MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: audio books :: __audio về đức mẹ (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
[audio/youtube] Audio Maria Mẹ Con- Chương 1- Het ( Nguyên Tác: Lm. Nguyễn Công Lý, Op)
Thứ Tư, Ngày 12 tháng 10-2022

Audio Maria Mẹ Tôi
(Nguyên Tác: Lm. Nguyễn công Lý, OP)


01- Chưong 1: Hai Tiếng "Mẹ Ơi!"

02- Chương 2: Dạ, Xin Vâng

03- Chương 3: Mẹ Đồng Công

04- Chương 4: Mẹ Maria Trong Hiến Chế Giáo Hội

05-Mầu nhiệm Me Maria và Giáo Hội

06-Địa vị của Mẹ Maria trong Giáo Hội

07-Ảnh hưởng của Mẹ Maria trong Giáo Hội

08- Đức Mẹ vả Giáo Hội Tại Đền Thánh và Tại Cana

09-Mẹ Trung Gian

10-Đức Mẹ và Giáo Hội Tại Ca-va-ri-ô

11-Mẹ Thiêng Liêng

12- Đức Maria Là Mẹ Hay Là Bà?

13- Maria Gương Mẫu Giáo Hội

14: Maria Gương Mẫu Mọi Nhân Đức

15: Mẹ Maria Với Thiên Chức Linh Mục

16-Mẹ Sự Cậy Trông

17-Tưong Quan Giữa Đức Mẹ và Chúa Thánh Thần

18-Ý Nghĩ Đề Tài

19a-Lịch Sử và Giá Trị Kinh Mân Côi-Phần #1

19b-Lịch Sử và Giá Trị Kinh Mân Côi-Phần #2

19c-Lịch Sử và Giá Trị Kinh Mân Côi-Phần #3

20-Maria và Thế Giới Ngày Nay

21-Chương 21- Maria Nữ Vương Giới Trẻ

22-Chương 22- Tận Hiến Cho Đức Mẹ -- HẾT --


 [YouTube] Maria M Con
(Nguyên Tác: Lm. Nguyn công , OP)

01-  Chưong 1: Hai TiếngM Ơi!

https://www.youtube.com/watch?v=bkI2PbOpXB0
02- Chương
2: D, Xin Vâng

https://www.youtube.com/watch?v=BV0B1DYPK3I
03- Chương
3: M Đng Công

https://www.youtube.com/watch?v=nRzQ0H2EIB0
04- Chương
4: M Maria Trong Hiến Chế Giáo Hi

https://www.youtube.com/watch?v=clrOA0auSyQ

05-Mu nhim Me Maria và Giáo Hi

https://www.youtube.com/watch?v=WQhRrXInPLM

06-Đa v ca M Maria trong Giáo Hi

https://www.youtube.com/watch?v=lTN49t-o_L8

07-nh hưng ca M Maria trong Giáo Hi

https://www.youtube.com/watch?v=632wp8aEWsY

08-Chương 8- Đc M v Giáo Hi Ti Đn Thánh và Ti Cana

https://www.youtube.com/watch?v=FxxANiLCJJs

09-Chương 9-M Trung Gian

https://www.youtube.com/watch?v=QDtuXDrwf3I

10-Chương 10-Đc M Giáo Hi Ti  Ca-va-ri-ô

https://www.youtube.com/watch?v=tK0SfpOU7no

Chương 11: M Thiêng Liêng

https://www.youtube.com/watch?v=keCLamI1alk

Chương 12: Đc Maria M Hay

https://www.youtube.com/watch?v=GQzD4d_AQHk

Chương 13: Maria Gương Mu Giáo Hi

https://www.youtube.com/watch?v=t9n0h1A6z1I

Chương 14: Maria Gương Mu Mi Nhân Đc

https://www.youtube.com/watch?v=g_3qt_EVtZA

Chương 15: M Maria Vi Thiên Chc Linh Mc

https://www.youtube.com/watch?v=OrlS7fBjrsE 

Chương 16: M S Cy Trông

https://www.youtube.com/watch?v=QSyh5QlNG9A

Chương 17: Tưong Quan Gia Đc M Chúa Thánh Thn

https://www.youtube.com/watch?v=Ih6N2xu9610 

Chương 18: Ý Nghĩ Đ Tài

https://www.youtube.com/watch?v=2gGHtcOuwfY 

19a-Chuong 19-Lch S Giá Tr Kinh Mân Côi-Phn #1

https://www.youtube.com/watch?v=Uu1i_sRZGDw

19b-Chuong 19-Lch S Giá Tr Kinh Mân Côi-Phn #2

https://www.youtube.com/watch?v=x_Vd6dwLNnc

19c-Chuong 19-Lch S Giá Tr Kinh Mân Côi-Phn #3

https://www.youtube.com/watch?v=ST44Gz0c_8w

20-Chưong 20- Maria Thế Gii Ngày Nay

https://www.youtube.com/watch?v=K18Omw7ZrH0

21-Chương 21- Maria N Vương Gii Tr

https://www.youtube.com/watch?v=erHIrSsGmLI

22-Chương 22- Tn Hiến Cho Đc M -- HT --

https://www.youtube.com/watch?v=_Jlj2FMHXL0

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
[audio] Vinh Quang Mẹ Maria (2/28/2020)
Tin/Bài khác
[audio/youtube] Mẹ Trong Đời Tôi Nguyên Tác Linh Muc Bernadot, Chuyển Ngữ Linh Muc Hoàng Minh Tuấn, Dòng Chúa Cứu Thế (12/31/2020)
[youtube/audio] Tháng Đức Bà, Ngày 1-31 (het) (12/25/2020)
___cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 (5/6/2015)
Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi: Tác Giả: Maria Valtorta (8/31/2013)
Tập Hồi Ký Của Nữ Tu Maria Lucia Trái Tim Vô Nhiễm (12/10/2010)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768