MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
100 Bài Giáo Lý Kinh Thánh: Bài #2 ---- Linh Mục Hoàng Minh Tuấn
Thứ Bảy, Ngày 8 tháng 8-2015
BÀI LỜI CHÚA 2

KhÔng bÓi toÁn, cẦu cơ..., mÊ tÍn dỊ Đoan

Trích sách 1 Sa-mu-en, 28.3-25; 31.1-13

Vua Sao-lê đã được Thiên Chúa sai tiên tri Sa-mu-en đến xức dầu cho làm vua trên Israen, dân Chúa. Tiếc thay, từ ngày ông phạm tội, nghịch ý Chúa trong một việc quan trọng, Chúa đã bỏ ông. Rồi càng ngày, ông càng đi vào con đường lầm lạc…

Một ngày kia, quân Phi-li-tinh dàn đại binh tại Su-nem để đánh dân Israen. Vua Sao-lê dàn quân trên núi Ghi-boa để chống lại. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, thấy quân Phi-li-tinh trùng trùng điệp điệp, gươm giáo sáng lòa, xe trận hùng hậu, Sao-lê đâm sợ hãi, kinh hoàng. Vua thỉnh vấn Chúa để xin cho biết thắng bại làm sao. Chúa giận ông nên không trả lời. Muốn hỏi ý tiên tri ; song lúc ấy, tiên tri Sa-mu-en chết rồi. Túng thế, Vua đánh liều đi hỏi bà đồng cốt. Như thế, nhà vua phạm thêm một trọng tội nữa nghịch mắt Chúa (sách 1 Ký sự 10.13).

Sau khi đã cho bộ hạ tìm được một mụ đồng cốt trốn trong núi, đêm ấy, vua Sao-lê cải trang và mang theo hai người tùy tùng ra đi. Đến nơi, Sao-lê nói :

-    Bà gọi hồn người mà tôi sẽ chỉ cho bà.

Bà ấy nói với vua :

-    Tại sao ông xúi tôi làm điều cấm để hại tôi ?

Sao-lê mới lấy Thiên Chúa mà thề sẽ không phạt vạ bà. Bà mới nói :

-    Tôi gọi hồn ai cho ông đây ?

-    Kêu Sa-mu-en lên cho tôi !

Bà đồng bắt đầu làm phép chiêu hồn. Khi thấy Sa-mu-en hiện lên, bà đồng đâm thất kinh la lớn. Sao-lê hỏi :

-    Đừng sợ ! Bà thấy gì ?

-    Tôi thấy có thần linh từ đất đi lên !

Sao-lê hỏi :

-    Bà thấy dáng vẻ ngài thế nào ?

-    Một cụ già đi lên, ngài có phủ một chiếc áo choàng.

Sao-lê nhận biết đó là Sa-mu-en và ông sấp mặt xuống đất bái chào. Lúc ấy, tiếng Sa-mu-en huyền bí vang lên :

-    Sao ngươi quấy nhiễu ta ? Gọi ta lên làm gì ?

-    Tôi lâm phải tình thế rất ngặt nghèo : quân Phi-li-tinh giao chiến với tôi, mà Thiên Chúa thì đã rời bỏ tôi ; nên tôi phải kêu ngài lên. Xin ngài cho tôi biết phải làm gì ?

Sa-mu-en nói :

-    Thỉnh ý ta làm chi ? Quá muộn rồi ! Thiên Chúa đã từ bỏ ngươi. Thiên Chúa đã giựt vương quyền ra khỏi tay ngươi, mà ban cho Đa-vít ; vì ngươi đã bất tuân, chẳng vâng theo lệnh Người. Đây là giờ đền tội : Thiên Chúa sẽ phó nộp dân Israen làm mồi cho địch quân chém giết tan tành. Còn ngươi, ngày mai, ngươi và ba đứa con của ngươi sẽ theo ta về âm phủ !

Vừa nghe xong, Sao-lê kinh khiếp, ngã sóng sượt trên đất, bất tỉnh... (Xem hình) Mãi lâu sau, ông gượng chỗi dậy về doanh trại.

Ngày hôm sau, quả thật Israen đại bại. Quân Phi-li-tinh đuổi theo Sao-lê, ông không muốn rơi vào tay quân ngoại, nên đã rút gươm mình, quay ngược mũi và gieo mình lên trên. Mũi gươm xuyên từ ngực ra sau lưng.

*   Đó là Lời Chúa ! -  Tạ ơn Chúa !

Suy niệm Lời Chúa

Luật Chúa cấm ngặt tất cả mọi hình thức lên đồng, nhập xác, gọi hồn, bói quẻ, v.v... Đây xin trích vài đoạn trong Kinh Thánh :

“Trong dân ngươi, không được có ai lên đồng, bói quẻ, chiêu hồn... Vì phàm ai làm các điều ấy sẽ là điều quái gở (là trọng tội) đối với Thiên Chúa” (Sách Thứ luật 18.10-11).

“Các ngươi chớ chạy theo đồng bóng, đừng tới thày bói mà ra nhơ uế vì chúng. Ta là Yavê, Thiên Chúa của các ngươi!” (Sách Lê vi 19.31).

“Người nào, dù là nam hay nữ, làm đồng bóng, người ấy tất phải chết. Người ta sẽ ném đá chúng đi ! Tội chúng làm, chúng phải chịu phạt” (Sách Lê vi, ch.20. c.27).

Tại sao Chúa cấm ngặt vậy ?

Thưa : Ta hãy khoan coi đó là những cấm kỵ cấm đoán nghe có vẻ tiêu cực, trước tiên hãy coi đó là những biện pháp đề phòng. Đúng thế, qua lời ông Môsê, Chúa đã cho căn dặn dân Người : 9 Khi vào đất mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, ban cho anh em, thì anh em đừng học đòi những thói ghê tởm của các dân tộc ấy : (chúng) làm nghề bói toán, chiêm tinh, tướng số, phù thuỷ, 11 bỏ bùa, ngồi đồng ngồi cốt, chiêu hồn. 12 Thật vậy, hễ ai làm điều ấy thì là điều ghê tởm đối với ĐỨC CHÚA, và chính vì những điều ghê tởm ấy mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, đã trục xuất các dân tộc ấy cho khuất mắt anh em.” (Đnl 18.9-12). Anh chị em nghe rồi đó, những việc mê tín dị đoan ấy là “những điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa”,chính vì những điều ghê tởm ấy mà Thiên Chúa đã trục xuất (nghĩa là tiêu diệt) các dân tộc ấy . Cho nên để cho dân Chúa đừng chịu chung số phận thảm khốc đó mà Thiên Chúa dạy dân Chúa đừng bắt chước chúng : “đừng học đòi những thói ghê tởm của các dân tộc ấy.”

Nhưng loài người sống giữa thế giới đầy những khó khăn, vật lộn, tranh giành và nhiều nguy hiểm khác nữa, họ muốn được biết số phận, vận mệnh của họ sẽ ra sao, thì họ sẽ hỏi ai ? “Các dân tộc anh em sắp trục xuất ấy thì nghe những thầy chiêm tinh, thầy bói…”,  còn dân Chúa, thì ông Môsê bảo : Thiên Chúa “không cho anh em làm như vậy.” Đây chính lời Người phán :18 Từ giữa anh em của chúng, Ta sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như ngươi để giúp chúng, Ta sẽ đặt những lời của Ta trong miệng người ấy, và người ấy sẽ nói với chúng tất cả những gì Ta truyền cho người ấy. 19 Kẻ nào không nghe những lời của Ta, những lời người ấy nói nhân danh Ta, thì chính Ta sẽ hạch tội nó.” (cc.18-19).

Vị ngôn sứ mà Thiên Chúa hứa ấy là ai anh chị em có biết không ? Đó là chính Chúa Giêsu, Ngài đã được chính Chúa Cha giới thiệu trên núi Ta-bo : “Ngài là Con chí Ái của Ta, kẻ Ta đã sủng mộ, các ngươi hãy nghe Ngài !” (Mt 17.5).

 Đức Giêsu là phát ngôn viên chính thức của Thiên Chúa, Ngài sẽ nói cho chúng ta biết mọi điều cần thiết cho cuộc đời chúng ta. Nói cách khác, chúng ta cứ đọc sách Kinh Thánh, cách riêng sách Tin Mừng, chúng ta sẽ tìm được ở đó mọi giải đáp cho các vấn đề nhân sinh của mình. Ta không được nghe ai khác, vì chỉ Thiên Chúa là Đấng độc nhất ta phải thờ lạy và tin tưởng. Thiên Chúa không muốn ta liên lạc với ma quỉ, thông công với chúng là nghịch thù của Người. Chúng ta không thể thờ hai chủ.

                Đàng khác, các việc quấy quá kia đều là giả trá. Ngoại trừ trường hợp rất họa hiếm kể trong bài Kinh Thánh hôm nay : Thiên Chúa cho phép hồn tiên tri Sa-mu-en hiện về, cốt ý để báo phần phạt cho vua Sao-lê, chứ còn thường các nhà thần học đều dạy rằng : gọi hồn thì hồn không lên, mà chỉ có ma quỉ trá hình, đội lốt, đội tên, lấy giọng âm hồn mà nói, để mong lôi kéo ta vào vòng tin ma, lạy quỉ mà chết đời đời, khốn nạn với nó trong hỏa ngục. Cho nên, có luật Hội Thánh cấm rất rõ ràng các việc đã nêu trên kia, mà Thiên Chúa lấy làm ghê tởm, vì lẽ đó ai làm các điều ấy là phạm tội trọng. (Xem cuốn : Lm. Ph.HMTuấn, “Rửa tội âm hồn nhập xác được không?” Phần III, các phán quyết của Chúa và Hội Thánh).

     Chưa kể trong đa số trường hợp, bọn chiêu hồn, đồng bóng, tướng số bày ra để phỉnh gạt ta mà kiếm ăn. Mất tiền, bị gạt, mà còn mắc tội với Chúa, nguy hiểm cho phần linh hồn, dại gì mà ta làm các điều quấy quá ấy !

Chúng ta thờ một vị Thiên Chúa toàn năng phép tắc, thượng trí khôn ngoan, cầm quyền sinh tử mọi loài, nếu Thiên Chúa đã định điều gì cho chúng ta, số phận ta thế nào, vận mệnh ta làm sao, vậy thử hỏi có ai, có thọ tạo nào cho dù là ma quỉ, có quyền lực gì mà có thể làm sai lệch ý muốn, hay thay đổi chương trình Người đã định, huống hồ là thầy bói, thầy coi tử vi tướng số, chỉ là những tạo vật yếu hèn !

Là con cái Chúa, chúng ta có một Cha trên trời nhân từ, thương yêu, hằng săn sóc ta ; ta hãy phó thác cho Người mọi sự, lúc vui, lúc buồn, lúc người thân yêu trong gia đình qua đời, hoặc lúc lo lắng về công việc làm ăn, buôn bán, về tương lai, hậu vận... Vì Kinh Thánh có lời rất an ủi rằng : “Cha trên trời biết rõ anh em cần gì trước khi anh em xin Người” (Mt 6.8). Và lời khác rằng : “Mọi nỗi lo âu, anh em hãy trút cả cho Người, vì Người lo đến anh em” (1Pr 5.7).

Vậy hôm nay, gia đình chúng ta xin đền tạ Chúa, vì các tội nói trên đây mà chúng ta, những người con cái Chúa, hay yếu lòng vi phạm; và xin Chúa giúp sức để không bao giờ còn tái phạm.

Tích truyện

Ông Phan Kế Bính, một nhà học giả VN, và không là người Công giáo, có kể lại vài nhận xét của ông trong cuốn Việt Nam phong tục, khi thấy những chuyện đồng cốt, chiêu hồn chỉ là nhảm nhí. Ông viết :

“Đồng mặc áo xanh, áo đỏ, đội khăn các màu, múa mang nhảy nhót ở trước cửa tĩnh, luồn ra luồn vào, ưỡn à ưỡn ẹo... Có người nói đồng cốt có cách múa mang õng eọ cũng như cách nhảy đầm của đàn bà bên Tây. Nhảy đầm là một dịp cho đàn bà phô phang cái dáng yêu kiều, cái điệu ẻo lả. Tục ta không có cách ấy, nên phải mượn đến cách đồng bóng mà làm... Còn cái lòng mê tín của người có tật bệnh thì thật là lạ quá !... Họ không có chút nào dám ngờ vực phép thánh... Cúng mãi không khỏi, thì họ cho là người nhà không thành tâm, chứ không khi nào chịu là phép thánh không thiêng. Mà có lỡ chết, thì các mụ đồng lại nói : Thánh chữa được bệnh, chứ không chữa được mệnh. Thế ra khỏi bệnh thì là thánh thiêng, không khỏi là tại người nhà không thành, mà chết là tại mệnh. Đàng nào thánh nói cũng hay, đồng nói cũng phải... Than ôi ! Đạo phù thủy cũng là đạo đồng cốt còn thịnh hành ngày nào, thì dân trí còn ngu xuẩn ngày ấy” (tr.340-342).

 

******

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thư Gửi Mẹ Lên Trời (8/15/2018)
Tình Mẫu Tử Bao La (8/11/2015)
Mông Triệu 2015 (8/10/2015)
Trinh Nữ Maria Là Thọ Tạo Vô Song! (8/9/2015)
Dấu Hiệu Của Thời Đại (8/9/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Đức Maria, Mẫu Gương Ba Đức Đối Thần (8/15/2019)
Lời Kinh Thiên Sứ (8/15/2019)
Đức Mẹ Mông Triệu (8/15/2019)
Tin/Bài khác
Tháng 8: Kính Mẫu Tâm Vô Nhiễm (8/15/2019)
Mẹ Về Trời (8/15/2019)
Con Nhỏ Không Mắt (8/5/2015)
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, Xin Phù Hộ Đức Thánh Cha (8/2/2015)
Mẹ Ơi! (7/30/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768