MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Lời Chúa 75: Lãnh Nhận Hay Tham Gia ?
Thứ Tư, Ngày 18 tháng 5-2016
BÀI LỜI CHÚA 75

    Lãnh NHẬN hay tham gia ?

Trích sách Xuất hành, ch.14 (tiếp)

Có tin báo cho Vua Ai cập là dân Israen đã chạy trốn rồi. Bấy giờ, vua Pha-ra-ông đổi lòng :

-    Tại sao ta lại thả Israen ra đi để chúng khỏi làm tôi ta ?

Ông cho thắng xe trận, điểm 600 chiến xa và kỵ binh đuổi theo... Đang khi đó, Israen đã đến gần biển, thấy dân Ai cập đuổi đến nơi thì khiếp sợ quá đỗi, và đã kêu lên Yavê... Yavê phán với Môsê :

-    Hãy bảo con cái Israen cứ trẩy đi, còn ngươi hãy nâng gậy lên..., hãy rẽ nước biển làm hai, cho chúng nó đi vào lòng biển chân khô ráo...”

Môsê giơ gậy trên biển... và Yavê đã làm cho nước rẽ thành hai. như tường thành hai bên tả hữu: Israen đi vào trong lòng biển, chân khô ráo. Quân Ai cập thốc đuổi theo sau cũng vào theo tận trong lòng biển. Và xảy ra là Yavê trên cột lửa và mây, ngó sang phía quân Ai cập, và gieo tán loạn... làm xiêu vẹo bánh xe chúng và chúng phải vất vả đẩy xe đi. Thấy vậy, chúng bảo nhau :

-    Chết ta rồi, Yavê, Chúa chúng thờ đang chiến đấu bênh vực chúng chống lại ta. Hãy mau chạy trốn !

Nhưng không còn kịp nữa rồi! Yavê đã dạy Môsê cầm gậy giơ trên biển, và biển đã ập lại như cũ, nhận chìm xe trận và kỵ binh, không còn mống nào sống sót. (xem hình)

*   Đó là Lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa !

Suy niệm Lời Chúa

Ta vừa nghe : dân Israen tin cậy vào Chúa, nghe theo lệnh Chúa đi vào lòng biển không nao núng... và đã được cứu thoát. Đó là điều ta học hôm nay, phải đi vào trong đường lối Chúa bày sẵn cho ta mới được cứu. Ngày nay, con đường hay phương thế Chúa bày ra để cứu rỗi ta là các Bí Tích.

Mục đích Chúa lập các Bí Tích là để cứu rỗi. Đây ta hãy xem :

1/  Hồi nguyên thủy, khi tất cả trời đất và muôn vật còn phục tùng Thiên Chúa, tuân theo các luật của Người, lúc ấy, Thiên Chúa trị vì trên loài người cũng như trên thiên nhiên trong một trật tự ổn định. Đó là thời hoàng kim, muôn vật đều được yên ổn và loài người hoàn toàn hạnh phúc, vì sống trong tình nghĩa với Thiên Chúa, hòa thuận với nhau.

Nhưng khi ma quỉ xuất hiện, xúi giục họ và họ đã dại dột nghe theo mà bất tuân ý Thiên Chúa, phản nghịch với Người (Kinh Thánh diễn tả sự bất tuân ấy bằng câu chuyện ăn trái cấm). Từ đó, mọi sự đã bị đảo lộn : con người từ chối không chịu vâng phục, tức là từ chối quyền trị vì của Chúa, họ đã bị án phạt : không những mất tình nghĩa với Chúa, mà còn phải làm lụng vất vả, chịu nhiều đau đớn, cực khổ... cuối cùng phải chết. Nói tóm là mất ơn cứu độ, mất hạnh phúc đời này và đời sau.

Tình trạng nhân loại phản nghịch bất phục tùng, đã gây nên bất hạnh cho họ không biết chừng nào, đã biến thiên đàng thành thung lũng lệ sầu ! Có ai đứng ra làm trung gian phục hồi lại địa vị hạnh phúc cũ cho nhân loại không ?

Thưa : ! Đó là Đức Giêsu Kitô !

2/  Đức Giêsu sẽ làm gì ? Thưa : Ngài thiết lập lại trật tự đã đổ vỡ, phục hồi lại quyền trị vì của Thiên Chúa ở hai mặt:

-   Đối với ma quỉ : Ngài tiêu diệt quyền lực và các ảnh hưởng của chúng.

-   Đối với loài người : Gỉai thoát họ khỏi quyền lực của ma quỉ, đem họ trở về phục tùng Thiên Chúa, được ơn tha thứ tội lỗi, được lại ơn nghĩa với Thiên Chúa, và được hạnh phúc.

3/  Đức Giêsu dùng sự gì để thực hiện công trình lớn lao ấy? Thưa : bằng lời giảng dạy chân lý Nước Trời và nhất là bằng cuộc Tử nạn làm lễ hi sinh đền tội, và sau đó bằng sự sống lại để ban sự sống thần linh.

4/  Làm thế nào để công trình cứu độ ấy chuyển đến ta, là những người sống sau Đức Giêsu hàng ngàn năm và ở những thời đại khác nhau ? Thưa : Chúa gói ghém tất cả công cuộc ấy vào trong các Bí Tích, để ai đến lãnh thì được cứu độ.

 Chữ “lãnh Bí tích” dễ làm ta lầm tưởng đây là một thái độ thụ động, thấy các Bí Tích như các máng chuyển ơn, và ta chỉ việc ngồi chờ ơn từ trời tuôn xuống rồi giơ tay lãnh lấy mà thôi, như bài trước đã nói. Phải biết rằng Đức Giêsu thực hiện công trình cứu độ đó, giảng hòa ta với Thiên Chúa, phục hồi ơn nghĩa Thiên Chúa cho ta, là giúp ta nhưng không làm thay thế ta, Nhưng vì “lãnh Bí tích” là công thức đã thành quen dùng, đành phải dùng, tuy vậy ta nên hiểu nó có ý bảo ta : khi lãnh các Bí Tích, thì phải tham gia, thông dự tích cực bởi lòng tin và yêu mến vào công trình cứu độ, do cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu thực hiện, nay đang tàng ẩn trong các Bí tích, vì các Giáo phụ nói rằng : “Các biến cố đó của đời Chúa Giêsu nay đã được chuyển vào trong mầu nhiệm”, nghĩa là vào trong các Bí tích,

Lãnh Bí Tích nào cũng phải tham gia như vậy, song ở Bí Tích Rửa tội thì rõ rệt hơn cả. Đây ta hãy nghe Thánh Kinh dạy: “Anh em phải biết rằng : khi ta chịu phép Rửa, thì chính trong sự chết của Ngài mà ta được dìm vào ! Vậy khi ta chịu phép Rửa là ta (vào nằm trong mồ để) được mai táng làm một với Chúa Giêsu trong sự chết, ngõ hầu như Đức Kitô, khi Ngài được quyền phép của Chúa Cha làm cho sống lại (ra khỏi mồ), thì cả ta nữa, ta cũng được (ngoi lên khỏi mồ sự chết, mà) bước đi trong đời sống mới” (Rm 6.3-4).

Kết quả là thế nào ? Thánh Kinh nói : “Nếu ta có cùng chịu chết với Chúa Giêsu như thế, thì ta mới sẽ được cùng sống lại với Ngài”, mới được ơn tha thứ tội, được giảng hòa, được ơn nghĩa với Thiên Chúa (Rm 6.5).

Đó, anh chị em thấy rõ chưa ? Lãnh Bí Tích là thông dự, là tham gia vào cái chết và sống lại của Chúa Kitô bằng nỗ lực của ta chết đối với tội lỗi, như lời Kinh Thánh dạy : “Nếu nhờ Thần khí anh em giết chết những việc làm củ xác thịt, anh em sẽ sống” (Rm 8.13), chứ không phải một sự thụ động, chờ lãnh một cái ơn, y như thể chìa tay ra lãnh quà !

Bài Kinh Thánh ta đọc trên đầu, là một hình bóng giúp hiểu về sự tham gia ấy : đây nhé : dân Israen đang gặp nguy, thấy cái chết đến sau lưng : đó là quân đội Ai cập đuổi đến nơi, đang khi trước mặt lại có biển chắn ngang. Nhưng Thiên Chúa ra tay quyền phép cứu dân, Người bảo Môsê cầm gậy giơ lên rẽ nước biển ra hai bên để lộ ra một con đường ở giữa khô ráo cho dân đi vào. Giả sử thấy vậy, họ đâm sợ mà không dám đi vào, vì nhỡ nước ập xuống đè chết, thì sao ! Họ phải hết lòng tin vào quyền phép Người rồi dấn thân đi vào lòng biển, nhờ đó họ mới sang đến bờ bên kia mà sống.

Ở những kỳ sau, ta sẽ học hỏi kỹ lưỡng hơn về sự tham gia và thông dự vào cái chết và phục sinh ấy như thế nào, cách nào?

Ở bài hôm nay, tạm thời chúng ta rút ra một điều thực hành về sự tham gia ấy như sau : khi đi lãnh nhận bất kỳ Bí Tích nào: phép Giải tội, phép Mình Thánh, Rước lễ, Thánh Lễ..., ta hãy giục lòng tin rằng: “Không phải tôi đi lãnh một ơn gì, song thông dự vào sự chết của Chúa Kitô để triệt tiêu tội lỗi trong tôi, và vào sự phục sinh của Ngài trong Bí Tích mầu nhiệm này, để tôi sẽ được sống lại trong một đời sống mới!”

Tích truyện

Xưa bên Tàu có một ông vua bị một người em âm mưu cướp ngôi. Thất thế, vua phải cùng quần thần bỏ hoàng cung chạy trốn. Người em đem quân đuổi theo để tróc nã giết cho kỳ được mới thôi. Vua anh lẩn trốn ngày này đến ngày nọ. Vì quá lâu và gian nan tân khổ, nên các quần thần dần dần nản chí, bỏ trốn hầu hết, chỉ còn vài người hết sức trung thành, quyết theo phò giá cho đến cùng. Có ngày chạy lạc vào rừng, không còn gì ăn, vua tôi đều đói lả. Đi săn bắn cũng chẳng được con gì. Chẳng lẽ để vua chết đói sao? Thế rồi, đến bữa, vua bỗng thấy được ăn một bát cháo thịt rất ngon. Mãi mấy ngày sau, vua mới biết là có một trong mấy trung thần cùng theo vua trong gian khổ, đã thương vua, nên cắt thịt đùi của mình nấu cháo vua ăn. Vua vô cùng cảm động. Đến sau, nhờ hồng phúc tổ tiên, Vua đã tập trung được quân đội, kêu gọi người hiền tướng giỏi, chẳng bao lâu, thế quân đã mạnh, Vua anh bèn đem quân về đánh chiếm lại ngai vàng. Lúc khải hoàn, người được Vua khen thưởng trước tiên không phải là vị nguyên soái đã chiếm lại được Kinh đô, mà là vị trung thần đã xả thịt nấu cháo Vua ăn :

-    Năm trước, đang khi mọi người bỏ Trẫm vì không chịu nổi cảnh nằm gai nếm mật, chỉ có khanh và vài quần thần nữa vẫn cứ một dạ trung quân theo Trẫm. Hơn nữa, ngày Trẫm lâm nạn, không còn lương khô, đói khát trong rừng sâu, khanh đã không tiếc thân xẻ thịt mình nấu cháo cho Trẫm ăn. Nhờ lòng trung nghĩa và sự hi sinh của khanh, mà hôm nay Trẫm mới lấy lại được ngôi của Tiên Đế. Khi ấy, khanh đã đồng cam khổ, cùng thông chia gian nan khốn khó với Trẫm, thì lẽ tất nhiên ngày nay Trẫm ngự ngai cửu trùng vinh hiển, khanh cũng phải được chung phần vinh hoa phú quí với Trẫm.

Vua đã thăng thưởng cho quan ấy công hầu nhất phẩm, xây cho một dinh cơ đồ sộ, với gấm vóc lụa là ngàn tấm, bạc vàng mấy ngàn lượng, cùng lộng vàng, cờ quạt và tướng sĩ, kẻ hầu người hạ.

Như vậy, phải cùng thông chia thống khổ mới đồng hưởng vinh quang.

ææ&ææ

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Medugorje Là Sự Tiếp Nối Và Viên Mãn Của Fatima (5/20/2016)
Lộ Đức: Một Em Bé Bị Điếc Đã Nghe Được Khi Đi Hành Hương (5/20/2016)
Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Trinh Nữ Maria (5/20/2016)
Tâm Tình Của Lm Peter Quang Lê, Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ (5/19/2016)
Cn 3528: Quyền Năng Của Chuỗi Mân Côi (5/19/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Kinh Mân Côi, Gốc Tích Và 15 Ơn Ích (5/18/2016)
15 Lời Hứa Cho Những Ai Lần Chuỗi Mân Côi (5/18/2016)
Cầu Nguyện Cho Việt Nam Qua Tràng Chuỗi Mân Côi (5/18/2016)
Tràng Chuỗi Mân Côi Là Khí Giới Mạnh Nhất! (5/18/2016)
Tháng Năm: Hoa Lòng Dâng Mẹ (5/18/2016)
Tin/Bài khác
Thăm Là Thương (5/31/2018)
Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Fatima, Lm Anthony Trung Thành (5/14/2016)
Cn 3518: Thánh Địa Fatima Là Bàn Thờ Thế Giới (5/14/2016)
Cn 3517: 99 Năm Hiện Ra Tại Fatima (5/13/2016)
Cn 3516: Mừng Mẹ Fatima Hiện Ra 99 Năm (5/13/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768