ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

"Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến
đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với Mẹ rằng:
'Thưa Bà, đây là con của Bà.' Rồi Người nói với
môn đệ: 'Đây là Mẹ của anh'". (Gio-an 19:26-27)

Chúc Mừng Hành Hương Kính Đức Mẹ HCG
tại DCCT Houston, TX (June 29 - July 1, 2012).

Đời con có Mẹ yêu thương
Ước mong hạnh phúc không vương lệ sầu
Cho dù năm tháng dãi dầu
Mẹ luôn che chở chuyển cầu cho con
Em vui hát khúc véo von
Hân hoan nhịp bước lên non xuống đồi
Anh gieo hy vọng đơm chồi
Ngày đêm rung cảm bồi hồi trái tim
Giờ chầu khấn nguyện lặng im
Con say sưa ngắm, lim dim mơ màng
Uy nghi Người ở thiên đàng
U huyền trầm mặc võ vàng phận thân
Gíờ đây một dạ tri ân
In hình ảnh Mẹ từ nhân dịu hiền
Uy linh tỏ hiện khắp miền
Phù trì giải thoát ưu phiền thế nhân!
* Nguyễn Sông Núi
(Tv Thánh Gioan Neumann, Dallas, TX, June 29, 2012)