MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài#22: G - Thánh Lễ Là Một Tế Lễ Cầu Đảo
Thứ Sáu, Ngày 9 tháng 10-2015
G - THÁNH LỄ LÀ MỘT TẾ LỄ CẦU ĐẢO

Cầu đảo“cầu” Thiên Chúa tha tội và “đảo” các hình phạt thành phúc lành cho nhân loại. Mà Thánh Kinh quả quyết : "Máu không đổ thì tội không được tha" (Dt 9.22), vì thế hiến tế của Chúa Kitô cũng phải đổ máu ra để mưu cầu ơn tha tội cho nhân loại, nhờ đó họ được tha các hình phạt và còn được mọi phúc lành:

Nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Ki-tô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của Người (đã đổ ra sẽ) thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc (đưa tới sự) chết." (Dt 9.14).

   Tẩy sạch lương tâm không chỉ của những Kitô hữu chúng ta mà thôi, mà còn của toàn thể nhân loại :

“Chính Đức Giê-su Ki-tô là của lễ

đền bù tội lỗi chúng ta,
không những tội lỗi chúng ta mà thôi,
nhưng còn tội lỗi cả thế gian nữa.” (1 Ga 2.1-2)

- Thắc mắc : Tại sao máu phải đổ ra, tội mới được tha?

Thư Do thái khẳng định :

Máu có sức thanh tẩy

 9 18 "Giao ước thứ nhất cũng đã khai sáng bằng máu. 19 Quả thế, sau khi ông Mô-sê công bố cho toàn dân mọi điều răn như đã ghi chép trong Sách Luật, thì ông lấy máu các con bê, con dê hoà lẫn với nước, rồi dùng len đỏ thắm và cành hương thảo mà rảy trên chính cuốn Sách Luật cũng như trên toàn dân 20 nói: Đây là máu giao ước, Thiên Chúa đã truyền cho anh em tuân giữ.

21 Rồi, cũng theo cách thức đó, ông rảy máu vào lều thánh và mọi đồ phụng tự. 22 Chiếu theo Lề Luật, hầu hết mọi sự đều được thanh tẩy bằng máu. Không có máu đổ ra, thì không có ơn tha thứ.

23 Vậy, nếu các hình ảnh mô phỏng những thực tại trên trời còn cần phải được thanh tẩy (bằng máu) như thế, thì chính những thực tại trên trời đó lại càng phải được thanh tẩy bằng (máu của) những hy lễ cao trọng hơn biết mấy." (Dt 9.18-23)

Giải thích :

Phải đổ máu ra mới thanh tẩy được nhơ uế, tội lỗi. Thư Do Thái minh chứng bằng một việc so sánh : Cựu Ước chỉ là hình bóng của thực tại trên trời sau này, mà còn phải dùng máu (súc vật) mà thanh tẩy mọi vật, mọi người như vậy, huống chi những thực tại trên trời – do Chúa Giêsu mang lại trong thời Tân Ước – lại càng cần được thanh tẩy hơn biết mấy bởi máu của lế tế cao trọng hơn, tức là tế lễ của Chúa Kitô !

Ở đây có hai ý tưởng cần giải thích :

1)  Phải đổ máu mà thanh tẩy ô uế và tội lỗi.

2) Tế lễ đổ máu của Chúa Giêsu thì cao trọng và hữu hiệu hơn cả, chẳng có tế lễ nào sánh kịp.

Về ý tưởng 1) : Phải đổ máu để thanh tẩy tội lỗi, tại sao?

Để trả lời, xin nhớ lại truyền thống hiến tế cổ truyền : Loài người thuở xưa muốn làm thần linh nguôi giận tha mạng, tức là được tha thứ và được ơn nghĩa với thần linh thì họ làm thế nào ? Họ đã sáng chế ra việc hiến tế qua đó họ sát tế con vật – mà sát tế là phải đổ máu ra - rồi hỏa thiêu tế vật mà dâng lên cho thần linh (xem lại tr.170tt). Họ không thể đổ máu mình ra, thì họ lấy những sự vật hay những con vật quí giá nhất, thân thiết nhất đổ máu ra thay thế cho họ. Mạng sống đổi lấy mạng sống : được thần linh bảo toàn mạng sống cho mình, tha mạng cho mình, thì phải dâng mạng sống nếu không của mình thì của một vật thay thế. Thần linh chấp nhận hiến tế, ngửi lấy hương thơm của lễ do làn khói bốc lên, và nguôi giận, thi ân giáng phúc xuống cho họ.

Hiến tế trên thập giá của Chúa Giêsu cũng vậy, Người phải bị sát tế, bị giết đổ máu ra làm của lễ đền tội dâng lên Thiên Chúa, để Thiên Chúa nguôi giận, mà tha mạng cho nhân loại chúng ta đáng phải chết vì đã phạm tội.

Về ý tưởng 2) : Hy lễ đổ máu của Chúa Giêsu cao trọng hơn và có hiệu lực hơn tế lễ bằng máu loài vật của Cựu Ước:

13 "Vậy nếu máu các con dê, con bò, nếu nước tro của xác bò cái, đem rảy lên mình những kẻ nhiễm uế còn thánh hoá được họ, nghĩa là cho thân xác họ trở nên trong sạch     14 thì máu của Đức Ki-tô càng hiệu lực hơn biết mấy. Nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Ki-tô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của Người (đổ ra sẽ) thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc (đưa tới sự) chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống." (Dt 9.13-14)

Giải thích :

“Những kẻ nhiễm uế” là ai ? Là dân chúng mắc tội, kể cả các tư tế Lêvít, ngay cả những đồ vật như lều thánh, bàn thờ và mọi đồ phụng tự v.v… một khi bị nhiễm uế (Ds 19.2-12), tất cả đều phải được thanh tẩy bằng máu (Lv 8.15,24-30; 9.15-18; 12.7-9; 16.19). Vậy, nếu máu những con vật bị sát tế :

-đem rảy lên các đồ vật còn làm cho đồ vật này được hiến thánh để xứng đáng được dùng trong việc thờ phượng Thiên Chúa ;

-và đem rảy trên mình những con người nhiễm uế cũng làm cho thân xác họ hết ô uế, nên trong sạch, được thánh hóa, để có thể ra trước mặt Thiên Chúa Chí thánh mà thi hành việc tế tự tại đền thờ,

-phương chi “Máu của Đức Ki-tô”, Con Một Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa (Ga 1.1), đã đổ ra trên thập giá “càng hiệu lực hơn biết mấy”, không chỉ thánh hóa hay tẩy sạch thân xác mà còn thanh tẩy lương tâm chúng ta “khỏi những việc (đưa tới sự) chết”! (Ep 2.1)

Một khi lương tâm đã được tẩy sạch, tức là  được tha thứ tội lỗi, con người mới “xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống”, và lãnh các phúc lành của Người, vì không có gì nhơ bẩn mà có thể ra đứng trước Nhan Thánh Thiên Chúa được, huống chi còn hòng phụng thờ Người và hưởng phúc lành của Người !

Nhờ đâu máu Đức Giêsu có hiệu lực cao hơn như thế?

Thánh Thư giải đáp : đó là vì hiến tế của Chúa không như tế lễ của loài người,

Thứ nhất : hiến tế của loài người là vì họ tự ý dâng lên, và với tâm tình vụ lợi, mong được ban phúc, che chở, hộ phù v.v…, còn Chúa Giêsu là nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy” mà dâng, Thánh Thần là tình yêu tinh tuyền, không mưu tư lợi, chỉ mưu cầu ơn cứu rỗi cho người thế.

Thứ hai : loài người chỉ dâng lên những đồ vật hoặc súc vật là vật ngoài thân, còn “Đức Ki-tô đã tự hiến tế chính thân mình như lễ vật vẹn toàn (hoàn toàn tinh sạch, thánh thiện) dâng lên Thiên Chúa”

Thứ ba : của lễ không là một vật gì của thế gian này, mà là chính thân mình Con Một Thiên Chúa hằng sống, và cũng là Thiên Chúa, hẳn có giá trị vô cùng vô tận, đến nỗi có thể nói : chỉ cần một giọt máu hay mồ hôi Chúa Giêsu Con Thiên Chúa đổ ra mà thôi, thì cũng có sức cứu không phải một thế giới mà muôn ngàn thế giới nữa.

 Bởi vậy,

Tế Lễ Chúa Giêsu sẽ thay thế các Tế Lễ Cựu Ước vô hiệu

10 1 "Lề Luật chỉ phác họa lờ mờ những phúc lộc của thế giới tương lai, chứ không phản ánh chính xác những thực tại đó. Cho nên, Lề Luật không bao giờ có thể làm cho những người tiến lại gần Thiên Chúa được nên hoàn thiện, nhờ những ngần ấy thứ hy lễ người ta cứ dâng mãi năm này qua năm khác. […]  Thật thế, máu các con bò, con dê không thể nào xoá được tội lỗi.

5 Vì vậy, khi vào trần gian, Đức Ki-tô nói: Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể.6 Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội.7 Bấy giờ con mới thưa: Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như Sách Thánh đã chép về con.

8 Trước hết, Đức Ki-tô nói: Hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa đã chẳng ưa, chẳng thích, mà đó chính là những thứ của lễ được dâng tiến theo Lề Luật truyền.9 Rồi Người nói: Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Thế là Người bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ tế mới.10 Theo ý đó (của Thiên Chúa), chúng ta được thánh hoá nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ." (Dt 10.1-10).

Giải thích :

Thư Do Thái viết gửi cho một cộng đoàn gồm đa số những Kitô hữu gốc Do Thái, và có lẽ cũng muốn gửi cho cả những tư tế trước kia ở trong Do Thái giáo, nay vì theo đạo Chúa Giêsu, nên đã bị trục xuất khỏi đền thờ và mất hết mọi quyền lợi bổng lộc v.v… Viết cho họ với mục đích là để khuyên cả hai hạng người đó, sau khi cải đạo theo Kitô giáo, đừng còn luyến tiếc những lễ nghi linh đình của Do Thái giáo, đặc biệt là tại đền thờ Giêrusalem, cũng đừng luyến tiếc tất cả những bổng lộc trước kia đã hưởng…

+Bởi vì nay họ theo Chúa Giêsu là một vị Thượng tế cao cả đệ nhất vô song :

- vì là Con Thiên Chúa, (Dt 1.2-3)

- trổi vượt trên các Thiên thần  (1.4-14),

- hơn cả ông Môsê (3.1-6),

- Người hằng sống và tồn tại đời đời (7.24),

- một vị Thượng Tế thánh thiện, vẹn toàn, vô tội, không như các vị thượng tế khác : mỗi ngày họ phải dâng lễ tế hy sinh, trước là để đền tội của mình, sau là để đền thay cho dân (7.26-27) ;

+Và cũng bởi vì lễ tế của Người có hiệu lực vô song, vì là thực tại trường tồn đời đời, chứ không như lễ tế đạo cũ chỉ là những hình bóng phác họa : "Lề Luật (tức đạo cũ của họ) chỉ (là hình bóng) phác họa lờ mờ những phúc lộc (vĩnh cửu) của thế giới tương lai (là cõi Trời vinh phúc), chứ không phản ánh chính xác những thực tại đó. Cho nên, Lề Luật không bao giờ có thể làm cho những người tiến lại gần Thiên Chúa được nên hoàn thiện.” (Dt 10.1)

Mà chưa làm cho người ta nên hoàn thiện hay nên thành toàn là chưa đạt tới mục đích của tế lễ.

Vì sao tế lễ của Lề luật không làm cho người ta nên hoàn thiện được?

Bởi vì một lẽ là máu các con bò, con dê không thể nào xoá được tội lỗi”, cho dù “người ta cứ dâng mãi (các) hy lễ (ấy) năm này qua năm khác” chẳng bao giờ dứt khoát thanh tẩy người ta sạch tội lỗi. (Dt 10.3-4)

Nhưng Chúa Kitô đã đến, Người biết Thiên Chúa không còn “ưa thích” những lễ tế súc vật vô hiệu ấy nữa, cho nên Người “bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ tế mới”, qua đó Người “hiến dâng thân mình làm lễ tế” (Dt 10.9-10) làm cho “chúng ta được thánh hoá”, được hoàn thiện, được thành toàn.

Do Tế Lễ của Đức Ki-tô hữu hiệu,

cho nên chỉ dâng một lần là đủ đền tội và vĩnh viễn thánh hóa nhân loại, đánh bại các kẻ thù.  

12 Còn Đức Ki-tô, sau khi dâng lễ tế duy nhất để đền tội cho nhân loại, Người đã lên ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời.13 Và từ khi đó, Người chờ đợi ngày các kẻ thù bị đặt làm bệ dưới chân.14 Quả thật, Người chỉ dâng hiến lễ một lần, mà vĩnh viễn làm cho những kẻ Người đã thánh hóa được nên hoàn hảo.

15 Điều đó cả Thánh Thần cũng làm chứng cho chúng ta thấy. Quả thật, … Đức Chúa phán : … Ta sẽ không còn nhớ đến lỗi lầm và việc gian ác của chúng nữa. 18 Mà nơi nào đã được tha tội, thì đâu cần lễ đền tội nữa" (Dt 10.12-18).

Giải thích :

Bằng chứng về tế lễ Đức Giêsu chỉ dâng một lần duy nhất đã đủ “để vĩnh viễn làm cho những kẻ Người đã thánh hóa được nên hoàn hảo”, đó là “Người đã lên ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời”, hiểu như là Người được nghỉ ngơi, không bao giờ còn phải dâng đi dâng lại nữa [1] : “Nơi nào đã được tha tội, thì đâu cần lễ đền tội nữa". Không chỉ từng đó, Người còn đánh bại các kẻ thù của Nước Chúa, và chờ đợi ngày chúng phục xuống làm bệ chân Người.

 

***

Sau khi học biết những điều trên, chúng ta mới thấy :

Nếu không có tế lễ đổ máu, việc cầu đảo sẽ thất bại !

Ngày xưa, khi ông Abraham nghe Thiên Chúa đến báo thành Sôđôm sẽ bị tru diệt vì tội lỗi lớn lao thấu trời, ông đã sấp mình xuống để “cầu đảo”, van xin Thiên Chúa – (hiện hình thành một người  đi cùng với hai thiên sứ đến thăm ông) (xem hình) – “đảo” trừng phạt thành tha thứ cho thành, nếu tìm được trong đó có những người lành, vì chẳng lẽ Thiên Chúa là Đấng chí công lại phạt người lành phải chết chung với kẻ ác ? Nhưng phải có bao nhiêu người lành để có thể vì họ mà Thiên Chúa dung tha cho cả thành ? 50 ư ? Tìm không được, ông xin bớt xuống 40, rồi 30, 20... và cuối cùng giá chót là chỉ cần 10 người lành mà cũng không có. Thế là Sôđôm đã bị hủy diệt bởi động đất, bởi lửa diêm sinh thiêu đốt. (St 18.16 - 19.25)

Chỉ cần tìm được 10 người công chính ngay lành, thì cả ngàn vạn con người trong thành sẽ được tha khỏi bị hủy diệt ! Vậy thử hỏi ai ngay lành, công chính và thánh thiện hơn Chúa Giêsu Con Một Thiên Chúa, và được nhìn nhận là “Đấng Thánh của Thiên Chúa” (Mc 1.24; Lc 4.34; Ga 6.69) ? Không cần 10 người, 100 người hay cả chục vạn người công chính, duy chỉ một mình Chúa Giêsu Đấng Công Chính, là đủ thay thế cho tất cả, và đặc biệt nhất là Người còn dâng mình làm "lễ vật hy sinh hương thơm ngạt ngào dâng lên (đẹp lòng) Thiên Chúa" (Ep 5.2), cho nên có dư sức cứu cả thế giới và cả ngàn thế giới khỏi bị hủy diệt (1 Ga 2.1-2) !

Ông Abraham ngày xưa cầu đảo cho dân thành Sôđôm khỏi bị hủy diệt, song thất bại vì không tìm đủ số 10 người công chính, ngày nay nếu không có Chúa Giêsu – Đấng duy nhất Công chính và thánh thiện – và không có Thánh Lễ, nơi Chúa Giêsu tế lễ đổ Máu mình ra : “Đây là chén Máu Thầy, máu Giao Ước mới và vĩnh cửu, đổ ra cho các con và muôn người được tha tội”, tha tội không những cho chúng ta mà còn cho cả thế gian (1 Ga 2.1-2), thì việc cầu đảo cho thế giới cũng sẽ nếm mùi thất bại.

Ước gì mỗi người Công giáo có được niềm tin vào giá trị vô biên của Thánh Lễ trên bàn thờ, mà ra sức dự Thánh Lễ để “cầu đảo” cho nhân loại được cứu rỗi và được bình an thái hòa... Đúng vậy, trước một thế giới đang trượt dốc suy vong, mà phần không nhỏ là tại lỗi làm gương xấu và chểnh mảng lơ là của Kitô hữu chúng ta, thì ngoài những việc đạo đức truyền thống thường quen như cầu nguyện, lần hạt, hy sinh hãm mình, đền tội v.v.., chúng ta sẽ nhờ cách riêng đến Thánh Lễ để làm Lễ Tế Cầu Đảo !

Danh từ ‘cầu đảo’ nói đây lấy từ phong tục cầu đảo của các dân tộc Á Đông cách riêng. Thường thấy ngày xưa, khi họ gặp những tai kiếp, đại nạn như hạn hán mất mùa, ôn dịch, chiến tranh v.v..., họ thường lập đàn cầu đảo. Họ sẽ mời một đạo sĩ, một cao tăng hay một người đức độ cao cả trong dân làm thày tế lễ, giết trâu bò làm của lễ dâng lên cho Trời, rồi thày tế lế lễ cầm gươm xua trừ tà khí, hô phong hoán vũ ...

Đang khi ấy, dân chúng sẽ tụ họp lại trên đám đất quanh “tế đàn”, sám hối, ăn chay, nằm đất, đêm ngày van vái kêu xin Trời đổi vận bĩ của họ trở thành bình an thái hòa, cho dân đuợc sống ấm no hạnh phúc.

Đã thấy nhiều lần, những việc cầu đảo của họ đã động thấu lòng Trời và Trời nhậm lời đã ban cho họ được như ý.

Trong Cựu Ước cũng thấy có việc “cầu đảo” :

Nghe tin một đạo quân thù địch đông đảo đến vây đánh, Vua Giô- sa-phát hoảng sợ. Vua kêu gọi toàn thể người Giuđa ăn chay, và tập họp toàn dân lại kêu cầu cùng Chúa. Toàn thể dân Giu-đa, kể cả đàn bà con trẻ, đều đứng trước nhan ĐỨC CHÚA. Chính Vua cũng đứng giữa cộng đoàn trong Đền Thờ lớn tiếng cầu nguyện : “Lạy Yavê Thiên Chúa, Chúa nắm trong tay uy quyền và sức mạnh...Chúa đã ban cho dòng dõi Abraham đất này, và trên đất này đã xây một Thánh điện kính Danh Ngài... Nếu chẳng may chúng con gặp chinh chiến, bị trừng phạt, gặp dịch tễ hoặc đói kém, thì chúng con đứng trước Đền thờ này đây, trước Nhan Ngài...trong cơn cùng khốn, chúng con kêu lên Ngài, để được Ngài lắng nghe và cứu giúp chúng con. Chúng con chỉ biết ngước mắt nhìn lên Ngài.”

Thần Khí Yavê đáp xuống trên một người trong dân và nói tiên tri rằng Thiên Chúa đã nhậm lời, ông nói :”Các ngươi đừng sợ... vì cuộc chiến này không phải là của các ngươi nhưng là của Thiên Chúa. Trong cuộc chiến này, các ngươi không phải chiến đấu... cứ đứng mà xem Thiên Chúa, Đấng ở với các ngươi, sẽ giải thoát các ngươi như thế nào !” 

Nghe vậy Vua và cả toàn dân sấp mình xuống trước mặt Chúa mà thờ lạy.

Sáng mai dân xếp thành hàng trận và đi vào sa mạc đối đầu với địch quân. Thấy dân đi như thế, Vua đứng ra và nói : “Toàn dân hãy nghe ta, Đức Yavê là Thiên Chúa chúng ta, cứ tin tưởng vào Người, các ngươi sẽ tồn tại, cứ tin lời các tiên tri của Người, các ngươi sẽ chiến thắng !” Vua còn cắt đặt những người mặc phẩm phục thánh, vừa đi trước quân binh vừa ca hát ngợi khen Chúa : “Hãy ngợi khen Chúa, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn giữ trọn tình thương.” Khi họ cất tiếng reo mừng và ca ngợi thì Thiên Chúa gieo rắc những mâu thuẫn đối nghịch vào giữa hàng ngũ quân địch, khiến chúng đâm ra tự sát hại lẫn nhau. Khi tới một nơi cao để có thể nhìn xuống sa mạc được, quân binh Giuđa thấy đám địch quân bây giờ chỉ còn là một bãi tha ma đầy tử thi nằm la liệt trên mặt đất, không một tên nào sống sót.

(Lược trích Sách Sử biên niên, quyển II, 20.1-24 ; cũng xem Sách 1 Vua 8.22-53).

Kitô hữu chúng ta ngày nay cũng “tế đàn” là bàn thờ để dâng Thánh Lễ lên mà “cầu đảo”, nghĩa là dâng Tế Lễ của Chúa Kitô lên Thiên Chúa Cha, ta ‘cầu’ xin Người thương xót ‘đảo’ án phạt thế giới đáng phải chịu do tội lỗi mình, trở thành ơn tha thứ, cứu độ và bình an. Và người đứng ra đại diện chúng ta làm thầy tế lễ mà cầu đảo, không còn phải là một người nào, cho dù là một ông vua như vua Giô-sa-phát nữa, mà là chính Thượng tế Giêsu, là Chúa và là Đầu chúng ta ! Vì thế, trên thế giới này chẳng có gì hữu hiệu hơn Tế Lễ của Người để cầu đảo.

Qua những phương thế truyền thông, báo đài, Tivi, mạng điện toán v.v… chúng ta hằng ngày đã thấy quả thật thế giới chúng ta ngày nay tội lỗi tràn ngập như thác lũ, đáng bị Thiên Chúa trừng phạt, giống như ngày xưa khi Thiên Chúa xóa sổ loài người bằng trận lụt Đại Hồng thủy : 

“ĐỨC CHÚA thấy rằng trên mặt đất sự gian ác của con người quả là nhiều, và suốt ngày lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu.  ĐỨC CHÚA hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất, và Người buồn rầu trong lòng.  ĐỨC CHÚA phán : “Ta sẽ xoá bỏ khỏi mặt đất con người mà Ta đã tạo dựng, từ con người cho đến gia súc, giống vật bò dưới đất và chim trời, Ta hối hận vì đã làm ra chúng.” (St 6.5-7).

Hãy đảo mắt nhìn xem : Nơi cá nhân và trong gia đình thì người nào cũng ích kỷ, chỉ chạy theo sở thích dục vọng, đam mê riêng mình, vợ chồng thì tranh chấp, cãi cọ, bạo hành, rồi thêm những tệ nạn đồng tính luyến ái, ly dị, phá thai, gia đình đổ vỡ, con cái hỗn láo, không vâng lời cha mẹ, bỏ nhà đi bụi đời, nghiện ngập xì ke ma túy; vào băng đảng xã hội đen; còn ngoài xã hội thì bê bối, đầy dẫy tham nhũng, tranh giành, gian dối, lừa đảo, hận thù, bạo lực, khủng bố, chiến tranh v.v…và v.v…

Thật là một cảnh tượng vô cùng nguy ngập, vì ngày nào mà mức tội lỗi lên thấu tới trời, liệu ta có tránh được sự trừng phạt của Thiên Chúa không ? Hay cũng sẽ bị tiêu diệt như Sôđôm và Gômôra ngày xưa (St 18.-19.) ?

Đây không hề là một chuyện tưởng tượng ra để hù dọa !

Đây thực tế là một tình thế đen tối và nguy ngập, vậy còn cần Hiến Tế cầu đảo của Chúa Giêsu hơn bao giờ hết, như lời Thư thứ nhất của Thánh Gioan viết :

"Nếu ai (trót) phạm tội thì (này) chúng ta có một Đấng Bảo Trợ trước Thánh Nhan Chúa Cha : đó là Đức Giêsu Kitô, Đấng Công chính. Chính Người là của lễ đền tội vì tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta mà thôi, nhưng còn vì tội lỗi của cả thế gian nữa" (1 Ga 2.1-2).

Của Lễ đền tội của Người, tuy dâng trên thập giá ngày xưa trên đồi Canvê, song vẫn luôn tác động cứu rỗi thế giới, bởi đâu ? Bởi vì Của Lễ Đền Tội ấy vẫn luôn còn tồn tại, do sự chấp nhận và thần hóa một lần là vĩnh viễn không bao giờ qua đi của Thiên Chúa (như ta đã học biết, 167tt; 176tt; 198tt), và Thư Do Thái đã xác quyết :

"Đức Giêsu Kitô, chính vì Người hằng sống muôn đời, nên chức vụ tư tế (cùng với hiến tế) của Người tồn tại mãi mãi. Do đó, Người có thể đem ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ Người mà tiến lại gần Thiên Chúa. Thật vậy, Người hằng sống để cầu bầu cho họ." (Dt 7.24-25)

Theo những gì chúng ta đã học biết, có thể diễn tả ý nghĩa của đoạn thư ấy như sau : Nay ở trên trời Chúa Giêsu vẫn hằng sống cho nên chức vụ tư tế của Người vẫn còn tồn tại,có chức vụ là để thi hành việc tế lễ, vậy trên trời Chúa Giêsu vẫn đang thi hành tế lễ cứu độ ấy, đồng thời ở dưới đất thì, nhờ thừa tác vụ của linh mục, Người cũng đang dâng mình tế lễ cứu độ ấy trong Thánh Lễ hằng ngày trên bàn thờ.

Các dân tộc ngoại giáo lập đàn cầu đảo chỉ là một việc khẩn xin cầu may, mong nhờ lòng Trời xót thương, nhưng không có gì cũng như không có ai bảo đảm sẽ được nhậm lời. Còn chúng ta thì đã có sự bảo đảm là lời hứa chắc chắn tha thứ của Thiên Chúa :

“Nếu kẻ gian ác từ bỏ mọi tội lỗi mình đã phạm mà tuân giữ mọi quy tắc của Ta, cùng thi hành điều chính trực công minh, thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết. Mọi tội phản nghịch nó phạm, người ta sẽ không còn nhớ đến; nó sẽ được sống vì đã thi hành lẽ công minh. Chẳng lẽ Ta lại vui thích vì kẻ gian ác phải chết - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng - Ta lại không muốn cho nó từ bỏ đường lối của nó mà được sống sao ?” (Ed 18.21-23; 33.16)

“Ta lấy mạng sống Ta mà thề -sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng- Ta chẳng vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi nó thay đổi đường lối để được sống. Hãy trở lại, hãy từ bỏ đường lối xấu xa của các ngươi mà trở lại. Sao các ngươi lại muốn chết, hỡi nhà Ít-ra-en ?” (Ed 33.11)

 “Chúa kiên nhẫn đối với anh em, vì Người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải (để được sống).”  (2 Pr 3.9)

Nhất là chính Thiên Chúa còn ký kết giao ước tha tội bằng máu Chúa Giêsu :

"Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em" (Lc 22.19-20), "và cho muôn người được tha tội." (Mt 26.28).  

SUY NGHĨ VÀ THỰC HÀNH

Nếu nhân loại không có cách chi để cầu đảo, hay có lập đàn cầu đảo thì cũng chỉ là cầu may, phần chúng ta đã có Thánh Lễ với bảo đảm bởi lời hứa của Thiên Chúa sẽ nhậm lời, vậy khi đi dâng Thánh Lễ, với ý thức Thánh Lễ có giá trị cầu đảo cho toàn thế giới vô cùng hữu hiệu như vậy, ta hãy dâng Thánh Lễ để “cầu” xin Thiên Chúa “đảo” các hình phạt đáng phải chịu vì tội lỗi thành tha thứ và bình an cho thế giới, cách riêng cho nước VN chúng ta!

Chúng ta thường nghe người ta khuyên cầu nguyện bằng cách đọc kinh này, kinh kia, ví dụ “Giêsu, Maria, Giuse lòng con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn”, là cứu được các linh hồn. Nếu một kinh nhỏ bé như thế còn có sức cứu linh hồn, phương chi cầu nguyện bằng chính Thánh Lễ, ở đó chính Máu Thánh Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa hằng sống, đã đổ ra làm của tế lễ để tha tội, để cứu rỗi (1 Ga 2.1-2) và nay lại tái hiện trên bàn thờ, thì càng có sức tha tội và cứu độ và ban bình an hơn vô cùng biết bao !

Dám mạnh miệng nói rằng, sở dĩ Thiên Chúa còn chưa trừng phạt tội lỗi tràn trề của nhân loại chúng ta ngày nay, là bởi vì khắp nơi trên thế giới, hằng ngày cả ngàn vạn Thánh Lễ dâng Mình Máu Chúa Giêsu, làm tế lễ cầu đảo, khẩn xin Thiên Chúa nhớ đến Giao Ước tha tội Người đã long trọng ký kết trong Máu Đức Giêsu Con Cực Thánh Chúa mà thề rằng : "Này là Giao Ước mới, lập bằng máu Thầy, (máu) đổ ra vì anh em" và "cho muôn người được tha tội". (Lc 22.20; Mt 26.28)

Qua câu đó, như thể Chúa Cha phán rằng :

“Khi nào Ta thấy Máu Con Ta, đã đổ ra trên thập giá ngày xưa, được dâng lên lại trong Thánh Lễ – vì trong Máu đó, qua lời của Con Ta, Ta đã cam kết tha thứ tội lỗi cho muôn người – thì Ta sẽ đổi cơn thịnh nộ của Ta định trừng phạt tội lỗi loài người, trở thành tha thứ và phúc lành.”

Thực hành cụ thể :

Dựa vào lời Thiên Chúa cam kết tha tội trong Máu Chúa Giêsu trên đây, thì khi đi dự Thánh Lễ, đến chỗ Linh mục chủ tế dâng chén Máu Thánh Chúa lên, chúng ta hãy thầm thĩ cầu xin :

"Vâng lệnh Chúa Giêsu truyền, chúng con dâng chén Máu Người lên Cha, xin Cha nhớ đến Giao ước tha tội Cha đã ký kết trong Máu này mà thương xót tha thứ tội lỗi cho nhân loại chúng con."

Tích truyện

Chính vì tin vào giá trị cầu đảo cứu độ của Thánh Lễ mà Thánh Louis, vị hoàng đế nước Pháp, một vị hoàng đế tốt lành thánh thiện, một người rất siêng năng làm việc, ngài đam mê hoạt động hơn bất cứ một người đàn ông nào trong xứ sở của ngài, vậy mà ngài vẫn tìm thời giờ để dự hai ba Thánh Lễ mỗi ngày. Mấy người cận thần của ngài nói: “Hoàng thượng đã đóng thuế quá nhiều cho những Thánh Lễ.” Ngài trả lời: “Nếu ta dành thời giờ săn đuổi những thú vui, tham dự những bữa tiệc linh đình với bạn bè, coi hát mỗi ngày, có thể các người than phiền rằng ta đã dành thời giờ quá nhiều cho những thú vui đó. Nhưng này các bạn tốt của ta ơi, các người quên rằng ta dự Thánh Lễ mỗi ngày không phải chỉ để cầu nguyện cho bản thân ta, mà còn cầu cho cả đất nước của ta, vì ngoài những Thánh Lễ ra, ta không còn cách nào khác tốt hơn để làm việc đó.” [2]

 

***

 [1]    Về điểm này, có người thắc mắc : Đây nói rằng “không bao giờ còn phải dâng đi dâng lại nữa”, vậy thì tại sao Hội Thánh Công giáo lại cứ dâng đi dâng lại Thánh lễ mỗi ngày? Xin trả lời : Khi Hội Thánh Công giáo dâng Thánh lễ hằng ngày trên bàn thờ, không phải dâng đi dâng lại những tế lễ nào khác, mà chỉ làm “tái hiện” (hay “hiện tại hóa”) tế lễ duy nhất chỉ dâng một lần của Chúa Giêsu, (điều này, chúng ta cũng đã nói rồi). Ở đây, từ “tái hiện” rất là chính xác!

[2]    Trích bài The wonders of mass, của cha O’Sullivan, bản dịch của Thuận Hà : Những sự kỳ diệu của Thánh Lễ Misa.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Xin Mẹ Nhìn Thế Giới Đang Bị Xâu Xé Và Tìm Kiếm Tương Lai (10/11/2015)
Lạy Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang, Xin Cho Chúng Con Tấm Lòng Từ Bi Nhân Hậu (10/11/2015)
Xin Đức Bà Phù Hộ Cho Con Cái Thêm Nhiều Và Tấn Tới Đi Đàng Nhân Đức (10/11/2015)
Phép Lạ Của Đức Mẹ La Vang (10/10/2015)
Kinh Kính Mừng, (10/10/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi Dcct (12/8/2017)
Cầu Nguyện Bằng Chuỗi Mân Côi, Đgm Gioan B Bùi Tuần (10/9/2015)
Thơ Kính Mừng Mẹ Mân Côi (10/9/2015)
Tin/Bài khác
Đức Chúa Ở Cùng Bà (đức Mẹ Mân Côi) (10/8/2015)
Sức Mạnh Hoán Cải Của Kinh Mân Côi (10/8/2015)
Lịch Sử Kinh Mân Côi Và Lễ Đức Mẹ Mân Côi (10/7/2015)
7 Tháng 10, Ðức Mẹ Mân Côi (10/7/2015)
Xin Mẹ Soi Sáng Cho Mọi Người Sống Theo Ánh Sáng Phúc Âm (10/6/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768