MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Lời Chúa 94: Đạo Đức Không Đủ Để Được Cứu Rỗi
Thứ Tư, Ngày 27 tháng 7-2016
BÀI LỜI CHÚA 94

ĐẠo ĐỨc khÔng ĐỦ ĐỂ ĐưỢc cỨu rỖi

Trích sách Công vụ Tông Đồ, ch.10

Ở thành Kai-sa-ria, có người tên là Cót-nê-li-ô, đại úy trong quân đội nước Ý, đồn trú tại Phalêtin. Ông là người ngoại, song có lòng đạo đức và kính giới Thiên Chúa, rộng tay làm phúc, bố thí cho người nghèo và luôn cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Một hôm, trong buổi cầu nguyện, ông được thị kiến thấy một thần sứ Thiên Chúa đến với ông và nói:

-    Kinh nguyện và của bố thí nhà ngươi làm, đã được chấp nhận như của lễ tiến dâng trước Thiên Chúa. Để đáp lại lòng thành ấy, Ta bảo ngươi hãy sai người đến Yôphê và rước một người tên là Simon Phêrô đến nói cho ngươi những lời, nhờ đó ngươi và cả gia đình ngươi sẽ được cứu rỗi !

Ông Phêrô được mời đến nhà ông đại úy, và mở miệng rao giảng Tin Mừng về Chúa Giêsu cho ông và cả gia đình nghe :

Thiên Chúa đã sai Đức Giêsu đến thế gian để dạy cho biết Người là Chúa muôn loài. Đi đến đâu, Đức Giêsu đều thi ân giáng phúc và chữa lành mọi kẻ bị quỉ ma áp bức. Sau đó, Ngài đã chịu chết trên thập giá để chuộc tội cho chúng ta, nhưng ngày thứ ba, Thiên Chúa đã cho Ngài sống lại, và Ngài đã hiện ra cho chúng tôi là những kẻ đã cùng Ngài chung sống hồi Ngài còn tại thế, và được cùng ăn, cùng uống với Ngài lúc Ngài hiện ra sau khi sống lại. Ngài đã truyền dạy chúng tôi phải làm nhân chứng và đi rao giảng cho muôn dân rằng : Ai tin vào Ngài thì được lãnh ơn tha tội nhờ Danh Ngài, được sự sống đời đời ; còn ai không tin sẽ bị án trầm luân

Phêrô còn đang nói các điều ấy, thì Thánh Thần đã ngự xuống trên những người ngoại đang nghe lời giảng, khiến cho họ nói những tiếng lạ mà cao rao, ngợi khen Thiên Chúa. Bấy giờ, Phêrô bảo người ta :

-    Sao chúng ta còn ngần ngại không cho mấy người này chịu phép Thánh Tẩy như ta, vì họ cũng đã được chịu lấy Thánh Thần như ta (ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống)?

Thế là ông ra lệnh thanh tẩy họ nhân danh Đức Giêsu Kitô.

*   Đó là Lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa !

Suy niệm Lời Chúa

Vì từ xưa vẫn luôn nghe giảng dạy là phải làm các việc đạo đức hãm mình phạt xác để được lên thiên đàng, cho nên khi nghe bảo : Đạo đức không đủ để được cứu rỗi, điều này có thể làm nhiều người Công giáo đạo đức ngạc nhiên, hoặc bị “sốc”. Vậy xin vui lòng bình tĩnh nghe dẫn giải, lúc đó sẽ hiểu câu quả quyết trên đây.

Trong phần đầu câu truyện Kinh Thánh trên đây thấy nói : Ông đại úy Cót-nê-li-ô rất đạo đức và kính sợ Thiên Chúa, ông rộng tay làm phúc bố thí. Sau nữa, ông còn luôn luôn cầu nguyện. Chưa hết, ông ấy còn biết kính sợ Thiên Chúa, theo ngôn ngữ Do thái có nghĩa là ông thờ phượng tôn kính Thiên Chúa. Nói tóm, ông ta là một người rất đạo đức. Gíáo xứ chúng ta mà có một người đạo đức như thế, thì thật là vinh hạnh !

Đạo đức như thế đó, mà trước mắt Thiên Chúa, Người chưa cho là đủ để được cứu rỗi, và được làm con cái Chúa. Nếu đạo đức của ông mà đủ, thì Thiên Chúa chẳng sai Thiên thần đến bảo ông mời Phêrô đến làm gì. Khi ấy Thiên thần sẽ nói thế này : “Thiên Chúa rất vui lòng về các điều ông làm, mọi cách ông ăn ở. Vậy, ông cứ tiếp tục như thế cho đến chết, sẽ được cứu rỗi, lên thiên đàng hưởng mặt Chúa...”.

Nhưng Thiên thần có nói như vậy đâu.

a/  Trước hết, Thiên thần nói : Lòng ông kính sợ Chúa, việc ông cầu nguyện, bố thí..., tất cả những điều ông làm đó, là của lễ dâng lên đẹp lòng Chúa, và Chúa đã nhận.

b/  Nhưng lại nói tiếp : “Hãy mời Phêrô đến nói cho ông những điều nhờ đó ông và cả gia đình ông sẽ được cứu rỗi”.

Đó thấy chưa ? Nếu đạo đức của ông đã đủ để được cứu rỗi thì sao Thiên thần còn phải bảo ông đi mời một tông đồ đến giảng những lời để ông được cứu rỗi làm chi ?

Ấy là vì mời một tông đồ đến rao giảng Chúa Kitô cho ông, để ông biết Ngài là ai mà tin mới được cứu rỗi. Cứu rỗi là nhờ tin vào Đức Giêsu, theo xác quyết của Kinh Thánh : “Thiên Chúa đã cứu ta, không phải do các việc đạo đức ta làm (hay bởi việc ta giữ luật) đâu..” (Titô 3.5) ; “Quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ : đây không phải bởi sức anh em, cũng không phải bởi việc (đạo đức, giữ luật) anh em làm, mà là một ân huệ của Thiên Chúa ban dưng không, để không ai có thể vinh vang tự đắc.” (Ep 2.8-9). 

Để cho thấy những việc đạo đức không đủ để được cứu rỗi, xin dùng một ví dụ cho dễ hiểu :

Hồn ta ví như một mảnh đất ; làm các việc đạo đức ví như công việc cầy xới, bón phân, tưới nước... ; vậy thử hỏi nếu chỉ ra công cuốc xới, bón phân, tưới nước... trên mảnh đất đó thì nguyên từ những việc đó liệu có thể làm nảy ra một cây táo hay cây xoài (tượng trưng ơn cứu rỗi) được không ? Chắc chắn là không ! Cây ấy, phải mua hay có ai ban cho ta mới có mà đem trồng vào mảnh đất của mình. Ơn cứu rỗi cũng vậy, nó không do công ta làm việc đạo đức (ví như cuốc sới, bón phân…) mà trổ sinh ra được, song phải do Thiên Chúa ban cho, hay nói bóng bảy phải mua bằng đức tin mới có được.

Vì thế, thật là sai lầm nếu người ta nghĩ rằng : cứ gõ mõ tụng kinh, ăn chay, diệt dục, sống khổ hạnh, từ bỏ các tính xấu, giữ luật đi lễ, đọc kinh... thế là đủ để được cứu rỗi, và sau khi chết được vào thiên đàng. Nghĩ như thế, nên nhiều người trong chúng ta quen nói câu này: “Đạo nào cũng như đạo nào, đều dạy làm lành lánh dữ...”, tức là nghĩ rằng đạo Phật, đạo Khổng, đạo Cao đài, đạo ông bà..., cũng bằng và như đạo Chúa Kitô, cứ làm lành, lánh dữ là được cứu rỗi.

Nếu đúng như vậy, Chúa Kitô hóa ra vô ích. Ngài từ trời xuống thế chỉ dạy những điều mà từ xưa người ta đã dạy trước rồi : Cựu Ước cũng đã dạy người ta giữ luật, làm việc đạo đức để được sống, các tôn giáo kia cũng đã dạy làm lành lánh dữ để được siêu thoát. Ngài chịu bao đau khổ và nhất là chịu chết nhục nhã trên thập giá làm gì cho mất công ! Thánh Phaolô đã nói như đanh thép: Vì nếu người ta được nên công chính nhờ bởi giữ Lề luật, thì hóa ra Đức Kitô đã chết vô ích” (Gal 2.21).

Bởi vậy những ai nghĩ “đạo nào cũng như đạo nào” là những người suy nghĩ nông cạn, thiển cận ! Vì đạo đâu chỉ có mặt luân lý, (dạy ăn ngay ở lành), đạo cốt tủy là mặt giáo lý ! Ai đã học Kinh Thánh và Giáo lý Công giáo (cũng như phần nào đã đọc cuốn 100 bài Giáo lý Thánh Kinh này) thì sẽ thấy ngay đạo lý của Công giáo khác xa một trời một vực so với các đạo khác, chưa kể những điểm đạo lý ngược và nghịch hẳn với đạo lý của các đạo đó, vốn do loài người tạo ra. Mà do loài người tạo ra thì làm sao không khuyết điểm, bất toàn, dù người đó là siêu nhân, vì con người vốn bẩm chất yếu hèn, ngu dốt, khiếm khuyết… Còn đạo lý của Kitô giáo là từ trời chứ không do người phàm trần nào sáng tác :

Đức Giêsu nói: “Đạo lý Ta dạy không phải là của Ta mà là của Đấng đã sai Ta. (tức là của Thiên Chúa trên trời).” (Ga 7.16). “Mà lời các ngưòi nghe đây không phải là của Ta, nhưng là của Cha, Đấng đã sai Ta.” (Ga 14.24)

Anh em thấy chưa ? Chỉ vì không học Lời Chúa cho kỹ, mà ta nghĩ và nói những điều ngớ ngẩn trên kia.

Ngớ ngẩn thì còn đỡ, đó là sai lầm mới tai hại.

----------------------------------

Lưu ý : Những điều nói đây là căn cứ theo đức tin Kitô giáo, dựa trên mặc khải và Hội Thánh truyền dạy. Bạn đừng nói cho người không có đức tin hoặc cho người thuộc các tôn giáo khác, hiển nhiên là họ không hiểu, không chấp nhận, và sẽ tức giận, vì dám xúc phạm đến đạo của họ. Vậy, điều ta nói đây là nói trong vòng chúng ta những kẻ đã tin mà thôi.

-----------------------------

Hãy xem : Mơ ước của loài người là được vào cõi Niết Bàn cực lạc hay Bồng lai tiên cảnh. Song vấn đề làm thế nào mà vào được ? Thế là loài người ra công tìm kiếm phương thế : người ta bày ra những việc tu thân tích đức, diệt dục, diệt tham sân si, hoặc lễ bái, cầu kinh, tụng niệm, trút bỏ hồng trần, đi tu, khổ công luyện tập, khổ công tu hành, dưỡng tánh... và tưởng nhờ đó sẽ thành tiên, thành thánh, và đạt cõi tiên, cõi thiên đình...

Tất cả chỉ là ảo tưởng ! Vì chẳng có cõi tiên, cõi thiên đình nào khác, ngoài Thiên đàng của Thiên Chúa chúng ta.

Điều ta nói đây là sự thật. Mà sự thật chỉ có một. Vì chỉ có một Chúa là Thiên Chúa độc nhất, Chúa tể tạo dựng muôn loài, muôn vật, Chúa tể cả trời đất, âm ti, địa ngục. Mà thiên đàng là nhà Thiên Chúa, Người muốn cho ai vào, người ấy mới được vào. Chẳng có ai có thể bắc thang qua ngả khác! Chúa Giêsu phán : “Ta là Đường, là Sự thật và là Sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha nếu không nhờ Ta” (Ga 14.6). Muốn đến đâu, người ta phải đi đúng đường, trên bộ có đường, dưới nước tàu thủy cũng có đường, trên không máy bay cũng phải bay đúng đường, nếu không sẽ đụng nhau và không tới đích. Lên thiên đàng, đến gặp Thiên Chúa Cha, cũng phải theo đúng con đường : con đường đó, Đức Giêsu bảo : chính là Ta. Tin Ngài, theo Ngài, nhập vào trong Ngài, như thể vào trong chiếc tàu hay phi cơ, Ngài sẽ đưa ta đến Cha, đến nơi Cha ở, tức là thiên đàng. Ngoài Ngài ra, thì Không có ơn cứu độ nơi một người nào khác nữa. Vì dưới gầm trời này, không có một người nào khác đã được ban xuống cho nhân loại để nhờ vào đó mà chúng ta trông được cứu thoát” (Cv 4.12). “Thiên Chúa đã yêu mến thế gian, nên đã ban Con Một của Người (xuống trần), để phàm ai (nghe Ngài,) tin vào Ngài, thì được sự sống đời đời, chứ không bị hư đi trong chốn trầm luân” (Ga 3.16).

Có thắc mắc : Như vậy chẳng lẽ những việc đạo đức, giữ luật, đọc kinh, dự lễ v.v… không có vai trò gì cả sao ? Đáp : Có chứ ! Những việc đó là tốt, là cần, ta không được khinh chê hay rẫy bỏ, song chúng chỉ là dọn đường. Mặt khác, những việc ấy còn cần thiết để củng cố niềm tin ta đã có được. Lấy lại ví dụ cuốc xới trên kia : sau khi đã tậu được cây xoài hay cây khế      trồng vào thửa đất của mình rồi, từ đây ta phải ra công xới đất, bón phân, tưới nước cho cây khỏi chết khô, trái lại phát triển tươi tốt xum xuê… Cũng vậy, sau khi nhờ tin mà ta tậu được ơn cứu độ, ta phải ra sức thi hành các việc đạo đức để bồi đắp, vun quén cho đức tin và ơn cứu độ còn non nớt trong ta, khỏi bị héo khô, trái lại được phát triển, sinh hoa qua đơm quả..., vì có lời Thánh Giacôbê dạy : “Đức tin mà không có việc làm thì đức tin ấy đã chết tiệt rồi” (Gc 2.17).

Tích truyện

Có ông Vua kia muốn thử xem các con mình, ai là đứa khôn ngoan hơn để truyền ngôi lại cho, ông bèn lấy một viên kim cương thật quí, gói trong một bọc giấy rất xấu khó coi, còn lấy một hột kim cương giả bằng thủy tinh đặt vào trong một hộp sang trọng, rất đẹp, và rực rỡ. Đoạn vua gọi hai hoàng tử lại cho chọn. Người con cả thấy gói xoàng, bỏ qua, xin chọn cái hộp đẹp. Sau, Vua gọi đến con út, hỏi muốn chọn cái nào. Cậu út nhìn cha bằng cặp mắt trìu mến và nói :

-   Kính thưa phụ vương, xin Người chọn giùm con.

Vua chọn cho cậu thứ kim cương thật trong gói xoàng, và bảo con hãy đợi để mình sửa soạn cách trọn vẹn hơn. Vua truyền lấy chiếc triều thiên đã làm sẵn, rồi trước mặt hai hoàng tử, Vua mở gói xoàng ra, lấy viên kim cương thật đính vào giữa, tức thì viên kim cương ấy chói lòa các tia sáng muôn màu rực rỡ... Vua liền triệu quần thần lại và tuyên bố :

-   Mai sau cậu hoàng tử út này sẽ nối ngôi cha. Vương miện này là vật bảo đảm.

Trong đời sống đạo cũng vậy, biết bao người trên thế gian chạy theo đạo nọ đạo kia, vì nghe thấy họ hứa cho, nào thành tiên, thành thánh... nhờ kinh kệ, tu thân diệt dục, sẽ thành chánh quả, được vào nơi Bồng lai tiên cảnh, hoặc Tây phương cực lạc sung sướng... Nghe thì hay lắm, nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng, không thật.

Còn Kitô hữu là người khôn ngoan, đến xin Thiên Chúa chỉ cho : “Xin Cha chọn giùm cho con”. Chúa Cha mới đem Đức Giêsu Kitô cho ta mà nói : Đây mới là kim cương thật, chói lòa mọi sự thánh thiện, công chính, hãy nhận lấy Chúa Giêsu, hãy tin vào Ngài, các con sẽ được cứu rỗi đời đời.

ÌÌÌ 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Mẹ Làm Phép Trừ Quỷ (8/2/2016)
Danh Cực Thánh Đức Maria (8/2/2016)
Điệp Khúc Tháng Tám (7/31/2016)
Cn 3648: Kinh Mân Côi Quan Trọng Vô Cùng (7/31/2016)
Cn 3647: Thực Hành Các Mệnh Lệnh Fatima (7/31/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Chưa Thấy Ai Xin Mẹ Về Không. (7/27/2016)
Sự Kiện Đức Mẹ Lộ Đức (lourdes) (7/27/2016)
Tin/Bài khác
Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (7/22/2016)
Cn 3635: Chuỗi Mân Côi Giải Quyết Mọi Vấn Đề Nan Giải (7/21/2016)
Sự Kiện Đức Mẹ Lộ Đức (lourdes), Pháp (7/20/2016)
Sự Kiện Đức Mẹ Lavang, Việt Nam (7/20/2016)
Không Ngờ Tôi Được Đón Nhận Phép Lạ Nhiệm Mầu! (7/20/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768