MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài 51: G - Thánh Lễ Là Một Tế Lễ Cầu Đảo
Thứ Hai, Ngày 4 tháng 4-2016
G - THÁNH LỄ LÀ MỘT TẾ LỄ CẦU ĐẢO

Cầu đảo“cầu” Thiên Chúa tha tội và “đảo” các hình phạt thành phúc lành cho nhân loại. Mà Thánh Kinh quả quyết : "Máu không đổ thì tội không được tha" (Dt 9.22), vì thế hiến tế của Chúa Kitô cũng phải đổ máu ra để mưu cầu ơn tha tội cho nhân loại, nhờ đó họ được tha các hình phạt và còn được mọi phúc lành:

Nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Ki-tô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của Người (đã đổ ra sẽ) thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc (đưa tới sự) chết." (Dt 9.14).

   Tẩy sạch lương tâm không chỉ của những Kitô hữu chúng ta mà thôi, mà còn của toàn thể nhân loại :

“Chính Đức Giê-su Ki-tô là của lễ

đền bù tội lỗi chúng ta,
không những tội lỗi chúng ta mà thôi,
nhưng còn tội lỗi cả thế gian nữa.” (1 Ga 2.1-2)

- Thắc mắc : Tại sao máu phải đổ ra, tội mới được tha?

Thư Do thái khẳng định :

Máu có sức thanh tẩy

 9 18 "Giao ước thứ nhất cũng đã khai sáng bằng máu. 19 Quả thế, sau khi ông Mô-sê công bố cho toàn dân mọi điều răn như đã ghi chép trong Sách Luật, thì ông lấy máu các con bê, con dê hoà lẫn với nước, rồi dùng len đỏ thắm và cành hương thảo mà rảy trên chính cuốn Sách Luật cũng như trên toàn dân 20 nói: Đây là máu giao ước, Thiên Chúa đã truyền cho anh em tuân giữ.

21 Rồi, cũng theo cách thức đó, ông rảy máu vào lều thánh và mọi đồ phụng tự. 22 Chiếu theo Lề Luật, hầu hết mọi sự đều được thanh tẩy bằng máu. Không có máu đổ ra, thì không có ơn tha thứ.

23 Vậy, nếu các hình ảnh mô phỏng những thực tại trên trời còn cần phải được thanh tẩy (bằng máu) như thế, thì chính những thực tại trên trời đó lại càng phải được thanh tẩy bằng (máu của) những hy lễ cao trọng hơn biết mấy." (Dt 9.18-23)

Giải thích :

Phải đổ máu ra mới thanh tẩy được nhơ uế, tội lỗi. Thư Do Thái minh chứng bằng một việc so sánh : Cựu Ước chỉ là hình bóng của thực tại trên trời sau này, mà còn phải dùng máu (súc vật) mà thanh tẩy mọi vật, mọi người như vậy, huống chi những thực tại trên trời – do Chúa Giêsu mang lại trong thời Tân Ước – lại càng cần được thanh tẩy hơn biết mấy bởi máu của lế tế cao trọng hơn, tức là tế lễ của Chúa Kitô !

Ở đây có hai ý tưởng cần giải thích :

1)  Phải đổ máu mà thanh tẩy ô uế và tội lỗi.

2) Tế lễ đổ máu của Chúa Giêsu thì cao trọng và hữu hiệu hơn cả, chẳng có tế lễ nào sánh kịp.

Về ý tưởng 1) : Phải đổ máu để thanh tẩy tội lỗi, tại sao?

Để trả lời, xin nhớ lại truyền thống hiến tế cổ truyền : Loài người thuở xưa muốn làm thần linh nguôi giận tha mạng, tức là được tha thứ và được ơn nghĩa với thần linh thì họ làm thế nào ? Họ đã sáng chế ra việc hiến tế qua đó họ sát tế con vật – mà sát tế là phải đổ máu ra - rồi hỏa thiêu tế vật mà dâng lên cho thần linh (xem lại tr.170tt). Họ không thể đổ máu mình ra, thì họ lấy những sự vật hay những con vật quí giá nhất, thân thiết nhất đổ máu ra thay thế cho họ. Mạng sống đổi lấy mạng sống : được thần linh bảo toàn mạng sống cho mình, tha mạng cho mình, thì phải dâng mạng sống nếu không của mình thì của một vật thay thế. Thần linh chấp nhận hiến tế, ngửi lấy hương thơm của lễ do làn khói bốc lên, và nguôi giận, thi ân giáng phúc xuống cho họ.

Hiến tế trên thập giá của Chúa Giêsu cũng vậy, Người phải bị sát tế, bị giết đổ máu ra làm của lễ đền tội dâng lên Thiên Chúa, để Thiên Chúa nguôi giận, mà tha mạng cho nhân loại chúng ta đáng phải chết vì đã phạm tội.

Về ý tưởng 2) : Hy lễ đổ máu của Chúa Giêsu cao trọng hơn và có hiệu lực hơn tế lễ bằng máu loài vật của Cựu Ước:

13 "Vậy nếu máu các con dê, con bò, nếu nước tro của xác bò cái, đem rảy lên mình những kẻ nhiễm uế còn thánh hoá được họ, nghĩa là cho thân xác họ trở nên trong sạch     14 thì máu của Đức Ki-tô càng hiệu lực hơn biết mấy. Nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Ki-tô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của Người (đổ ra sẽ) thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc (đưa tới sự) chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống." (Dt 9.13-14)

Giải thích :

“Những kẻ nhiễm uế”ai ?dân chúng mắc tội, kể cả các tư tế Lêvít, ngay cả những đồ vật như lều thánh, bàn thờ và mọi đồ phụng tự v.v… một khi bị nhiễm uế (Ds 19.2-12), tất cả đều phải được thanh tẩy bằng máu (Lv 8.15,24-30; 9.15-18; 12.7-9; 16.19). Vậy, nếu máu những con vật bị sát tế :

-đem rảy lên các đồ vật còn làm cho đồ vật này được hiến thánh để xứng đáng được dùng trong việc thờ phượng Thiên Chúa ;

-và đem rảy trên mình những con người nhiễm uế cũng làm cho thân xác họ hết ô uế, nên trong sạch, được thánh hóa, để có thể ra trước mặt Thiên Chúa Chí thánh mà thi hành việc tế tự tại đền thờ,

-phương chi “Máu của Đức Ki-tô”, Con Một Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa (Ga 1.1), đã đổ ra trên thập giá “càng hiệu lực hơn biết mấy”, không chỉ thánh hóa hay tẩy sạch thân xác mà còn thanh tẩy lương tâm chúng ta “khỏi những việc (đưa tới sự) chết”! (Ep 2.1)

Một khi lương tâm đã được tẩy sạch, tức   được tha thứ tội lỗi, con người mới “xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống”, và lãnh các phúc lành của Người, vì không có gì nhơ bẩn mà có thể ra đứng trước Nhan Thánh Thiên Chúa được, huống chi còn hòng phụng thờ Người và hưởng phúc lành của Người !

Nhờ đâu máu Đức Giêsu có hiệu lực cao hơn như thế?

Thánh Thư giải đáp : đó là vì hiến tế của Chúa không như tế lễ của loài người,

Thứ nhất : hiến tế của loài người là vì họ tự ý dâng lên, và với tâm tình vụ lợi, mong được ban phúc, che chở, hộ phù v.v…, còn Chúa Giêsu là nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy” mà dâng, Thánh Thần là tình yêu tinh tuyền, không mưu tư lợi, chỉ mưu cầu ơn cứu rỗi cho người thế.

Thứ hai : loài người chỉ dâng lên những đồ vật hoặc súc vật là vật ngoài thân, còn “Đức Ki-tô đã tự hiến tế chính thân mình như lễ vật vẹn toàn (hoàn toàn tinh sạch, thánh thiện) dâng lên Thiên Chúa”

Thứ ba : của lễ không là một vật gì của thế gian này, mà là chính thân mình Con Một Thiên Chúa hằng sống, và cũng là Thiên Chúa, hẳn có giá trị vô cùng vô tận, đến nỗi có thể nói : chỉ cần một giọt máu hay mồ hôi Chúa Giêsu Con Thiên Chúa đổ ra mà thôi, thì cũng có sức cứu không phải một thế giới mà muôn ngàn thế giới nữa.

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #2 (4/13/2016)
Tthư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền, Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #1 (4/12/2016)
Nữ Vương La Vang Qua Sách Diệu Ca Và Âm Nhạc (4/12/2016)
Cn 3464: Phép Lạ Chữa Lành Lớn Nhất Trong Các Thời Đại (4/9/2016)
Suy Niệm Năm Sự Vui, Năm Sự Sáng, Năm Sự Thương Và Năm Sự Mừng (4/5/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Tại Sao Tín Đồ Hồi Giáo Cầu Xin Đức Mẹ? (4/4/2016)
Vai Trò Của Mẹ Maria Trong Sứ Vụ Cứu Chuộc (4/4/2016)
Lễ Truyền Tin, Gm Jb Bùi Tuần (4/4/2016)
Tin/Bài khác
Ghi Danh Vào Phong Trào Linh Mục Con Cưng Của Đức Mẹ (4/24/2016)
Thơ Tràng Hạt Mân Côi (4/1/2016)
Suy Tôn Mẹ Maria (4/1/2016)
Suy Niệm Lễ Truyền Tin, Lm Anthony Trung Thành (4/1/2016)
Bức Ảnh Phép Lạ: Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (3/29/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768