MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Chuỗi Mân Côi Đặc Biệt Cầu Cho Hoa Kỳ (2)
Thứ Tư, Ngày 30 tháng 11-2016

Chuỗi Mân Côi Đặc Biệt cầu cho Hoa Kỳ (2)

Nguồn: Patriotic Rosary

Mầu Nhiệm Năm Sự Thương

(Chúng ta có thể đọc Chuỗi Kinh Mân Côi này hàng ngày cầu xin cho Hoa Kỳ)

Lạy Chúa, nhân dịp chuẩn bị mừng Lễ Độc Lập July 4 tai Hoa Kỳ, chúng con xin dâng Chuỗi Kinh Mân côi để cầu nguyện cho đất nước Hoa Kỳ được Chúa tha thứ tội lỗi và chúc phúc.

Chúng con xin dâng Kinh Tin Kính để cầu Chúa Thánh Thần hoán cải Thủ đô nước Mỹ:  Tôi tin kính…

Kinh Lạy cha cầu cho Đức Thánh Cha, các giám mục, linh mục và các tu sĩ:  Lạy cha chúng con... 

Ba Kinh kính mừng cầu xin cho sự hoán cải của cả đất nước Hoa Kỳ:   Kính mừng Maria … (3 lần)

Kinh Sáng danh cầu cho sự hoán cải của đất nước Hoa Kỳ:  Sáng danh Đức Chúa Cha … 

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Chúng con xin dâng Kinh Lạy cha để cầu cho Tổng Thống Hoa Kỳ:  Lạy Cha chúng con ở trên trời...

1. Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang Alabama và từng linh hồn trong tiểu bang này.  Kính mừng Maria…

2. Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang Alaska và từng linh hồn trong tiểu bang này.  Kính mừng Maria…

3. Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang Arizona và từng linh hồn trong tiểu bang này.  Kính mừng Maria…

4. Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang Arkansas và từng linh hồn trong tiểu bang này. Kính mừng Maria…

5. Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang California và từng linh hồn trong tiểu bang này.  Kính mừng Maria…

6. Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang Colorado và từng linh hồn trong tiểu bang này.  Kính mừng Maria…

7. Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang Connecticut và từng linh hồn trong tiểu bang này.  Kính mừng…

8. Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang Delaware và từng linh hồn trong tiểu bang này.  Kính mừng Maria…

9. Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang Florida và từng linh hồn trong tiểu bang này.  Kính mừng Maria…

10. Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang Georgia và từng linh hồn trong tiểu bang này.  Kính mừng Maria…

Chúng con cầu cho sự hoán cải của đất nước Hoa Kỳ: Sáng danh Đức Chúa Cha…

Lạy Chúa Giêsu xin tha tội cho chúng con…

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Chúng con xin dâng Kinh Lạy Cha để cầu cho Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ:  Lạy Cha chúng con...

1. Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang Hawaii và từng linh hồn trong tiểu bang này.  Kính mừng Maria…

2. Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang Idaho và từng linh hồn trong tiểu bang này.  Kính mừng Maria…

3. Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang Illinois và từng linh hồn trong tiểu bang này.  Kính mừng Maria…

4. Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang Indiana và từng linh hồn trong tiểu bang này.  Kính mừng Maria…

5. Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang Iowa và từng linh hồn trong tiểu bang này.  Kính mừng Maria…

6. Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang Kansas và từng linh hồn trong tiểu bang này.  Kính mừng Maria…

7. Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang Kentucky và từng linh hồn trong tiểu bang này.  Kính mừng Maria…

8. Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang Louisiana và từng linh hồn trong tiểu bang này.  Kính mừng…

9. Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang Maine và từng linh hồn trong tiểu bang này.  Kính mừng Maria…

10. Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang Maryland và từng linh hồn trong tiểu bang này. Kính mừng Maria…

Chúng con cầu cho sự hoán cải của đất nước Hoa Kỳ:  Sáng danh Đức Chúa Cha…

Lạy Chúa Giêsu xin tha tội cho chúng con…

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

Chúng con xin dâng Kinh Lạy Cha cầu cho Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ:  Lạy Cha chúng con...

1.Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang Massachusetts và từng linh hồn trong tiểu bang này. Kính mừng.

2.Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang Michigan và từng linh hồn trong tiểu bang này.  Kính mừng Maria…

3.Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang Minnesota và từng linh hồn trong tiểu bang này.  Kính mừng Maria…

4. Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang Mississippi và từng linh hồn trong tiểu bang này.  Kính mừng…

5.Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang Missouri và từng linh hồn trong tiểu bang này.  Kính mừng Maria…

6.Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang Montana và từng linh hồn trong tiểu bang này.  Kính mừng Maria…

7.Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang Nebraska và từng linh hồn trong tiểu bang này. Kính mừng Maria…

8.Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang Nevada và từng linh hồn trong tiểu bang này.  Kính mừng…

9.Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang New Hampshire và từng linh hồn trong tiểu bang này. Kính mừng…

10.Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang New Jersey và từng linh hồn trong tiểu bang này. Kính mừng…

Chúng con cầu cho sự hoán cải của đất nước Hoa Kỳ:  Sáng danh Đức Chúa Cha…

Lạy Chúa Giêsu xin tha tội cho chúng con…

Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.

Chúng con xin dâng Kinh Lạy Cha cầu cho các vị Thống đốc của tại các tiểu bang.

1.Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang New Mexico và từng linh hồn trong tiểu bang này. Kính mừng...

2.Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang New York  và từng linh hồn trong tiểu bang này.  Kính mừng Maria…

3. Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang North Carolina và từng linh hồn trong tiểu bang này. Kính mừng…

4. Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang North Dakota và từng linh hồn trong tiểu bang này.  Kính mừng…

5.Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang Ohio và từng linh hồn trong tiểu bang này.  Kính mừng Maria…

6.Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang Oklahoma và từng linh hồn trong tiểu bang này.  Kính mừng Maria…

7.Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang Oregon và từng linh hồn trong tiểu bang này.  Kính mừng Maria…

8.Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang Pennsylvania và từng linh hồn trong tiểu bang này.  Kính mừng…

9.Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang Rhode Island và từng linh hồn trong tiểu bang này. Kính mừng…

10.Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang South Carolina và từng linh hồn trong tiểu bang này. Kính mừng…

Chúng con cầu cho sự hoán cải của đất nước Hoa Kỳ:  Sáng danh Đức Chúa Cha…

Lạy Chúa Giêsu xin tha tội cho chúng con…

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin đóng đanh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

Chúng con xin dâng Kinh Lạy Cha cầu cho những vị lãnh đạo của các county và các thành phố tại Hoa Kỳ.

1.Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang South Dakota và từng linh hồn trong tiểu bang này. Kính mừng...

2. Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang Tennessee và từng linh hồn trong tiểu bang này.  Kính mừng Maria…

3.Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang Texas và từng linh hồn trong tiểu bang này. Kính mừng…

4.Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang Utah và từng linh hồn trong tiểu bang này.  Kính mừng…

5.Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang Vermont và từng linh hồn trong tiểu bang này.  Kính mừng Maria…

6.Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang Virginia và từng linh hồn trong tiểu bang này.  Kính mừng Maria…

7.Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang Washington và từng linh hồn trong tiểu bang này. Kính mừng…

8.Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang West Virginia và từng linh hồn trong tiểu bang này.  Kính mừng…

9.Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang Wisconsin và từng linh hồn trong tiểu bang này. Kính mừng…

10. Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ trên tiểu bang Wyoming và từng linh hồn trong tiểu bang này. Kính mừng…

Chúng con cầu cho sự hoán cải của đất nước Hoa Kỳ:  Sáng danh Đức Chúa Cha…

Lạy Chúa Giêsu xin tha tội cho chúng con… 

Lan Nguyễn
30/6/2015-10/10/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3784: Lời Cảnh Báo Của Thiên Chúa (1) (12/4/2016)
Đức Mẹ Lộ Đức (lourdes), Pháp, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (12/4/2016)
Sự Kiện Đức Mẹ Lavang, Việt Nam (12/4/2016)
Không Ngờ Tôi Được Đón Nhận Phép Lạ Nhiệm Mầu (1) (12/4/2016)
Cn 3782: Cùng Mẹ Bảo Vệ Hôn Nhân Và Gia Đình (12/3/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Cầu Mẹ Vô Nhiễm (12/8/2018)
Tin/Bài khác
Hội Mân Côi Liên Hiệp (11/29/2016)
Syria: Tượng Đức Mẹ Khóc Lôi Kéo Giáo Dân Kitô Giáo, Hồi Giáo Đến Xem (11/28/2016)
Cn 3777: Quyền Nặng Lớn Lao Của Chuỗi Kinh Mân Côi (2) (11/26/2016)
Cn 3776: Quyền Nặng Lớn Lao Của Chuỗi Kinh Mân Côi (1) (11/26/2016)
Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (11/21/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768