MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài#38: – Nơi Cực Thánh Chưa Được Mở Cho Dân Chúng Vào
Thứ Năm, Ngày 7 tháng 1-2016
·  Đoạn thư thứ hai :

Nơi Cực Thánh chưa được mở cho dân chúng vào

8 “Như thế, Thánh Thần tỏ cho biết là lối vào Nơi Cực Thánh chưa được mở (vì Vị Thượng tế chính thức Giêsu chưa đến để mở cho dân chúng được vào), bao lâu lều thứ nhất vẫn còn đó.9 Điều ấy là tỉ dụ cho buổi hiện thời, cho thấy những lễ vật và hy lễ dâng tiến Thiên Chúa không thể làm cho lương tâm người cử hành việc phụng tự trở nên hoàn thiện.10 Những cái đó chỉ liên quan đến của ăn thức uống cùng các loại nghi thức tẩy rửa, và là những quy luật chỉ có hiệu lực bên ngoài, buộc phải giữ cho đến thời Thiên Chúa chấn chỉnh mọi sự.” (Dt 9.8-10)

Giải thích :

Đoạn thư này nói : vì chỉ có một mình vị Thượng tế vào mỗi năm một lần, thì qua việc đó chính Thánh Thần tỏ cho biết là lối vào Nơi Cực Thánh có Thiên Chúa ngự, chưa được mở cho dân chúng vào, bao lâu vẫn còn Cựu Ước với các lễ vật hồi đó chỉ là súc vật, chúng không thể làm cho lương tâm con người nên thanh sạch, hoàn thiện, vì không tẩy xóa được tội lỗi. Mà lương tâm không sạch tội, làm sao vào được Nơi Cực Thánh chỗ Thiên Chúa ngự, tức là Thiên đàng, mà phụng thờ Người là Đấng Chí Thánh ! Vậy phải chờ đến thời viên mãn, mọi chuẩn bị đã xong, “thời Thiên Chúa chấn chỉnh mọi sự”, lúc ấy Vị Thượng tế chính thức là Chúa Giêsu xuất hiện và tế lễ mình trên thập giá, mới tẩy xóa được tội lỗi nhân loại, và mở lối cho dân chúng được vào Thiên đàng.

·                Đoạn thư thứ ba :

Chúa Giêsu Thượng Tế bưng máu mình

vào Cung Cực Thánh

11 “Đức Ki-tô đã đến làm Thượng Tế mang lại phúc lộc của thế giới tương lai. Người đã đi qua một cái lều lớn hơn và hoàn hảo hơn, (là thân thể Người), không do bàn tay con người làm nên, nghĩa là không thuộc về thế giới thọ tạo này. 12 Người đã vào Cung thánh không phải với máu các con dê, con bò, nhưng với chính máu của mình, Người vào chỉ một lần thôi, và đã lãnh được ơn cứu chuộc vĩnh viễn cho chúng ta.” (Dt 9.11-12)

Giải thích :

Thời viên mãn đã tới, Đức Giêsu đến chấn chỉnh những cái còn bất toàn : 1) Chính Người là Thượng tế đích thực, vì đem đến các phúc lộc vĩnh cửu của thế giới tương lai nghĩa là phúc lộc thiêng liêng và đời đời (của Thiên Đàng), đang khi các tư tế và Thượng tế Cựu Ước chỉ là những con người bình thường, vướng mắc nhiều tội lỗi, phải dâng tế lễ súc vật để đền tội mình và tội toàn dân, như thế tức là “phụng sự cái bóng lu mờ, mô phỏng những điều trên trời” (Dt 8.5), “chỉ phác hoạ lờ mờ những phúc lộc của thế giới tương lai, chứ không phản ánh chính xác những thực tại đó.” (Dt 10.1)

2) Chúa Giêsu Thượng tế đã vào Nơi Cực thánh, chỗ Thiên Chúa ngự, tay bưng chén Máu châu báu của chính mình, có giá trị vô cùng vì là Máu của Con Một Thiên Chúa, có hiệu lực xóa tội lỗi của thế gian, như ông Gioan tẩy Giả đã giới thiệu : Này là Chiên của Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian (Ga 1.29), chứ không như máu các con dê, con bò là các tế vật mà Thượng tế Cựu Ước dâng, nhưng không thể làm cho lương tâm người phụng tự trở nên thanh sạch để ra trước Nhan thánh Thiên Chúa mà phụng thờ Người.

3) Và khác với Thượng tế Cựu Ước, cứ “dâng mãi năm này qua năm khác những thứ hy lễ chẳng bao giờ xoá bỏ được tội lỗi.” (Dt 10.1,11). “Còn Đức Ki-tô, sau khi dâng lễ tế duy nhất (chỉ một lần thôi) để đền tội cho nhân loại, (đã lãnh được ơn cứu chuộc vĩnh viễn cho chúng ta), vĩnh viễn làm cho những kẻ Người đã thánh hoá được nên hoàn hảo.” (Dt 10.12,14)

·        Đoạn thư thứ bốn :

Thượng Tế Giêsu Vào Cung Cực Thánh là vào Thiên Đàng

24 “Quả thế, Đức Ki-tô đã chẳng vào một Cung thánh do tay người phàm làm ra, vì cung thánh ấy chỉ là hình bóng của Cung thánh thật. Nhưng Người đã vào chính Cõi Trời (tức là Thiên Đàng), để giờ đây ra đứng trước mặt Thiên Chúa chuyển cầu cho chúng ta.25 Người vào đó, không phải để dâng chính mình làm của lễ nhiều lần, như vị thượng tế mỗi năm phải đem theo máu của loài khác mà vào Cung thánh.26 Chẳng vậy, Người đã phải chịu khổ hình nhiều lần, từ khi thế giới được tạo thành. Nhưng nay, vào kỳ kết thúc thời gian, Người đã xuất hiện chỉ một lần, để tiêu diệt tội lỗi bằng việc hiến tế chính mình.” (Dt 9.24-25)

Giải thích :

1) Đức Thượng tế Giêsu đã vào Cung Cực Thánh không phải của đền thờ ở trần gian, chỉ là hình bóng của Cung thánh thật, nhưng Người đã vào chính Cõi Trời (tức là Thiên Đàng), nơi Thiên Chúa ngự, và Người ra đứng trước mặt Thiên Chúa chuyển cầu cho chúng ta.

2) Người vào đó, không phải để dâng mình làm của lễ nhiều lần, như vị thượng tế Cựu Ước cứ mỗi năm phải vào cung thánh đem theo máu của loài vật mà dâng lên Thiên Chúa làm của lễ, chỉ vì máu các con bò, con dê không thể nào xoá được tội lỗi (Dt 10.4) nên cứ phái dâng lại hoài. Nhưng nay, vào thời cuối cùng, Người đã xuất hiện và chỉ hiến tế chính mình một lần, là tiêu diệt được tội lỗi nhân loại.

·        Đoạn thư thứ năm :

Thượng Tế Giêsu Vào Thiên Đàng dâng Tế Lễ

8 1 “Điểm chủ yếu trong những điều đang nói ở đây là điểm này: chúng ta có một vị Thượng Tế cao cả như thế ngự bên hữu ngai Đấng uy linh ở trên trời.2 Vị đó lo việc phục vụ trong Cung thánh, trong lều trại thật, do Thiên Chúa chứ không phải do người phàm dựng lên.3 Quả vậy, bất cứ ai được phong làm thượng tế cũng là để dâng lễ vật và tế phẩm; vì thế, vị này cũng cần phải có cái gì để dâng.4 Vậy, giả như Đức Giê-su ở dưới thế, thì Người chẳng phải là tư tế, bởi vì đã có những người dâng lễ vật như Luật truyền.5 Những người này lo việc phụng tự trong một thánh điện, mà thánh điện này chỉ là hình ảnh lu mờ mô phỏng thánh điện trên trời. Quả vậy, khi ông Mô-sê sắp dựng lều trại, thì ông được Thiên Chúa phán dạy rằng : Hãy nhìn xem và làm tất cả theo mẫu đã chỉ cho ngươi trên núi.” (Dt 8.1-5)

Giải thích :

"Chúng ta có Vị Thượng Tế cao cả như thế ngự bên hữu ngai Đấng uy linh ở trên trời. Vị đó lo phục vụ trong cung thánh, trong lều trại thật, do Thiên Chúa chứ không phải do người phàm dựng lên." Vị Thượng tế cao cả Giêsu đang ngự bên hữu Thiên Chúa, nghĩa là được nâng lên ngang hàng với Thiên Chúa, chứ không phải “ngồi” nghỉ ngơi, song làm thừa tác viên tức là “lo phục vụ trong cung thánh” thiên giới :

Và để cho thêm bằng chứng Người là Thượng tế phục vụ trên thiên giới, tức là Cung Thánh trên trời, chứ không làm Thượng tế dưới trần gian để thi hành phụng tự ở đền thờ dưới thế, Thánh thư nhấn mạnh : "Giả như Đức Giê-su ở dưới thế, thì Người chẳng phải là tư tế, bởi vì đã có những (tư tế tức là) người dâng lễ vật như Luật truyền” (Dt 8.4). Đúng vậy, khi Người ở dưới thế, bởi vì Người không thuộc chi tộc Lêvi đuợc nắm giữ chức tư tế chiếu theo Lề Luật truyền dạy, song Người thuộc chi tộc Giuđa, dòng dõi vua Đavít (Dt 7.14. Xem St 49.10; Mk 5.1; Mt 1.1t ; Rm 1.3), một chi tộc không được ông Mô-sê lập làm tư tế, do đó Đức Giêsu không là tư tế chiếu theo Lề luật. Vậy nếu Thánh Thư nói rằng ở dưới thế, Đức Giê-su chẳng phải là tư tế, thì phải ngầm hiểu Thánh Thư muốn nói rằng Người là Thượng tế ở trên trời, vì đang  ngự bên hữu ngai Đấng uy linh ở trên trời, và lo phục vụ trong Cung thánh, do Thiên Chúa chứ không phải do người phàm dựng lên ; khác hẳn những tư tế theo luật truyền, lo việc phụng tự trong một thánh điện chỉ là hình ảnh lu mờ mô phỏng Cung thánh trên trời.(Dt 8.5)

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Trừ Qủy Nhờ Mẹ Maria, Lm Nguyễn Tầm Thường (1/19/2016)
Cn 3350: Nhà Thần Bí Catherine Passananti (1894-1978)#2 (1/19/2016)
Thơ Đức Mẹ Là Đấng Trung Gian (1/17/2016)
Tràng Chuỗi Từ Mễ-du (1/11/2016)
Tôn Nương Sẽ Thụ Thai, Sinh Hạ Một Con Trai, Và Đặt Tên Là Giêsu (1/9/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Nhờ Mẹ Maria Đến Với Chúa Giêsu. (1/7/2016)
Tin/Bài khác
Mẹ Maria, Mẹ Của Chúng Sinh, Lm.jos Tạ Duy Tuyền (1/1/2019)
Mẹ Chúa Trời Vinh Quang (1/1/2019)
Chúa Giêsu Là Con Đức Bà Maria (1/1/2019)
Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa (1/1/2019)
Mừng Lễ Mẹ Thiên Chúa 2016 (1/1/2019)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768