugorje and how people are climbing the Cross Mountain, and what kind of an atmosphere is there…Một trong những lính gác tại điểm kiểm soát an ninh mà lại nói về Medjugorje và mô tả dân chúng leo núi Thánh Giá, và bầu không khí ở đó như thế nào!...

Another example: Early in the morning I was standing at the local train station.Ví dụ thứ hai : Vào buổi sáng sớm, tôi đang đứng ở ga xe lửa của thành phố. The manager of the station recognised me and we started talking and he entrusted me his deep pain of loosing his wife from cancer, but he immediately added how his friends took him to Međugorje and that strengthened his faith even more.Ông giám đốc nhà ga nhận ra tôi. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện và ông thổ lộ với tôi nỗi đau đớn sâu xa : vợ của ông qua đời vì bệnh ung thư. Và ngay đó, ông ta nói thêm : "Nhưng bạn bè của con đã đưa con đến Medjugorje", và việc ấy đã củng cố đức tin của ông. He was reflecting with such a joy…Từ ông lan tỏa ra cả một niềm vui...

Those are just two little examples amongst many, many experiences I have about Međugorje.Đó chỉ là hai ví dụ nhỏ trong số nhiều, nhiều kinh nghiệm tôi có về Medjugorje. I will just repeat what I once said in one interview: if there was something wrong about Međugorje, we would have to dismiss half of our seminarians, since so many of our priestly vocations are both directly and indirectly related to MeđugorTôi sẽ lặp lại những gì tôi đã từng nói trong một cuộc phỏng vấn nhiều năm trước đây : nếu Medjugorje lệch lạc không đi đúng đường, chúng tôi sẽ phải sa thải một nửa số thầy chủng sinh (thần học) của chúng tôi, bởi vì ơn thiên triệu làm linh mục của họ đều trực tiếp hay gián tiếp nhờ bởi Medjugorje. How did it happen that I decided to come to Međugorje?

Sự việc đã xảy ra thế nào khiến tôi quyết định tới Medjugorje? I always use to hesitate, and being Cardinal I am very exposed person in Catholic Church, and since there are many controversies and I did not want to start additional discussions, and my opinion on Međugorje was already known. Tôi vẫn mãi do dự, vì với tư cách một Hồng Y, tôi là nhân vật rất được biết đến trong Giáo hội Công giáo, và bởi vì có nhiều tranh cãi (về Mễ Du) nên tôi không muốn làm đầu mối gây ra các cuộc tranh luận, nhưng mà quan điểm của tôi về Medjugorje thì đã rõ. But, this summer I visited community Cenacolo in Saluzzo.

Mùa hè vừa qua, tôi đến thăm cộng đoàn Cenacolo ở Saluzzo. I know Sister Elvira for the last couple of years, I love her and respect her as the extraordinary witness of risen Lord, and I am aware of deep relationship community Cenacolo has with MeđugorjTôi biết Sơ Elvira (người sáng lập những cộng đoàn giúp thanh niên thoát cảnh ghiền ma túy này) đã vài năm qua, tôi mến Sơ ấy và coi Sơ như là một nhân chứng phi thường của Chúa phục sinh, và tôi được biết cộng đoàn Cenacolo có mối quan hệ rất sâu đậm với Medjugorje. In Saluzzo, I was able to experience very strong feeling of inner security: my time to go to Međugorje has come!Ở Saluzzo, tôi đã nghiệm được một xác tín nội tâm rất mạnh mẽ : Đã đến lúc tôi phải đi Medjugorje! I would say that was a kind of inner encouragement. Tôi muốn nói đó là một thứ khích lệ xảy ra trong nội tâm. I expressed desire that my visit remains confidential, I simply wanted to spend time in silence and prayer.Tôi đã bày tỏ mong muốn rằng chuyến đến đó của tôi được giữ kín đáo, đơn giản tôi chỉ muốn dành thời gian để thinh lặng và cầu nguyện. I did not want to hide my intention to come, but also did not want that to be main subject of discussions.Tôi không muốn giấu việc tôi đi tới đó, song cũng không muốn người ta truyền loan lời (tôi) nói về việc đó. I just wanted to come to the place where Our Lady gives so many abundant graces.Tôi chỉ muốn đến một nơi mà Đức Mẹ đã ban rất nhiều ân sủng.

Ngoài chuyện đó ra, có sự kiện cậu Ivan Dragičević (thị nhân Mễ Du) đến Vienna năm ngoái (2008) và tôi đã nói chuyện với cậu ấy; và năm nay (2009), Marija Pavlovic Lunetti (cũng là thị nhân) cũng đến, cả hai họ đã đến Nhà thờ chính toà Thánh Stephanô, và tôi đã cho phép thực hiện hai sự kiện đó. Both of those two encounters have impressed me so much, primarily because of modesty, simplicity, clarity and heart warmness of those two visionaries.Cả hai cuộc gặp gỡ ấy đã gây ấn tượng mạnh mẽ nơi tôi, chủ yếu là do sự khiêm tốn, trong sáng, chân thành và đơn sơ của hai thị nhân ấy. That only strengthened my decision to quietly and simply come to Međugorje.Điều đó củng cố cách hoàn toàn cho quyết định của tôi là sẽ đến (Medjugorje) đây một cách lặng lẽ và đơn sơ.

[bỏ một đoạn không cần]

HỎI : Trong Văn phòng giáo xứ ngày hôm qua, nơi các tu sĩ dòng Phanxicô đón tiếp ngài một cách chân thành và vui vẻ, ngài có nói rằng ngài muốn đến để tìm hiểu việc mục vụ của Thánh Mẫu Thiên Chúa. Can you explain that a little please?Ngài có thể giải thích thêm một chút về điều này không ?

ĐHY :In Parish Office where Franciscans received you yesterday, really cordially and joyfully, you said you wanted to get to know that pastoral work of our Blessed Mother. -I was always fascinated how Mother of God has pretty peculiar pastoral method that differs in a way from pastoral-theological manuals or lectures. Tôi đã luôn luôn bị cuốn hút bởi việc Mẹ của Thiên Chúa có một phương pháp mục vụ hoàn toàn đặc thù, có thể nói là khác hẳn với các sách hay các bài giảng dạy về thần học mục vụ. Ever since my youth I loved Lourdes and I still love do.Kể từ khi còn trẻ, tôi yêu mến Lộ Đức và nay tôi vẫn còn yêu mến. This is how I imagine the events in Lourdes: bishop of Tarbes town probably had his own plans and his own opinions, and then Mother of God comes, without asking local parish priest or bishop, appears at completely impossible site, in a hole, on a rock, at the river where people where not even going to, and to a girl that is illiterate, that can not even explain what Holy Trinity is, because could not learn that at her religious education class.Đây là điều tôi nghĩ về sự kiện ở Lộ Đức: Giám mục thành Tarbes chắc chắn đã có kế hoạch riêng và ý nghĩ riêng của mình, thế rồi Mẹ Thiên Chúa đến, và chẳng hỏi (ý kiến) linh mục hay giám mục sở tại, Người hiện ra trong một nơi hoàn toàn hiểm hóc, trong một lỗ trống trên một mỏm đá, bên cạnh một con sông mà người dân địa phương thậm chí không đi đến, và hiện ra cho một cô gái dốt đặc, đến nỗi không thể nói về Thiên Chúa Ba Ngôi là gì, bởi vì không có cơ may học được điều đó ở lớp giáo lý. And Our Lady appears only to her, just like that, gives her precise instructions what to do, what to say to the priests, to come in processions, to build chapel.Và Đức Mẹ đã hiện ra chỉ cho mình cô ấy với tình trạng như vậy, ban cho cô những chỉ dẫn chính xác phải làm những gì, phải nói gì với các linh mục : tức là bảo người ta tổ chức các cuộc rước kiệu, phải xây dựng nhà nguyện. VAnd then she orders her to grab a piece of soil, and water gushes out…Pastoral plan of Mother of God was very precise.à Người ra lệnh cho cô cào bới nơi một mảnh đất, và từ đó suối nước đã vọt ra ...

Chương trình mục vụ của Mẹ Thiên Chúa quả thật rất chính xác. MẹShe knew it all exactly. biết tất cả cách chính xác. That was not foreseen in the pastoral plan of the Church but has determined and changed pastoral of France and whole worlChương trình đó không phải là thành phần của kế hoạch mục vụ được tiên liệu của Giáo Hội, nhưng đã đặt cơ sở cho đường lối mục vụ của nước Pháp và của toàn thế giới. In Vatican there is grotto of Lourdes in front of which Holy Father praysVatican có hang đá Lộ Đức mà Đức Thánh Cha đã đến đó cầu nguyện. Throughout the world there are grottos of Lourdes, and people are coming and praying, doing what Our Lady told them to do.Trên toàn thế giới có biết bao hang đá Lộ Đức, và dân chúng đến đó (cầu nguyện), thi hành những gì Đức Mẹ dạy bảo. And all of that through a little girl, Bernadette, visionary and Church has recognised that.Và tất cả những cái đó là nhờ một cô bé thị nhân, tên là Bernadette, và Giáo hội đã công nhận sự kiện (hiện ra) đó.  

   I thought, I want to see how does that look like in Međugorje today, how does Mary lead us step by step, how people experienced those beginnings here in 1981?Tôi nghĩ, tôi muốn thấy ở Medjugorje ngày hôm nay chương trình mục vụ ấy của Đức Mẹ sẽ như thế nào, làm sao Đức Maria hướng dẫn chúng ta từng bước, và dân chúng đã trải nghiệm những việc đó như thế nào, từ lúc khởi đầu ở đây vào năm 1981 ? What did Mother of God have on her mind when she decided to appear on really rugged hill to the group of wild children and to start giving them practical life guidelines, and for so many years?Mẹ của Thiên Chúa đã nghĩ gì trong tâm trí khi hiện ra trên ngọn đồi hiểm trở (lởm chởm đá và gai góc), cho một nhóm thiếu niên miền thôn quê mộc mạc, và khởi sự ban cho chúng những chỉ dẫn thực tế cho cuộc sống, và như thế trong suốt nhiều năm qua ? That is so fascinating to me! Đối với tôi điều đó quả thật rất hấp dẫn ! We need to think about pastoral work as well; because I can simply state that throughout the whole world Mary has proven to be best pastoral theologian.

Quí vị cũng vậy cần phải suy nghĩ về việc mục vụ; vì tôi có thể hoàn toàn quả quyết đơn giản rằng trên toàn thế giới Đức Maria đã chứng tỏ Mẹ là nhà thần học mục vụ giỏi nhất. In Latin America she organised whole missions through Guadalupe where she appeared to Indian, Indian!Tại châu Mỹ Latin, Đức Mẹ đã tổ chức toàn bộ các vụ truyền giáo nhờ Guadalupe, là nơi Mẹ hiện ra với một người da đỏ, phải, một người da đỏ ! VAnd told him what is that he should say to his bishop.à bảo anh ta những gì anh phải nói với giám mục của mình. She did not say that to bishop, but to IndianĐức Mẹ không nói điều đó với giám mục, nhưng nói với một người da đỏ. There are similar experiences in every country and that is something theologians should think about.Những kinh nghiệm tương tự như vậy xảy ra ở mọi nước, và các nhà thần học, thực sự, nên suy nghĩ về  các điều đó.

Many faithful are discouraged because of rejection's attitude of local bishop, and use that as excuse, so they are cut off from pastoral of that kind.   HỎI : Vì thái độ phi bác (Mễ Du) của giám mục sở tại (nay là Đức cha Ratko Peric), nhiều tín hữu đâm nản lòng và lấy đó làm lý do bào chữa, thành ra họ đã bị loại khỏi việc mục vụ đó. As whole South America is marked with apparitions in Guadalupe, I think that similar strength should be coming out of this place.Cũng như toàn bộ Nam Mỹ được ghi đậm dấu ấn của cuộc hiện ra tại Guadalupe, con nghĩ rằng sức mạnh phi thường cũng sẽ xuất phát từ nơi (Mễ Du) này. Somehow, humble faithful should be protected from any kind of mockery… Dù thế nào, các tín hữu sùng mộ cũng phải được bảo vệ khỏi sự chế riễu.

ĐHY :-I think we should fear not in that sense at all. Tôi nghĩ chúng ta không cần phải lo ngại gì về chuyện đó cả. Mother of God is best diplomat even here.Mẹ Thiên Chúa là nhà ngoại giao giỏi nhất ở đây. Already in Kana of Galilee she had organised everything in the best way, she knows how to handle difficulties, and she is beautifully doing it for centuries already.Ngay ở Cana xứ Galilê xưa kia, Mẹ đã tổ chức tất cả mọi chuyện một cách tuyệt vời, Mẹ biết làm thế nào để cư xử trong các hoàn cảnh khó khăn, và Mẹ đã hằng làm tốt đẹp như thế suốt nhiều thế kỷ rồi. She tells us: “Do as He tells you to do!” It is obvious that she advices us to listen to the Church.Mẹ bảo chúng ta: "Ngài truyền dạy gì, hãy làm theo". Hiển nhiên Mẹ khuyên chúng ta nghe lời Giáo Hội ! Supreme authority in the Church is Holy See, Holy Father and his Congregation for the Doctrine of the Faith and that is the highest authority in all of the issues of faith and moralityUy Quyền tối cao trong Giáo Hội là Tòa Thánh, Đức Thánh Cha và Thánh bộ Giáo Lý Đức tin của Ngài, và đó là uy quyền cao nhất về tất cả các vấn đề liên quan đến đức tin và luân lý. Supreme authority of the Church gave us clear guidelines, not directly from Holy Father himself, but from Congregation on the Doctrine of the Faith that had clearly confirmed what once bishops from Yugoslavia said, and that doubtlessly is applicable in Međugorje.Uy quyền tối cao của Giáo Hội đã cho chúng ta những chỉ dẫn rõ ràng, không phải từ Đức Thánh Cha, nhưng từ Thánh bộ Giáo lý Đức tin, Thánh bộ này đã xác nhận rõ ràng những gì mà các Giám mục Nam Tư đã từng nói trước đây, và những điều đó chắc chắn cũng được coi như qui tắc áp dụng cho Medjugorje. I have always repeated that, those texts are very much known, there are three elements that are valid still today, and I can place my visit to Međugorje within those guidelines.

Tôi đã luôn luôn lặp đi lặp lại rằng, (trong) những văn bản quen thuộc đó, có ba yếu tố vẫn còn có giá trị ngày hôm nay, và trong khuôn khổ những chỉ dẫn ấy, tôi thực hiện chuyến viếng thăm Medjugorje của tôi. In that sense, my visit is not something that is unusual at allHiểu được như thế, cuộc viếng thăm của tôi không có gì là bất thường cả. Holy See, in accordance with the Statement of Bishops from 1991, says the following:Phù hợp với lời tuyên bố của các Giám mục Nam Tư năm 1991, Tòa Thánh nói những điều sau đây :

First: Non constat de supernaturalitatae.   Thứ nhất: "Không nhận thấy có tính cách siêu nhiên". That is the expression that is rarely used, and means that supernaturality of the events has not been confirmed, and that is classical formulation of the church doctrine. Đó là thuật ngữ hiếm khi được sử dụng, và có nghĩa là tính cách siêu nhiên của các sự kiện đã không được xác nhận, nhưng đây là một công thức cổ điển của giáo huấn quyền Giáo Hội. It is not said that supernaturality was excluded, but has not, or still is not finally confirmed, and all because of one simple reason that I fully support. Nó không nói là tính cách siêu nhiên đã bị loại trừ, nhưng đúng hơn tính cách ấy không - hay vẫn chưa - được xác nhận cách chung cục, và sự đó là bởi một lý do hết sức đơn giản mà tôi hoàn toàn ủng hộ, (vì) tI am the member of the Congregation on the Doctrine of the Faith, and it is understandable that I support that, if we were to discuss iôi là thành viên của Thánh bộ về Giáo Lý Đức tin, nên thật là dễ hiểu tại sao tôi ủng hộ sự đó, nếu phải đi đến một quyết định về việc đó. Lý do đó là :Namely, as long as the phenomenon is still ongoing, it is normal that final decision of the Church is not going to take place yet, because something like that was never done in the past before. bao lâu hiện tượng vẫn còn đang tiếp diễn, đương nhiên Giáo Hội sẽ không đưa ra phán quyết tối hậu của mình được, bởi vì một việc như thế chưa bao giờ được thực hiện trong quá khứ trước đây. Both in Lourdes and Fatima the events first ceased and than Church had its decision about that.Về Lộ Đức và Fatima, Giáo Hội đã đưa ra phán quyết của mình, phán quyết tối hậu, chỉ sau khi các sự kiện đã chấm dứt. Its final decision.Sooner or later that will take place here as well, but in this case we let Mother of God with freedom of choice. Sớm hay muộn gì việc đó rồi cũng sẽ diễn ra ở đây thôi, nhưng ngay cả chuyện này, chúng ta cứ xin trao vào tay hoàn toàn thong dong của Mẹ Thiên Chúa...

Second, no official pilgrimages are to be organised, which means that I can not organise pilgrimage of my diocese to Međugorje.Thứ hai, không được tổ chức các cuộc hành hương chính thức, bởi thế tôi không thể tổ chức cuộc hành hương của giáo phận tôi đi đến Medjugorje. That is logically related to what was mentioned in the previous point.Điều này liên quan rất hợp lý với những gì đã nói trong điểm một ở trên. So, there is no official recognition yet, but in that formulation it is also said that supernaturality is not excluded

Hình bên : ĐHY đã đến Mễ Du với tư cách riêng tư, đã cử hành Thánh Lễ và giảng tại Thánh đường giáo xứ Mễ Du

 

Vậy : Chưa có sự công nhận chính thức, nhưng với công thức cổ điển nói trên, cũng tuyên bố hết sức rõ ràng rằng tính cách siêu nhiên không bị loại trừ. Church has clearly said it is not excluded.Giáo Hội đã nói minh bạch rằng tính cách siêu nhiên không bị loại trừ. It is not confirmed, but it is not excluded.Nó không được xác nhận, nó cũng không bị loại trừ.

Thứ ba, giáo huấn Giáo Hội tuyên bố rõ, phù hợp với lời tuyên bố của các Giám mục Nam Tư, rằng các tín hữu hành hương đến Medjugorje cần được hướng dẫn về mặt thiêng liêng. Điều đó có nghĩa là thật sự cần có sự chăm sóc mục vụ cho các người hành hương, vì vậy nhiều người đang ra công phục vụ cho việc đó, mà tổ chức Gebetsaktion Wien, là một trong số những tổ chức khác, chăm sóc khách hành hương, đi theo họ và giúp họ ngay cả sau cuộc hành hương, v.v... I think that in that way, Međugorje can continue well on their journey, with full trust that Church, Mother and Teacher, in this case, is going to continue to monitor their journey.

Tôi nghĩ rằng theo cách đó, Medjugorje có thể bình an tiếp tục đi con đường của mình, với sự tin tưởng rằng Giáo Hội, là Mẹ và Thầy, đang chú tâm theo dõi con đường họ đang đi. Vậy tôi xin đưa ra lời khuyên là hãy kiên nhẫn. Mother of God is so patient with us that for nearly 29 years here, in a very direct way, she is showing her vicinity and care for parish of Međugorje and numerous pilgrims. Mẹ Thiên Chúa đã kiên nhẫn biết bao với chúng ta, đến nỗi trong suốt gần 29 năm ở đây, bằng một cách thật trực tiếp, Mẹ tỏ ra gần gũi và chăm sóc cho giáo xứ Medjugorje và muôn ngàn khách hành hương. Một cách điềm tĩnh, chúng ta có thể kiên nhẫn chờ đợi! We can peacefully wait and have patience!Hai mươi chín năm là một thời gian dài (đối với chúng ta), nhưng đối với Thiên Chúa thời gian ấy không dài chút nào cả !

HỎI : Việc các thị nhân sẽ có một I believe that Our Lady is supreme and absolute.cuộc hiện ra mỗi năm một lần cho đến mãn đời họ, đó quả là một điều khó tin!

ĐHY :It is really incredible that visionaries will continue to have one apparition per year until the end of their lives. Tôi tin rằng Đức Mẹ là Nữ chủ nhân – không phải vô lý mà chúng ta gọi Người là như thế - đơn giản nghĩa là Bà Chúa. She is coming directly from the heart of our God, her intentions and desires are surely in accordance to Holy Trinity. Mẹ đến trực tiếp từ trái tim của Thiên Chúa, ý định của Mẹ và các mong muốn của Mẹ chắc chắn là phù hợp với ý định của Chúa Ba Ngôi. If she would like to express her vicinity in this way, even for the lifetime, she must have good reasons for that.Nếu Mẹ muốn bày tỏ sự thân gần của Người theo cách này, thậm chí suốt đời, tôi tin rằng hẳn Người phải có đủ lý do cho việc đó. (Chương trình của trời, ta có quyền gì đoán xét ?)Already now we can say that in these 29 years Međugorje did not loose its strength, it did not pause. Ngay bây giờ chúng ta có thể nói rằng trong 29 năm qua, Medjugorje không hề giảm sức mạnh, cũng không khô cứng lại. We could even say, just as Franciscans mentioned yesterday, even if there wouldn't be more apparitions, even if supernatural phenomena of this kind would stop, people would still be coming because here they feel presence of Christ and Mother of God in strong way. Thậm chí chúng ta có thể nói, hoàn toàn như các tu sĩ dòng Phanxicô đã nói ngày hôm qua, rằng ngay cả khi sẽ không còn có các cuộc hiện ra nữa, ngay cả khi hiện tượng siêu nhiên kiểu này sẽ ngừng lại, dân chúng sẽ vẫn cứ đến đây mà cảm nghiệm thấy Chúa Kitô và Mẹ Thiên Chúa gần gũi với họ một cách mạnh mẽ, giống Just as in Lourdes where apparitions stopped 150 years ago, but presence of Mother of God did not stop.như tại Lộ Đức, nơi Đức Mẹ đã ngừng hiện ra 150 năm rồi, nhưng sự hiện diện của Mẹ Thiên Chúa không ngừng lại. How many people in Lourdes experience nearness of Mother of God that brings them such consolation!Biết bao nhiêu người ở Lộ Đức đã cảm nghiệm được sự gần gũi của Mẹ Thiên Chúa, và sự đó đã mang lại cho họ biết bao niềm an ủi! Recently I experienced the same again: when a man goes to grotto during the night and prays at the place where Bernadette had apparitions, he can simply say: She is there! Mới đây tôi cũng được một cảm nghiệm như thế: khi một người đi đến hang đá vào ban đêm và cầu nguyện tại nơi Bernadette đã có cuộc hiện ra, ông chỉ có thể đơn giản nói: Đức Mẹ vẫn có mặt đây ! And that will continue to be the case! Và điều đó chắc chắn sẽ tiếp tục xảy ra như vậy ! It is true consolation to see what is that that reflects and radiates from this place through her blessing hands and heart.

Quả thật là một niềm an ủi khi được thấy tất cả những gì chiếu toả từ nơi này qua bàn tay chúc lành và Trái tim của Đức Mẹ !

Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn chuyển ngữ

(từ bản Anh ngữ, trong Tam cá Nguyệt san "Medjugorje Magazine", Spring  2010)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1542: Gặp Gỡ Đức Mẹ Maria (7/4/2012)
Đức Mẹ Việt Nam Với Dân Tộc Việt Nam, Gm Vinh Sơn Nguyễn Văn Long (7/3/2012)
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (6/29/2012)
Đức Mẹ Maria Phá Tan Hoạt Động Của Ma Quỷ! (6/23/2012)
Mừng Ngân Khánh Tu Viện Đức Mẹ Hcg (6/23/2012)
Tin/Bài khác
Đức Mẹ Dẫn Chúng Ta Đến Với Đức Chúa Giêsu Kitô (6/17/2012)
Cn1504: Hình Ảnh Đức Mẹ Chẩy Dầu Tại Một Tu Viện Ở Nước Ukraine, Liên Bang Sô Viết Cũ. (6/12/2012)
Cn1500: Hiện Tượng Đức Mẹ Khóc Xẩy Ra Khắp Nơi Trên Thế Giới (42) (6/11/2012)
Thưa Bác, Chính Đức Mẹ Đến Thăm Bác! (6/9/2012)
Đức Mẹ Maria Luôn Luôn Nhậm Lời Cầu Xin (6/5/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768