MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tài liệu về đức mẹ :: lễ kính đức mẹ trong năm :: ___ lễ mẹ vô nhiễm (8/12, tín điều)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội
Thứ Sáu, Ngày 8 tháng 12-2017


ĐC TRINH N MARIA VÔ NHIM NGUYÊN TI

53.1 Đc Trinh N và mu nhim Chúa Kitô.

Phng v đi l hôm nay đã đt nhng li này trên môi ming Đc Trinh N, minh chng li tiên báo ca ngôn s Isaia đã đưc ng nghim: Tôi hân hoan vui sưng trong Đc Giavê, tâm hn tôi nhy mng trong Thiên Chúa tôi th, vì Ngưi đã mc cho tôi áo cu đ. Chiến bào công chính, Ngưi ph lên tôi như tân lang chnh t đai mão và tân nương đim trang phc sc.1

Hôm nay, chúng ta mun dâng lên Đc Maria tht nhiu li chúc khen. Trong dp long trng này, mt giáo ph thi sơ khai đã chúc tng vưt M trên mi th to: Ưc chi mi th to hãy reo lên, bu tri hãy vui mng và mưa công lý hãy tuôn đ xung thác t nhng đám mây. Uc chi nhng ngn núi hãy trào ra mt ngt và nhng ngn đi hãy to ra các thác ngun hoan lc. Chúa đã d lòng thương đi vi dân Ngưi. Ngưi đã cho chi dy mt Đng Cu Đ quyn năng t nhà Đavít, tôi t Ngưi. Đc Trinh N Vô Nhim vn tuyn đã đem đến sc mnh, nim hy vng cho mi dân tc trên đa cu.2

Vi lòng khát khao mun cu đ toàn th nhân loi, Thiên Chúa Ba Ngôi đã tuyn chn Đc Maria làm M ca Con Thiên Chúa làm ngưi. Đng To Hóa đã mun Đc Trinh N liên kết khng khít vi cuc giáng sinh và s mng ca Con Thiên Chúa làm ngưi. Trong công cuc cu đ, Đc Maria đưc hp nht vĩnh vin vi Chúa Giêsu, Đng duy nht là Thiên Chúa hoàn ho và là con ngưi hoàn ho, v Trung Gian đưc tin đnh và Đng Cu Đ ca trn gian. T muôn đi, Đc N Trinh đã đưc tin đnh làm M Thiên Chúa cùng mt lúc vi vic nhp th ca Ngôi Li Thiên Chúa.3 T giây phút đu tiên trong cuc sng, Đc Maria đã gn lin vi Con M trong công cuc cu đ nhân loi vì đưc Thiên Chúa ưu tuyn cá bit và kỳ diu. M là ngưi n đưc Sáng Thế Ký nói đến trong bài đc Mt hôm nay.4 Sau khi Nguyên T phm ti, Thiên Chúa đã nói vi con rn: Ta s đt mi thù gia ngươi và ngưi n, gia dòng dõi ngươi và dòng dõi ngưi n. Đc Maria là Evà mi, t đó mt dòng tc mi là Giáo Hi s đưc sinh ra.

Vì đưc tuyn chn làm M Đng Cu Thế, Đc Maria đưc lãnh nhn nhiu ơn thánh hơn tt c các thn thánh. M có mt v trí cá bit gia con cái loài ngưi, bi vì ch sau mình Chúa Kitô, M có mt phm giá cao sang hơn bt kỳ hu th nào khác. Đng thi, M li rt gn gũi vi chúng ta.5 Trong uy nghi cao vi, M Maria là mô phm hoàn ho ca Giáo Hi v đc tin, đc ái và s hp nht tuyt vi vi Chúa Kitô.6 Hơn na, Đc Maria còn là tm gương cho chúng ta trong vic thc hành mi nhân đc.7 Chúng ta hãy nhìn lên M là lý tưng chúng ta. Vì đưc liên kết vi ân sng ca Chúa Kitô, nên quyn thế trung gian ca M vô cùng thn hiu, đến đ lòng sùng kính M càng lan rng, các tín hu càng đưc cun hút vào s hp nht vi Con M và vi Chúa Cha.8 Hôm nay, chúng ta chiêm ngm Đc Maria, mt th to rt tinh tuyn và cao sang trong vũ tr. Chúng ta nhìn lên M, như mt vì sao hưng dn, chiếu sáng xuyên qua nhng đám mây u ám ca kiếp phn con ngưi bp bênh. Đi l hng năm kính M Vô Nhim đưc t chc trong bi cnh phng v mùa Vng. Chúng ta chiêm ngm M trong công cuc cu đ ca Thiên Chúa như ‘ca thiên đàng,’ qua đó, Đng Cu Đ đã xung trn gian.9

53.2 M đy ân sng t giây phút đu thai vô nhim.

Kính mng Maria đy ơn phúc, Đc Chúa Tri cùng Bà. Bà có phúc l hơn mi ngưi n…10 Nh huân nghip Chúa Kitô và mt hng ân ngoi thưng, Đc Maria đã đưc gìn gi khi mi tì nguyên ti ngay t giây phút đu tiên đưc hin hu. Thiên Chúa đã yêu thương Đc Maria bng mt lòng sng ái cá bit. Ngưi đ đy trên M nhng ân hu cao c quí đp nht ca tri cao. M đưc thông phn vào bn tính Thiên Chúa vưt trên tt c mi thiên thn và các thánh hp li. Cuc sng ca M phn chiếu mt mc đ cao vi ca s tinh tuyn và thánh thin, đến đ không th tưng nghĩ đưc mt th to nào cao trng hơn.11

Đc Maria đưc gìn gi khi mi tì nguyên ti là mt đc ân tuyt đi cá bit. Theo các nhà thn hc, trong trưng hp Đc Maria, đc ân đy ơn phúc là căn bn và là đc đim ca bn tính thân v ca M. Mi phương din nơi Đc Maria đu chiếu sáng v huy hoàng ca chương trình hài hòa mà Thiên Chúa t ban đu đã mun ban cho nhân loi. Đc Maria tinh tuyn khi mi ti li và mi bt toàn nh mn nht. Đc Maria không có nhng đam mê tháo th và nhng cám d ni tâm. Đc Maria không chu nhng hu qu ca dc tình, nên M không nghiêng chiu v đàng ti hoc bt c quyến nào ca ma qu. Nh công nghip Chúa Kitô, Đc Maria đã đưc lãnh nhn di dào ơn thánh t công cuc cu đ. Chúng ta biết, vi mt lòng thương yêu vô cùng, Thiên Chúa đã chun b cho Con Ngưi mt ngưi m xng đáng: Chúng ta s làm thế nào nếu chúng ta đưc chn mt ngưi m cho mình? Tôi tin chc chúng ta s chn ngưi m chúng ta đang có, trang đim cho bà bng mi hng ân có th. Đó là điu chính Chúa Kitô đã làm. Là Đng toàn năng, vô cùng khôn ngoan, là chính Tình Yêu (1 Ga 4:8), quyn năng ca Ngưi đã thc hin ý mun ca Ngưi.12

Hôm nay, chúng ta nhìn thy s liên kết đy ý nghĩa gia đi l này vi đi l Giáng Sinh. Vì lý do y, Giáo Hi đã mun c hành hai đi l phù hp theo th t thi gian. Ngày l trưc tiên báo du ch mùa xuân s đến đang khi còn mùa đông, lúc vn vt dưng như đang chết, như s xut hin ca nhng mm xanh đang nhú lên. Tương t, gia mt thế gian đã nhim vương ti li và chìm trong vô vng, Đc Maria Vô Nhim tiên báo s phc hi sp đến cho tình trng trong sch ca nhân loi. Chúng ta có th cm nghim s phát trin đang đến ging như chúng ta cm thy mt bông hoa s tươi n khi nhìn thy mt chiếc n còn chúm chím. Khp thế gian vn đang mùa đông giá lnh, tr mái nhà ca ông Joachim, nơi bà Anna đã h sinh mt bé gái. Mùa xuân đã khi đu t đó.13 Nim hy vng v mt đi sng mi đã bt đu vào chính giây phút Đc Maria đưc đu thai vô nhim và đy ơn thánh trong lòng thân mu.

53.3 Sùng kính và noi gương Đc Maria.

‘Tota pulchra es, Maria… M là toàn m, ly M Maria,’ nơi M không có mt tì . Cuc sng M Thiên Chúa luôn là mt lý tưng cao đp cho tt c chúng ta noi theo, bi vì M là mô phm s thánh thin trong đi thưng, s thánh thin mi ngưi trong nhng hoàn cnh cuc sng đu có th gng đến. Đ có th noi gương M, chúng ta phi thưng xuyên nài xin ơn M ch che. Trong tun cu nht này, chúng ta hãy cng c cuc sng thân mt vi M Maria bng cách tưng nghĩ đến M trong mi công vic. Chúng ta không th khưn lưi trong đng lc mi m này, nht là khi biết M rt khát khao cho chúng ta luôn trung thành sng bên M.

Hôm nay, muôn ngưi thuc mi đ tui và hoàn cnh sng vn làm trn tng ch li tiên báo ca Đc Trinh N: Muôn thế h s khen rng tôi dim phúc…14 Các thi sĩ, các bc trí thc, các ngh nhân, các vua chúa và quân nhân, nhng ngưi trưng thành, và c các con tr bp b, tt c đu hòa tiếng ca ngi M. Trong đoàn ngưi đông đo này có nhng ngưi lam lũ gia cánh đng min quê; có nhng ngưi lao nhc hu như sut đi ti các tòa nhà văn phòng nơi thành ph; có nhng ngưi sng phn ln cuc đi ti min cao nguyên, và nhng ngưi mit mài sut ngày trong các công xưng. Tt c con cái ca M Maria đã ln lên trong s phù tr ca M, gia nhng nim vui ni bun ca cuc sng, nht là trong nhng gi phút khó khăn mà mi ngưi đu phi tri qua. Nhiu ngưi đã lìa đi khi thánh danh M còn đng trên môi và thm đm trong nhng tư tưng thm kín nht ca h. Hàng ngàn li kinh tiếng hát thuc các ngôn ng đã vang lên chúc khen M Thiên Chúa. Đó là nhng li thnh xin M thương nhìn đoàn con đang cn đến tình thương hi hà ca M. Vi đng lc ca tun cu nht này, chúng ta c gng hòa tiếng cùng muôn ngưi đ đáp li nhng li Chúa kêu mi hãy sng qung đi hơn trong đi sng hng ngày.

Chúa Thánh Thn đã dy cho các thế h tín hu thuc mi thi đi: con đưng ngn đích thc đ đến đưc vi Trái Tim Chúa Giêsu chính là qua M Maria. Ghi nh điu y, chúng ta cn phi tp cho quen giao phó mi nhu cu ca mình cho M vi nim tín thác, bi vì M là ‘con đưng tt đến cùng Chúa.’ Đc Gioan Phaolô II đã khuyến khích: Hãy ân cn gi gìn khi tình yêu đm thm và tín thác ca anh ch em đi vi Đc Trinh N – và đng đ nó ngui lnh… Hãy trung thành vi nhng vic đo đc dâng kính M theo truyn thng Giáo Hi – đó là vic đc kinh ‘Truyn Tin,’ lòng sùng kính Đc M trong thánh Năm, và nht là vic ln chui Mân Côi.15

Đc Maria ‘đy ơn phúc’ và đưc ‘chúc phúc hơn mi ngưi n.’ M rng ngi trong tình yêu Thiên Chúa và là hin mu ca chúng ta. Chúng ta hãy biu l lòng mến yêu đi vi M bng nhiu cách, chng hn đt mt bc nh M trong ví tay hay túi xách. Chúng ta có th đt mt nh M trong phòng làm vic, trên xe hơi, hoc trong phòng ng. Chúng ta hãy thm thĩ tên M mt cách t phát trong mi nơi mi chn. Nếu làm trn điu quyết đnh thưng xuyên nh đến M trong cuc sng mi ngày, bt đu t hôm nay, chúng ta s nghim đưc kết qu vic giao phó nhng nhu cu cho M, như mt v giáo ph đã nói: M Maria là nơi ngh ngơi cho nhng ngưi lao nhc, là s an i cho nhng k than khóc, là s thanh thn cho nhng ai bnh nn. M là nơi nương n cho nhng ngưi gp giông t gia cuc đi, là ngun mch cm thông cho các ti nhân, là s an vui cho nhng ngưi bun phin và là sc h phù cho nhng ai cu nguyn.16

 

 

setstats
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Bông Hồng Mầu Nhiệm (8/12) Giờ Ban Ơn Phước (12/9/2018)
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội: Ơn Vô Nhiễm – Ơn Độc Nhất Vô Nhị (12/8/2018)
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm: Maria – Mẹ Đầy Ơn Phúc (12/8/2018)
Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội: Hồng Ân Vô Nhiễm Nơi Mẹ Maria (12/8/2018)
Đóa Hồng Mầu Nhiệm (12/6/2018)
Tin/Bài khác
Tôi Sẽ Thấy Mẹ Một Ngày Kia (12/9/2018)
Dâng Mình Và Phó Thác Mình Cho Đức Mẹ, Gm Gb Bùi Tuần (12/8/2018)
Giờ Ân Phúc Hàng Năm Vào Ngày 8/12, 12pm-1pm (12/8/2018)
Tại Sao Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ? (12/8/2018)
Nữ Vương Vô Nhiễm (12/8/2018)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768