MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài#36: Thần Linh (hay Thiên Chúa) Ban Lễ Vật Đã Được Thần Hóa, Như Là Lộc Thánh, Xuống Lại Cho Người Dâng Lễ Thụ Hưởng
Thứ Năm, Ngày 7 tháng 1-2016
II – THẦN LINH (hay THIÊN CHÚA) BAN LỄ VẬT ĐÃ ĐƯỢC THẦN HÓA, NHƯ LÀ LỘC THÁNH, XUỐNG LẠI CHO NGƯỜI DÂNG LỄ THỤ HƯỞNG

Chắc chúng ta chưa quên rằng Hiến tế có hai chiều : Loài người dâng lên / Thần linh ban xuống (xem lại tr.170tt)  Chiều kích thứ nhất, chúng ta đã xem, đến đây ta đề cập đến chiều kích thứ hai :

Thường thường sau khi chấp nhận tế vật, chiếm hữu nó làm sở hữu của mình rồi, Thần linh sẽ ban một phần lễ vật nhiễm đầy phúc lộc thần thiêng, như là LỘC THÁNH, xuống lại cho người dâng lễ để họ ăn uống, như thế họ đuợc “đồng bàn” với Thần, và bởi đó họ được thông hiệp với Thần, vì đối với người xưa, đồng bàn với nhau là dấu thông hiệp thân tình với nhau.

+ Các tôn giáo thời xưa đều thực hành như vậy. Tỉ dụ trong việc tế tự tại đình miếu Á Đông, học giả Phan Kế Bính cho biết [1] , cũng có việc “ẩm phúc”, “thụ tộ”, uống rượu, ăn trầu và có khi cả thức ăn khác nữa… Ông viết : “Thần ban phúc lộc cho thì phải ăn uống ngay mới là kính trọng thần…” ; “Lễ xong… đem xuống làm cỗ ăn uống vui vẻ…”

+ Trong dân Israen thời Cựu Ước cũng vậy, chỉ xin trích một đoạn Sách Đệ Nhị Luật :

"Anh em sẽ đưa tới đó lễ toàn thiêu và hy lễ của anh em,

… phần dâng cúng của anh em, lễ vật anh em đã khấn hứa, lễ vật tự nguyện … của anh em. Ở đó, anh em sẽ ăn uống trước nhan ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, sẽ liên hoan với cả nhà anh em, ăn cùng với con trai con gái anh em, tôi tớ nam nữ của anh em, để mừng mọi công việc tay

anh em đã làm, nhờ được ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, chúc phúc." (Đnl 12.6-7,18 ; 16.14 ; 27.7 v.v…)

Sau khi dâng và tế sát chiên tại đền thờ, tín đồ Do Thái đem thịt chiên về chỗ ở và ăn tiệc chiên Vượt Qua. Hìnhbên: Ăn tiệc chiên theo lối xưa : ngồi hay ngả mình trên chiếu trước bàn tiệc thấp…

Text Box: Sau khi dâng và tế sát chiên tại đền thờ, tín đồ Do Thái đem thịt chiên về chỗ ở và ăn tiệc chiên Vượt Qua. Hìnhbên:  Ăn tiệc chiên theo lối xưa : ngồi hay ngả mình trên chiếu trước bàn tiệc thấp…

Ăn tiệc chiên theo lối ngày nay….

Dù theo lối nào, những điểm cốt cán không thể bỏ qua : Ca hát Thánh vịnh ngợi khen Thiên Chúa ; đọc hay kể lại sự tích Thiên Chúa giải phóng họ khỏi nô lệ Ai Cập…

Text Box: Ăn tiệc chiên theo lối ngày nay…. 
Dù theo lối nào, những điểm cốt cán không thể bỏ qua : Ca hát Thánh vịnh ngợi khen Thiên Chúa ; đọc hay kể lại sự tích Thiên Chúa giải phóng họ khỏi nô lệ Ai Cập…
\s

 

+ Và trong thời Tân Ước, Thánh Phaolô gợi đến việc liên hoan ăn uống lễ vật ở thời Cựu Ước nói trên – gọi là chia Lộc bàn thờ – mà ứng dụng vào việc Rước Lễ, nơi đây không còn ăn uống của lễ vật chất nữa, mà bây giờ là ăn uống Mình Máu Thánh đã trở nên thần thiêng của Chúa Giêsu:

"Anh em hãy coi Ít-ra-en (của Cựu Ước): Những ai ăn tế vật, há chẳng phải là những kẻ được chia lộc bàn thờ sao? (Cũng vậy, trong Thánh Lễ) khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa (rồi uống), há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Ki-tô ư ? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh (rồi ăn), đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao ?" (1 Cr 10.18,16)

Vì đã được thông phần vào Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu cách thiết thực như thế, nên Thánh Phaolô mới cấm tín hữu không được ăn của cúng tế vì: nơi người ngoại, "khi họ cúng tế…là cúng cho ma quỷ… ; mà tôi không muốn anh em hiệp thông với ma quỷ (khi ăn của cúng lúc anh em dự các cuộc cúng tế của người ngoại). Anh em  không thể vừa uống chén của Chúa, vừa uống chén của ma quỷ được ; anh em không thể vừa ăn ở bàn tiệc của Chúa, vừa ăn ở bàn tiệc của ma quỷ được." (1 Cr 10.20-21)

SUY NGHĨ VÀ SỐNG LỜI CHÚA

Nghe trong đoạn Sách Đệ Nhị Luật trích dẫn trên đây, thấy dân Israen vốn thuộc về thời Cựu Ước, thời còn làm nô lệ và khiếp sợ Thiên Chúa chứ chưa được làm con Thiên Chúa, thế mà họ đã được Thiên Chúa dạy là sau khi dâng tế lễ lên Thiên Chúa, họ sẽ được ăn uống trước nhan ĐỨC CHÚA, sẽ liên hoan với mọi người trong nhà…, chúng ta liên tưởng đến việc chúng ta Rước Lễ mà tự hỏi : chúng ta bây giờ đã được làm con cái Thiên Chúa, được gọi Thiên Chúa là  “Áp-ba ! Cha ơi !” (Rm 8.14-15), thì không biết khi Rước Lễ, tức là lãnh Lộc Thánh Chúa Cha ban xuống lại cho chúng ta, chúng ta :

Có lấy làm vinh dự được ăn uống trước nhan Thiên Chúa Cha chúng ta không ?

Có cảm thấy vinh dự được đồng bàn với Thiên Chúa không ?

vui mừng hân hoan khi ăn tiệc thánh không ?

Đã đành phần chúng ta khi đã được lãnh ơn phúc thì phải cung kính, tạ ơn, thờ lạy, v.v… nhưng đừng quá cung kính đến nỗi khúm núm, quì gối, lạy lục, khụy lụy … Nên nhớ rằng Chúa đến với chúng ta là vì chúng ta, chứ không phải vì Chúa ! Cứ nghe những lời Chúa nói khi ban Mình Máu Chúa cho ta lãnh nhận có câu nào bảo phải thờ lạy, tạ ơn Chúa đâu, mà chỉ toàn là : Hãy ăn đi, uống đi mà có sự sống, mà được sống lại, hãy uống chén Máu Thầy đi để được tha tội v.v…Quả đúng như tục ngữ chúng ta có câu : “Nước mắt chảy xuôi”, Chúa Giêsu cũng vậy, nơi Người chỉ thấy toàn là xả thân chẳng hề đòi hỏi cho mình. Chẳng phải trong Tin Mừng, Chúa đã nói rõ: Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ” đấy ư ? (Mt 20.28).

Vậy có thể hiểu ý Chúa mà áp dụng vào việc Rước Lễ như sau : Khi ta rước Chúa, là Chúa đến với ta trước tiên không phải vì Chúa, không phải vì để được chúng ta thờ lạy, tạ ơn Người, Chúa có các Thiên thần thờ lạy và phục vụ Người từ thuở đời đời rồi – cho bằng vì ta, tức là để làm ta được hạnh phúc. Và khi thấy ta hạnh phúc là Chúa được hạnh phúc! Vậy ta cứ mở lòng ra đón nhận mọi ơn của Chúa!

Giống như cha mẹ bầy tiệc mừng sinh nhật con cái, nếu chúng cứ cung kính, rụt rè sợ sệt… thì cha mẹ đâu có vui. Trái lại khi thấy chúng ăn mặc đẹp đẽ, cười nói vui vẻ, khoái chí ăn uống các thực phẩm cha mẹ dọn cho…, cha mẹ sẽ thấy vui lòng và hạnh phúc ! Thì Thiên Chúa cũng vậy.

Sách Đức Giêsu Phục Sinh viết : "Các nghi thức sát tế và (hỏa tế) dâng hiến đã (nhờ ngọn lửa) chuyển lễ vật sang quyền sở hữu của Thiên Chúa, thì sau khi nó đã được thánh hiến cho Người và được thần hóa, Người ban nó lại cho loài người thông phần. Người ta được đồng bàn với Thiên Chúa, ăn uống trước mặt Người. Tế vật đã được biệt hiến cho Thiên Chúa sẽ lôi kéo những ai ăn nó vào trong quỹ đạo thánh thiện của Người. Họ múc lấy sự sống từ thức ăn thánh, họ vui hưởng niềm thân mật với Thiên Chúa, và trong tiệc ấy, Thiên Chúa hòa niềm vui của Người với tiếng cười của nhân loại." (Đức Yêsu phục sinh, Tập I, 145).

Ở Bài 3 sau, chúng ta sẽ học hỏi sâu rộng hơn về việc ăn uống Mình Máu Thánh Chúa, tức Rước Lễ.

ššš

 [1]       Trích từ quyển : Việt Nam Phong Tục, Thiên Nhì, Tế Kỳ phúc, trang 90tt

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Trừ Qủy Nhờ Mẹ Maria, Lm Nguyễn Tầm Thường (1/19/2016)
Cn 3350: Nhà Thần Bí Catherine Passananti (1894-1978)#2 (1/19/2016)
Thơ Đức Mẹ Là Đấng Trung Gian (1/17/2016)
Tràng Chuỗi Từ Mễ-du (1/11/2016)
Tôn Nương Sẽ Thụ Thai, Sinh Hạ Một Con Trai, Và Đặt Tên Là Giêsu (1/9/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Nhờ Mẹ Maria Đến Với Chúa Giêsu. (1/7/2016)
Tin/Bài khác
Mẹ Maria, Mẹ Của Chúng Sinh, Lm.jos Tạ Duy Tuyền (1/1/2019)
Mẹ Chúa Trời Vinh Quang (1/1/2019)
Chúa Giêsu Là Con Đức Bà Maria (1/1/2019)
Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa (1/1/2019)
Mừng Lễ Mẹ Thiên Chúa 2016 (1/1/2019)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768