MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đền Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Và Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria (2)
Thứ Tư, Ngày 13 tháng 5-2015

Đền Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Và Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria (2)

1.  Làm dấu Thánh Giá 

Nhân Danh Cha † và Con † và Thánh Thần † Amen.

2a.  Kinh Truyền Tin

Xướng:  Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria.

Đáp:  Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.

Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chuá Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn moị người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.

- Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử.  Amen.

Xướng:  Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời.

Đáp:  Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền.

Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chuá Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn moị người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.

-Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử.  Amen.

Xướng: Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.

Đáp: Và ở cùng chúng con.

Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chuá Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn moị người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.

- Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử.  Amen.

Xướng:  Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.

Đáp:  Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời Nguyện: lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm Người, thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

2b.  Kinh Nữ Vương Thiên Đàng   (Đọc trong Mùa Phục Sinh)

Xướng:  Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hãy vui mừng - Alleluia

Đáp:  Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng - Alleluia

Xướng:  Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa - Alleluia

Đáp:  Xin cầu cùng Chúa cho chúng con – Alleluia

Xướng:  Lạy Nữ Đồng Trinh Maria hãy hỉ hoan khoái lạc – Alleluia

Đáp:  Vì Chúa đã sống lại thật – Alleluia 

Lời Nguyện: Lạy Chúa, là Đấng đã làm cho thiên hạ vui mừng quá bội bởi Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Chúa cùng là Chúa chúng con đã sống lại; xin vì Đức Nữ Đồng Trinh Maria là Thánh Mẫu Người nguyện cầu cho chúng con được hưởng phúc vui vẻ hằng sống đời dời. Vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

3.  Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

*Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh tông đồ. Thì rày chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

4.  Kinh Tin

Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng, con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy, cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho Hội thánh. Amen.

* Kinh Cậy

Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên Thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy, chẳng có lẽ nào sai được. Amen.

* Kinh Mến

Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.

* Kinh Ăn Năn Tội

Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa , thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự . Con dốc lòng chừa cải và nhờ ơn Chúa thì con sẽ tránh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

5. Kinh Tin Kính

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh-giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

6. Kinh Lạy Cha

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

* Kinh Kính Mừng

Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chuá Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

* Kinh Sáng Danh

Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lời Nguyện:

* Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những Linh Hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

* Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ, xin cho các Linh Hồn được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Ðức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

7. Chuỗi Hạt Mân Côi
 
mầu Nhiệm 5_Sự Vui

Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Ðức Bà chịu thai__ Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

Thứ hai thì ngắm: Ðức Bà đi viếng Bà Thánh Isave___ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Thứ ba thì ngắm: Ðức Bà sinh Ðức Chúa Giêsu nơi hang đá__ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Thứ bốn thì ngắm: Ðức Bà dâng Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh__Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Thứ năm thì ngắm: Ðức Bà tìm được Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh___Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Mầu Nhiệm 5_Sự Thương

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu__Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn___Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai___Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây thánh giá___Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá___Ta hãy xin đóng đanh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

Mầu Nhiệm 5_Sự Mừng

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại___Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời___Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh thần hiện xuống___Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời___Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời___Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

Mầu Nhiệm 5_Sự Sáng

Thứ nhất thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan___Ta hãy xin cho đuợc sống xứng đáng là con cái Chúa.

Thứ hai thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana___Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

Thứ ba thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối.___Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

Thứ bốn thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu biến hình trên núi ___Ta hãy xin cho ơn được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

Thứ năm thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể___Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

8. Kinh Lạy Nữ Vương

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ! chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đày kêu đến cùng bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn bà thương. Hỡi Ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lạy Thiên Chúa, Con Một Chúa đã sắm sẵn cho chúng con phần thưởng cứu rỗi đời đời, bởi công Người đã sống đã chết và đã sống lại. Nay chúng con kính nhớ những sự Mầu Nhiệm ấy trong phép Rất Thánh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria thì xin Chúa ban cho chúng con được bắt chước gương lành tích chứa trong những sự Mầu Nhiệm ấy và được lãnh phần thưởng hứa ban vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

9. Lời Chúa - Phúc Âm – Suy Niệm

10. Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng   

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu đang ngự thật trong Bí Tích Thánh Thể. Cùng với Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, các Thần Thánh trên trời và Giáo Hội hoàn vũ, con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa, con cảm tạ Chúa về những hồng ân đã ban cho con, và con khát khao được yêu mến kết hợp với Chúa mỗi ngày một hơn.  Xin Chúa ngự vào lòng con cách thiêng liêng và đốt lên trong con ngọn lửa tình yêu mến của Chúa Thánh Thần.  Xin Chúa nên tất cả cho con và cho con được thuộc trọn về Chúa.

Xin cho con được yêu mến Chúa như Mẹ Maria đã yêu mến Chúa, và yêu mến Mẹ như Chúa Giêsu đã yêu mến Mẹ.  Amen.

11. Kinh Lạy Linh Hồn Chúa Kitô

Lạy Linh Hồn Chúa Kitô, xin làm cho con nên thánh.

Mình Thánh Chúa Kitô, xin cứu chữa con.

Máu Thánh Chúa Kitô, xin cho con say mến.

Nước từ cạnh sườn Chúa Kitô, xin rữa con cho sạch.

Sự khổ nạn Chúa Kitô, xin làm cho con mạnh sức.

Lạy Chúa Giêsu nhân lành, xin nhậm lời con cầu xin.

Trong những thương tích Chúa, xin dấu ẩn con.

Xin đừng để con xa lìa Chúa,

Xin bảo vệ con khỏi kẻ thù hung ác,

Xin Chúa gọi con trong giờ lâm tử, và kêu con đến cùng Chúa,

Để cùng với các Thánh, con được ngợi khen Chúa đến muôn muôn đời.  Amen.

12. Thánh Hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu

Lạy Chúa Giêsu, chúng con biết rằng Chúa rất dịu dàng, Chúa đã ban Thánh Tâm Chúa cho chúng con. Thánh Tâm Chúa bị gai nhọn bao bọc vì tội lỗi của chúng con. Chúng con biết hôm nay Chúa vẫn cầu nguyện cho chúng con, để chúng con không bị hư mất đi.

Lạy Chúa Giêsu, xin nhớ đến chúng con khi chúng con phạm tội. Qua Trái Tim Cực Thánh Chúa, xin cho tất cả chúng con yêu thương nhau, xin cho hận thù biến mất trong nhân loại. Xin chỉ cho chúng con tình yêu của Chúa. Chúng con yêu mến Chúa, và mong muốn Chúa bảo vệ chúng con với Trái tim của Ðấng Mục Tử Nhân Lành. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ngự vào trái tim của mỗi chúng con. Xin hãy gõ cửa trái tim của chúng con. Xin Chúa hãy kiên nhẫn và bền chí với chúng con. Chúng con hãy còn khóa kín tâm tư, bởi vì chúng con không hiểu được Thánh Ý của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy tiếp tục gõ cửa trái tim chúng con, làm cho trái tim chúng con mở rộng cho Chúa, ít là khi chúng con nhớ lại cuộc Khổ nạn mà Chúa đã đau khổ gánh chịu vì chúng con. Amen.

13. Thánh Hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria

Ôi Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, bừng cháy lửa thánh thiện, xin Mẹ chỉ tình mến của Mẹ cho chúng con. Lạy Mẹ Maria, xin cho lửa yêu mến của Mẫu Tâm Mẹ đổ tràn đầy trên toàn thể nhân loại. Chúng con yêu mến Mẹ, xin đổ tràn đầy tình yêu Mẹ trên trái tim chúng con. Xin cho Trái Tim chúng con luôn mong mỏi Mẹ.

Ôi Mẹ Maria, Mẫu Tâm ngọt ngào và khiêm nhường, xin nhớ đến chúng con khi chúng con đang phạm tội. Mẹ biết chúng con đều là kẻ có tội. Bằng phương tiện của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, xin cho chúng con sức khỏe thiêng liêng. Xin cho chúng con luôn nhìn thấy sự tốt lành của Mẫu Tâm Mẹ, xin cho chúng con được ơn hoán cải nhờ lửa của Mẫu Tâm Mẹ. Amen.

14.  Lời Cầu Nguyện Thiên Thần Dạy 3 Trẻ ở Fatima

"Lạy Ba Ngôi Cực Thánh - Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần! Con cung kính thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa: Mình và Máu Thánh cực trọng, Linh hồn và Bản tính Thiên Chúa của Chúa Giêsu Kitô, đang ngự trong các nhà chầu trên khắp hoàn cầu, để đền tạ vì những tội bội bạc, thờ ơ, xúc phạm đến Chúa.

Cậy vì công nghiệp vô cùng của Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu và Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria, xin Chúa cho kẻ có tội được ăn năn trở lại."

* Kinh Cầu Cùng Trái Tim Chúa

Lạy ơn Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giêsu, con nhờ Trái Tim vẹn sạch Mẹ Maria, mà dâng lên Trái Tim Chúa.  Mọi lời con cầu xin, mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay, cho được đền vì tội lỗi con và cầu nguyện theo Thánh Ý Chúa.

Khi dâng mình tế lễ trên bàn thờ, con lại xin dâng các sự ấy lên Trái Tim Chúa, có ý cầu nguyện như ý Đức Giáo Hoàng.

Lạy Chúa, ngày hôm nay, con ước ao nhận lãnh được các việc lành và các ân xá để chỉ cho các linh hồn, và ân xá nào có thể chỉ cho các linh hồn thì xin Chúa cũng ban cho các linh hồn ấy.  Amen.

15.  Kinh Hãy Nhớ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy, con hết lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen.

* Kinh Khấn Thánh Giuse

Lạy Thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiệu. Cha có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời đến nỗi người ta có thể nói rằng: “Trên trời Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin”.

Lạy Cha hiền, xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho chúng con. Khi ở thế gian này, cha đã từng là cha nuôi và là vị bảo hộ trung thành của Chúa Con chí thánh, nay xin Cha bào chữa cho chúng con bên tòa Chúa.  Chúng con xin trao phó nơi Cha vụ khó khăn này (... ) xin Cha giải gỡ giúp chúng con, để thêm một vinh quang mới vào bao nhiêu vinh quang sẵn có của Cha.

Lạy Thánh cả Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng, vâng, chúng con tin tưởng Cha có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con và giải thoát chúng con khỏi những khổ cực ưu sầu mà chúng con đang gặp phải.  Hơn nữa, chúng con vững lòng trông cậy.  Cha không bỏ qua điều gì giúp ích cho những người sầu khổ kêu cầu Cha. Chúng con sấp mình dưới chân Cha, tha thiết nài xin Cha đoái thương đến những than van khóc lóc của chúng con. Xin Cha lấy tình thương như áo choàng che phủ chúng con, và chúc lành cho chúng con.  Amen.

16. Kinh Cầu Cho Giáo Hội Và Linh Mục

Ôi Chúa Giêsu của con, con nài xin Chúa nhân danh toàn thể Giáo hội: Xin ban cho Giáo hội tình yêu và ánh sáng Thần Khí Chúa, và xin ban quyền năng Chúa trên lời nói của các linh mục để những tâm hồn chai đá nghe biết ăn năn, sám hối và trở về với Chúa.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con những linh mục thánh thiện. Chúa là chính Đấng gìn giữ các linh mục được thánh thiện. Ôi Linh Mục Thượng Phẩm Cao cả, ước gì quyền năng của lòng thương xót Chúa đồng hành với các linh mục ở mọi nơi, gìn giữ các ngài khỏi mọi cạm bẫy và cám dỗ của ma quỷ luôn luôn bủa vây các linh hồn linh mục.

Lạy Chúa, Ước gì quyền năng lòng thương xót Chúa làm tan vỡ và vô hiệu tất cả những gì gây hoen ố sự thánh thiêng của các linh mục, bởi vì Chúa có thể làm mọi sự.

Lạy Chúa, Đấng yêu dấu nhất của con, con nài xin Chúa cho sự vinh thắng của Giáo hội, cho những ơn lành trên Đức Thánh Cha và trên tất cả hàng Giáo sĩ, cho ơn hoán cải của các tội nhân không biết sám hối. Lạy Chúa Giêsu, con xin Chúa chúc lành đặc biệt và ban ánh sáng cho các linh mục mà con đến xưng tội trong suốt cuộc đời con.  Amen.

17. Cầu Cho Các Linh Hồn

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh,

và Lời Nguyện.

Lời Nguyện:

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho các LINH HỒN được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng.  Amen.

18. Kinh Bởi Lời

Lạy Ðức Chúa Giêsu xưa bởi lời mà xuống thế gian, 33 năm cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn được rỗi. Thì rày chúng con xin Cha rất nhân lành hay thương vô cùng, xin tha phần phạt cho các linh hồn đã cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa luyện tội thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra mà đem đến chốn hưởng vui thật là nước thiên đàng vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen.

* Kinh Vực Sâu

Lạy Chúa con, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy.

Lạy Chúa xin ban cho linh hồn …………được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng.

Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn ………….cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên.  Amen.

* Kinh Lạy Chúa Con

Lạy Chúa con, Chúa đã phán dạy rằng, bay hãy xin thì bay sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn nơi lửa luyện tội. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van, cho linh hồn ông bà, cha mẹ, anh em, bạn hữu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sống vô cùng hằng soi cho liên.  Amen.

19. Kinh Phó Dâng

Lạy Chúa con, con xin phó dâng linh hồn và xác con ở tay Chúa con. Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm, kẻo sa phạm tội gì mất lòng Chúa hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Chớ gì sống chết con được giữ một lòng kính mến Chúa luôn. Amen.

* Kinh Cám Ơn

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con ( ngày/đêm ) hôm nay được mọi sự lành; lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy. Amen.

20. Kinh Trông Cậy

Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn.  Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. - Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

* Các câu Lạy

Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu 

– Thương xót chúng con

Lạy Trái tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria 

– Cầu cho chúng con

Lạy ông Thánh Giuse là bạn Thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh 

– Cầu cho chúng con

Nữ Vương ban sự bình an 

– Cầu cho chúng con

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 

– Cầu cho chúng con.

Các Thánh Thiên Thần và các Thánh bổn mạng 

– Cầu cho chúng con.

Giêsu – Maria – Giuse con mến yêu 

– Xin cứu rổi các linh hồn.

21. Kết Thúc: Thánh ca

-Thánh ca dâng Chúa và Đức Mẹ.

*Làm dấu Thánh Giá 

Nhân Danh Cha † và Con † và Thánh Thầ. Amen.

Hết

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chưa Từng Có Ai Chạy Đến Mà Đức Mẹ Từ Bỏ Chẳng Nhậm Lời! (5/17/2015)
Tháng Hoa Đức Mẹ, Lm Đoàn Quang, Cmc (5/16/2015)
Đức Maria Là Phụ Nữ Duy Nhất Vừa Là Trinh Nữ Vừa Là Mẹ! (5/14/2015)
Đức Mẹ Maria Là Cửa Thiên Đàng! (5/14/2015)
Mẹ Đã Cứu Vãn Giáo Hội Và Các Dân Tộc Trong Cơn Nguy Biến! (5/14/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Lời Nguyện Thánh Hiến Trọn Vẹn Cho Mẫu Tâm Đức Mẹ Maria #3 (5/13/2015)
Nguồn Gốc Phong Trào Lm Đức Mẹ (2) (5/13/2015)
Nguồn Gốc Phong Trào Lm Đức Mẹ (1) (5/13/2015)
Lời Mẹ Dạy Qua Lm Stefano Gobbi Ngày 21/1/1984 (5/13/2015)
Lời Nguyện Thánh Hiến Đgh Gioan Phaolo Ii Dâng Đức Mẹ Maria #2 (5/13/2015)
Tin/Bài khác
91 Phép Lạ Đức Mẹ Maria Ban Cho Loài Người (81-91) (5/12/2015)
91 Phép Lạ Đức Mẹ Maria Ban Cho Loài Người (71-80) (5/12/2015)
91 Phép Lạ Đức Mẹ Maria Ban Cho Loài Người (61-70) (5/12/2015)
91 Phép Lạ Đức Mẹ Maria Ban Cho Loài Người (51-60) (5/12/2015)
91 Phép Lạ Đức Mẹ Maria Ban Cho Loài Người (41-50) (5/12/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768